Seksyon 49

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Sidney Rigdon, Parley P. Pratt, ug Leman Copley, sa Kirtland, Ohio, Marso 1831 (History of the Church, 1:167–169). (Pipila sa masaysayon nga mga kapanguhaan naghatag sa petsa niini nga pagpadayag ingon nga Mayo 1831.) Si Leman Copley midawat sa ebanghelyo apan nagsunod gihapon sa uban nga mga pagtulun-an sa mga Shaker (Nagkahiusang Katilingban sa mga Tumutuo ni Kristo sa Ikaduhang Pagpakita), diin siya kaniadto nahisakop. Ang uban nga mga pagtuo sa mga Shaker mao nga ang Ikaduhang Pag-anhi ni Kristo nahitabo na ug siya nagpakita sa panagway sa usa ka babaye, nga si Ann Lee; bunyag sa tubig wala ilha nga mahinungdanon; pagkaon sa karne nga baboy piho nga gidili, ug kadaghanan wala mokaon sa bisan unsa nga karne; ug ang kinabuhi sa pagkadili minyo giila nga labaw pa nga maayo kay sa pagminyo. Sa pasiuna niini nga pagpadayag, ang Propeta misulat, "Aron makabaton og [usa ka] labing hingpit nga pagsabut sa hilisgutan, ako nagpakisayud sa Ginoo, ug nakadawat sa mosunod" (History of the Church, 1:167). Ang pagpadayag misupak sa uban nga sukaranan nga mga hunahuna sa pundok sa Shaker. Ang nahisgutan nga mga kaigsoonan midala og kopya sa pagpadayag ngadto sa katilingban sa Shaker (duol sa Cleveland, Ohio) ug mibasa niini ngadto kanila sa kinatibuk-an, apan kini gisalikway.

1–7, Ang adlaw ug ang takna sa pag-anhi ni Kristo magpabilin nga dili mahibaloan hangtud nga siya moabut; 8–14, Mga tawo kinahanglan maghinulsol, motuo sa ebanghelyo, ug mosunod sa mga ordinansa aron makaangkon og kaluwasan; 15–16, Ang kaminyoon gi-orden sa Dios; 17–21, Ang pagkaon sa karne gitugot; 22–28, Ang Zion molambo ug ang mga Lamanite mamulak ingon sa rosas sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi.

  PATALINGHUG ngari sa akong pulong, akong mga sulugoon Sidney, ug Parley, ug Leman; kay tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga Ako mohatag nganha kaninyo og usa ka sugo nga kamo manglakaw ug magsangyaw sa akong ebanghelyo nga inyong nadawat, gani sama sa inyong pagdawat niini, ngadto sa mga Shaker.

  Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, nga sila nagtinguha nga masayud og tipik sa kamatuoran, apan dili sa tanan, kay sila dili matarung diha sa akong atubangan ug kinahanglan gayud nga maghinulsol.

  Busa, Ako mopadala kaninyo, sa akong mga sulugoon Sidney ug Parley, aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto kanila.

  Ug ang akong sulugoon nga si Leman i-orden ngadto niini nga buhat, nga siya mangatarungan uban kanila, dili sama niana nga iya nang nadawat gikan kanila, apan sumala niana nga itudlo kaniya pinaagi kaninyo nga akong mga sulugoon; ug pinaagi sa pagbuhat niini Ako mopanalangin kaniya, kay kon dili siya dili molambo.

  Sa ingon miingon ang Ginoo; kay Ako mao ang Dios, ug mipadala sa akong Bugtong Anak ngadto sa kalibutan alang sa katubsanan sa kalibutan, ug nagtakda nga siya nga midawat kaniya pagaluwason, ug siya nga wala modawat kaniya pagapanghimarauton—

  Ug sila nakabuhat ngadto sa Anak sa Tawo sumala sa ilang kabubut-on; ug siya nakakuha sa iyang gahum gikan sa tuo nga kamot sa iyang himaya, ug karon naghari sa mga langit, ug maghari hangtud siya mokunsad sa ibabaw sa yuta sa pagbutang sa tanan nga mga kaaway sa ubos sa iyang mga tiil, diin nga panahon hapit na moabut—

  Ako, ang Ginoong Dios, nakapamulong niini; apan ang takna ug ang adlaw walay tawo nga nasayud, ni ang mga anghel sa langit, ni sila masayud hangtud siya moabut.

