Seksyon 4

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa iyang amahan, Joseph Smith, Sr., sa Harmony, Pennsylvania, Pebrero 1829 (History of the Church, 1:28).

1–4, Ang walay kahadlok nga pag-alagad nagluwas sa mga tigpangalagad sa Ginoo; 5–6, Ang Diosnong kinaiya nakahimo kanila nga takus alang sa pangalagad; 7, Mga butang sa Dios kinahanglan gayud nga pagatinguhaon.

  KARON tan-awa, usa ka kahibulongan nga buhat hapit na moabut diha sa mga katawhan.

  Busa, O kamo nga anaa sa pag-alagad sa Dios, tan-awa nga kamo moalagad kaniya sa tibuok ninyo nga kasingkasing, gahum, hunahuna ug kusog, nga kamo magbarug nga walay mansa sa atubangan sa Dios sa katapusan nga adlaw.

  Busa, kon kamo adunay tinguha sa pag-alagad sa Ginoo, kamo gitawag ngadto sa buhat;

  Kay tan-awa ang umahan puti ug andam na sa pag-ani; ug tan-awa, siya nga mogalab sa iyang sanggot uban sa iyang kusog, sama ra nga nagtigum og panalangin nga siya dili mahanaw, apan magdala og kaluwasan ngadto sa iyang kalag;

  Ug hugot nga pagtuo, paglaum, gugma nga putli ug pagmahal, uban ang bug-os nga tinguha ngadto sa himaya sa Dios, nakahimo kanila nga takus alang sa buhat.

  Hinumdumi ang hugot nga pagtuo, hiyas, kahibalo, pagkamapugnganon, pailub, inigsoon nga pagkamabination, pagkadiosnon, gugma nga putli, mapainubsanon, kakugi.

  Pangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo. Amen.