Õpetus ja Lepingud

49. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Sidney Rigdonile, Parley P. Prattile ja Leman Copleyle Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 167–169). (Mõned ajaloolised allikad annavad selle ilmutuse daatumiks 1831. aasta maikuu.) Leman Copley oli evangeeliumi omaks võtnud, kuid hoidis siiski mõnede šeikerite (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Kristuse Teise Ilmumisse Uskujate Ühendus]) õpetuste poole, kelle hulka ta varem oli kuulunud. Mõnedeks šeikerite uskumusteks olid, et Kristuse teine tulemine oli juba toimunud ja et ta oli ilmunud naisena nimega Ann Lee; ristimine veega ei ole oluline; sealiha söömine oli rangelt keelatud ja paljud ei söönud liha üldse ning elu tsölibaadis peeti kõrgemaks kui abielu. Selle ilmutuse eessõnas kirjutas prohvet: „Et saada täielikumat arusaamist selles asjas, küsisin ma Issandalt ja sain järgneva” (History of the Church, kd 1, lk 167). Ilmutus lükkas ümber mõned šeikerite rühma põhiuskumused. Eelpool mainitud vennad viisid koopia sellest ilmutusest šeikerite ühendusse (Ohio osariigis Clevelandi lähedal) ja lugesid selle neile täies pikkuses ette, kuid see lükati tagasi.

1–7 Kristuse tulemise päeva ja tundi ei saada teada enne, kui ta tuleb. 8–14 Et saada päästetud, peavad inimesed parandama meelt, uskuma evangeeliumi ja olema talitustele kuulekad. 15–16 Abielu on seatud Jumala poolt. 17–21 Liha söömine on lubatud. 22–28 Enne teist tulemist lööb Siion õitsele ja laamanlased puhkevad õide nagu roos.

1 Võtke kuulda minu sõna, mu teenijad Sidney ja Parley ja Leman; sest vaata, tõesti, ma ütlen teile, et ma annan teile käsu, et te peate minema ja ajutlustama minu evangeeliumi, mille te olete saanud, just nagu te selle saanud olete, šeikeritele.

2 Vaata, ma ütlen teile, et nad ihaldavad saada teada tõde osaliselt, kuid mitte kõike, sest nad ei ole aõiged minu ees ja peavad meelt parandama.

3 Mispärast, ma saadan teid, mu teenijad Sidney ja Parley, jutlustama neile evangeeliumi.

4 Ja minu teenija Leman tuleb pühitseda ametisse selles töös, et ta võiks nendega arutleda mitte vastavalt sellele, mis ta on saanud neilt, vaid vastavalt sellele, mida aõpetate temale teie, minu teenijad; ja nii tehes ma õnnistan teda, muul juhul tal ei ole edu.

5 Nõnda ütleb Issand, sest mina olen Jumal ja olen asaatnud oma Ainusündinud Poja maailma, maailma blunastuseks, ja olen määranud, et see, kes tema vastu võtab, saab päästetud, ja see, kes teda vastu ei võta, saab olema cneetud;

6 ja nad on teinud Inimese aPojale just nii, nagu nad tahtsid; ja ta on võtnud oma väe oma bauhiilguse cparemale käele ja valitseb nüüd taevastes, ja ta valitseb, kuni ta tuleb alla maa peale, et panna kõik vaenlased oma jalgade dalla, ja see aeg on peagi käes.

7 Mina, Issand Jumal, olen seda rääkinud, aga seda tundi ja apäeva ei tea ükski inimene ega inglidki taevas ega saagi teada enne, kui ta tuleb.

8 Mispärast, ma tahan, et kõik inimesed parandaksid meelt, sest kõik on apatu all, välja arvatud need, kelle ma olen enda jaoks kõrvale pannud, bpühad mehed, kellest te ei tea.

9 Mispärast, ma ütlen teile, et ma olen saatnud teile oma igavikulise alepingu, just selle, mis oli algusest peale.

10 Ja seda, mida ma olen lubanud, olen ma nõnda täitnud, ja maa arahvad saavad selle ees bkummardama; ja kui mitte ise, siis nad alandatakse, sest see, kes praegu on ülendanud ennast ise, calandatakse väega.

11 Mispärast, ma annan teile käsu, et aminge nende inimeste juurde ja öelge neile nagu minu apostel vanal ajal, kelle nimi oli Peetrus:

12 Uskuge Issanda Jeesuse nimesse, kes oli maa peal ja kes tuleb, algus ja lõpp;

13 aparandage meelt ja saage ristitud Jeesuse Kristuse nimel vastavalt pühale käsule – pattude andekssaamiseks;

14 ja kes seda teeb, saab Püha Vaimu aannibkäte pealepanemise teel kiriku vanemate poolt.

15 Ja veel ma ütlen teile, et kes iganes akeelab abiellumast, ei ole ametisse pühitsetud Jumala poolt, sest babielu on inimesele seatud Jumala poolt.

16 Mispärast, on seaduslik, et inimesel on üks anaine, ja need kaks saavad büheks lihaks, ja see kõik on selleks, et cmaa võiks täita oma loomise eesmärgi

17 ja et see võiks täituda inimeste määraga vastavalt nende aloomisele benne, kui tehti maailm.

18 Ja see, kes käsib hoiduda alihast, et inimene ei tohiks seda süüa, ei ole pühitsetud Jumala poolt;

19 sest vaata, aväljaloomad ja taevalinnud ja see, mis tuleb maa seest, on määratud inimesele toiduks ja riietuseks, ja et tal oleks külluslikult.

20 Aga ei ole antud, et üks inimene aomaks rohkemat kui teine, mispärast, bmaailm lamab patus.

21 Ja häda inimesele, kes avalab verd või kes raiskab liha, kuigi selleks pole vajadust!

22 Ja veel, tõesti, ma ütlen teile, et Inimese Poeg ei atule naisena, samuti mitte maa peal kõndiva mehena.

23 Mispärast, ärge laske end apetta, vaid jätkake vankumatult, boodates taevaste rappumist ja maa värisemist ja õõtsumist sinna-tänna nagu purjus inimene, ja corgude ülendamist ja dmägede madaldamist ja konarlike paikade saamist tasasteks – ja see kõik juhtub siis, kui ingel puhub oma epasunat.

24 Aga enne, kui tuleb Issanda suur päev, õitseb aJaakob kõnnumaal ja laamanlased bpuhkevad õide nagu roos.

25 Siion aõitseb bküngastel ja rõõmutseb mägedel ning kogutakse kokku paika, mille ma olen määranud.

26 Vaata, ma ütlen teile: Minge välja, nagu ma olen teid käskinud; parandage meelt kõigist oma pattudest, apaluge ja te saate, koputage ja teile avatakse.

27 Vaata, mina lähen teie ees ja olen teie ajärelväeks; ja ma olen teie bseas ja teid ei caeta segadusse.

28 Vaata, mina olen Jeesus Kristus, ja ma tulen aäkitselt. Just nii. Aamen.