KAPITTEL 48

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History of the Church 1:166–167). Profeten hadde spurt Herren hvordan de skulle gå frem for å anskaffe jordeiendommer hvor de hellige kunne slå seg ned. Dette var et viktig spørsmål for Kirkens medlemmer som hadde utvandret fra den østlige del av De forente stater for å være lydige mot Herrens befaling om at de skulle samles i Ohio (se kap. 37:1–3; 45:64).

1–3: De hellige i Ohio skal dele sine jordeiendommer med sine brødre. 4–6: De hellige skal kjøpe jord, bygge en by og følge de råd som blir gitt av deres presiderende embedsmenn.

  DET er nødvendig at dere for tiden blir på deres bosteder slik det vil passe best etter deres omstendigheter.

  Og hvis dere har jordeiendommer, skal dere adele med brødrene som kommer fra øst,

  og hvis dere ikke har jord, la dem inntil videre kjøpe i områdene rundt omkring som det synes dem best, for det er nødvendig at de inntil videre har et sted å bo.

  Det er nødvendig at dere sparer alle de penger dere kan, og på rettferdig vis tjener så mye som mulig, så dere med tiden kan bli istand til å akjøpe jord til arv, ja, til bbyen.

  Stedet skal ennå ikke åpenbares, men etter at deres brødre er kommet fra øst, skal abestemte menn utpekes, og de skal bli gitt å bkjenne stedet eller det skal åpenbares til dem.

  Og de skal bli utpekt til å kjøpe jordeiendommer og begynne å legge abyens grunnvoll, og da skal dere begynne å samles med deres bfamilier, hver mann med sin familie, alt etter hans omstendigheter og slik det blir anvist ham av kirkens presidentskap og biskop i henhold til de lover og befalinger som dere har mottatt og som dere heretter skal motta. Og slik er det. Amen.