  Busa, Ako buot nga ang tanan nga mga tawo maghinulsol, kay ang tanan ubos sa pagpakasala, gawas niadto nga Ako miandam ngari sa akong kaugalingon, balaan nga mga tawo nga kamo wala masayud.

  Busa, Ako moingon nganha kaninyo nga Ako nakapadala nganha kaninyo sa akong walay katapusan nga pakigsaad, gani gikan sa sinugdanan.

  10 Ug kana diin Ako misaad Ako mituman, ug ang mga nasud sa yuta moyukbo ngadto niini; ug, kon dili sa ilang mga kaugalingon, sila ipaubos, tungod niana diin karon gihimaya ang kaugalingon mahimo nga ipaubos ang gahum.

  11 Busa, Ako mohatag nganha kaninyo og sugo nga kamo manlakaw taliwala niini nga mga katawhan, ug moingon ngadto kanila, sama ngadto sa akong apostol sa karaan nga panahon, kansang ngalan mao si Pedro:

  12 Motuo sa ngalan sa Ginoong Jesus, kinsa ania sa yuta, ug moabut, ang sinugdanan ug ang katapusan;

  13 Maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesukristo, sumala sa balaan nga sugo, alang sa kapasayloan sa mga sala;

  14 Ug kinsa kadto nga nagbuhat niini makadawat sa gasa sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga anciano sa simbahan.

  15 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kinsa kadto nga nagdili sa pagminyo wala itugot sa Dios, kay ang kaminyoon gi-orden sa Dios ngadto sa tawo.

  16 Busa, kini subay sa balaod nga siya kinahanglan adunay usa ka asawa, ug silang duha, mahimo nga magkahiusa, ug tanan niini aron nga ang yuta makatuman sa katuyoan sa iyang pagkalalang;

  17 Ug nga kini unta mapuno uban sa gidaghanon sa mga tawo, sumala sa iyang paglalang sa wala pa mabuhat ang kalibutan.

  18 Ug kinsa kadto nga nagdili sa pagkaon sa mga karne, nga ang tawo dili mokaon sa ingon, wala gi-orden sa Dios;

  19 Kay, tan-awa, ang mga kahayopan sa umahan ug mga mananap sa kahanginan, ug kana nga gikan sa yuta, gi-orden alang sa paggamit sa tawo alang sa pagkaon ug alang sa panaput, ug aron siya unta makaangkon og kabuhong.

  20 Apan kini dili ikahatag nga ang usa ka tawo makaangkon niana nga labaw pa kay sa uban, busa ang kalibutan naglunang sa sala.

  21 Ug alaot ngadto sa tawo nga nagpaagas og dugo o nga nag-usik-usik og unod nga walay panginahanglan niini.

  22 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga ang Anak sa Tawo moabut nga dili sa panagway sa usa ka babaye, ni sa usa ka tawo nga nagpanaw ibabaw sa yuta.

  23 Busa, ayaw pagpalimbong, apan padayon sa pagkamakanunayon, magtan-aw ngadto sa mga langit nga mouyog, ug sa yuta nga mokurog ug moligid ngadto ug ngari ingon sa usa ka tawo nga hubog, ug sa mga walog nga ipataas, ug sa mga bukid nga matumpag, ug sa mga libaongon nga mga dapit nga mahimo nga patag—ug kining tanan mahitabo kon ang anghel mopatingog sa iyang trumpeta.

  24 Apan sa dili pa moabut ang mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo, si Jacob mouswag diha sa kamingawan, ug ang mga Lamanite mamulak ingon sa rosas.

  25 Ang Zion mouswag diha sa mga bungtod ug maglipay diha sa mga bukid, ug pagapundukon ngadto sa dapit nga Ako mitudlo.

  26 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, panlakaw kamo ingon nga Ako misugo kaninyo; paghinulsol sa inyong tanan nga mga sala; pangayo ug kamo makadawat; tuktok ug kini pagaablihan nganha kaninyo.

  27 Tan-awa, Ako anaa sa inyong atubangan ug anaa sa inyong luyo; ug Ako anaa sa inyong taliwala, ug kamo dili na pagalibugon.

  28 Tan-awa, Ako si Jesukristo, ug Ako moabut sa labing madali. Bisan pa niana. Amen.