Õpetus ja Lepingud

5. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta märtsikuus Martin Harrise palvel (History of the Church, kd 1, lk-d 28–31).

1–10 See põlvkond saab Issanda sõna Joseph Smithi kaudu. 11–18 Kolm tunnistajat tunnistavad Mormoni Raamatust. 19–20 Issanda sõna leiab kinnitust nii nagu eelnevatelgi aegadel. 21–35 Martin Harris võib meelt parandada ja saada üheks tunnistajaks.

1 Vaata, ma ütlen sulle, et kuna mu teenija aMartin Harris on ihanud saada tõendust minu käest, et sina, mu teenija Joseph Smith noorem, oled saanud bplaadid, mille kohta sina oled tunnistust andnud ja kinnitanud, et oled need saanud minult;

2 ja nüüd, vaata, ütle temale seda, et see, kes rääkis sinule, ütles sulle: Mina, Issand, olen Jumal ja olen andnud need asjad sinule, minu teenija Joseph Smith noorem, ning olen käskinud sind, et sa pead seisma atunnistajana neist asjust,

3 ja ma lasin sul sõlmida minuga lepingu, et sa ei tohi neid kellelegi näidata, välja arvatud neile aisikutele, kellele ma olen sul käskinud; ja sul ei ole mingit bvõimu nende üle, välja arvatud juhul, kui ma sulle selle annan.

4 Ja sul on and tõlkida need plaadid; ja see on esimene and, mille ma sinule andsin; ja ma olen käskinud, et sa ei ütleks endal olevat ühtki teist andi seni, kuni minu eesmärk on selles täidetud, sest ma ei anna sulle ühtki muud andi enne, kui see on lõpetatud.

5 Tõesti, ma ütlen sulle, et häda tuleb maa elanikele, kui nad aei võta kuulda minu sõnu;

6 sest pärast seda sind apühitsetakse ametisse ja sa lähed ja viid mu bsõnad inimlastele.

7 Vaata, kui nad ei taha minu sõnu auskuda, ei usuks nad sind, mu teenija Joseph, ka siis, kui oleks võimalik, et sa näitaksid nendele kõiki neid asju, mis ma olen sinule andnud.

8 Oh seda auskmatut ja bkangekaelset põlvkonda – mu viha on süttinud põlema nende vastu.

9 Vaata, tõesti, ma ütlen sulle: Ma olen ahoidnud neid asju, mis ma olen sulle, mu teenija Joseph, usaldanud mulle teadaoleval targal otstarbel ja see tehakse teatavaks tulevastele põlvedele;

10 kuid see põlvkond saab minu sõna sinu kaudu;

11 ja lisaks sinu tunnistusele kolme minu teenija atunnistuse, kelle ma kutsun ja asetan, kellele ma näitan neid asju, ja need lähevad edasi koos minu sõnadega, mis on antud sinu kaudu.

12 Jah, nad saavad kindlalt teadma, et need asjad on õiged, sest ma kuulutan seda neile taevast.

13 Ma annan neile väe, et nad võiksid näha ja vaadelda neid asju, nii nagu need on;

14 ja aühelegi teisele ei anna ma seda väge kogeda sama tunnistust selles põlvkonnas, nüüd kui minu bkirik hakkab üles tõusma ja esile tulema kõnnumaalt – kirkana kui ckuu ja säravana kui päike ning kohutavana kui võitluslippudega väehulk.

15 Ja ma saadan oma sõna kohta välja kolme atunnistaja tunnistuse.

16 Ja vaata, kes iganes ausub minu sõnadesse, sellele ma bsaadan oma cVaimu dilmutuse; ja nad saavad olema esündinud minust, nimelt veest ja Vaimust –

17 ja te peate ootama veel veidi aega, sest teid ei ole veel ametisse apühitsetud

18 ja samuti läheb nende tunnistus välja selle põlvkonna asüüdimõistmiseks, kui nad teevad oma südamed nende vastu kõvaks;

19 sest maa elanikele saab osaks laastav anuhtlus; ja kui nad ei bparanda meelt, valatakse see jätkuvalt aeg-ajalt välja, kuni maa on ctühi ja selle elanikud on ära pühitud ning täielikult hävitatud minu dtulemise kirkusega.

20 Vaata, ma räägin sulle neid asju, just samuti nagu ma arääkisin inimestele Jeruusalemma hävitamisest; ja mu bsõna saab kinnitatud praegusel ajal, nii nagu see on tänini kinnitust leidnud.

21 Ja nüüd ma käsin sinul, mu teenija Joseph, meelt parandada ja kõndida veelgi laitmatumalt minu ees ja mitte enam järele anda inimeste keelitustele;

22 ja et sa oleksid vankumatu käskudest akinnipidamisel, mis ma olen sulle andnud; ja kui sa seda teed, vaata, ma annan sulle igavese elu, isegi kui sind peaks bsurmatama.

23 Ja nüüd, taas, ma räägin sulle, mu teenija Joseph, sellest amehest, kes ihkab saada tõendust –

24 vaata, ma ütlen temale, ta ülendab ennast ise ja ei alanda end piisavalt minu ees, aga kui ta kummardub minu ette ja alandab ennast vägevas palves ja usus, siira südamega, siis annan ma talle anäha neid asju, mida ta näha ihaldab.

25 Ja siis ütleb ta selle põlvkonna inimestele: Vaata, ma olen näinud neid asju, mida Issand on näidanud Joseph Smith nooremale, ja ma atean kindlalt, et need on tõesed, sest ma olen neid näinud, sest neid on näidatud mulle Jumala ja mitte inimese väega.

26 Ja mina, Issand, käsin teda, oma teenijat Martin Harrist, et ta ei ütleks neile nende asjade kohta rohkem midagi, välja arvatud see, et ta ütleb: Ma olen neid näinud ja neid on mulle näidatud Jumala väega; ja need on sõnad, mida ta ütleb.

27 Aga kui ta seda salgab, murrab ta lepingut, mille ta on varem minuga teinud; ja vaata, ta on hukka mõistetud.

28 Ja nüüd, kui ta ei alanda end ja ei tunnista minule asju, mis ta on teinud, mis on väärad, ja ei tee minuga lepingut, et ta peab kinni minu käskudest, ja ei rakenda usku minusse, vaata, ma ütlen talle: Ta ei saa neid näha, sest ma ei anna talle näha asju, millest ma olen rääkinud.

29 Ja kui juhtub nii, siis ma käsin sind, mu teenija Joseph, et sa ütled temale, et ta ei pea rohkem tegema ega vaevama mind enam selle asjaga.

30 Ja kui juhtub nii, vaata, ma ütlen sulle, Joseph, kui sa oled tõlkinud veel mõned leheküljed, pead sa lõpetama mõneks ajaks, nimelt kuni ma sind jälle käsin; siis sa võid jälle tõlkida.

31 Ja kui sa seda ei tee, vaata, ei ole sul enam andi, ja ma võtan ära need asjad, mis ma olen sulle usaldanud.

32 Ja nüüd, kuna ma näen ette varjatud kavatsusi sinu hävitamiseks, jah, ma näen ette, et kui mu teenija Martin Harris ei alanda ennast ja ei võta vastu tunnistust minu käest, langeb ta üleastumiste küüsi;

33 ja on paljud, kes varitsevad, et sind maa palge pealt ära ahävitada, ja sellel põhjusel, et sinu päevi pikendataks, olen ma andnud sulle need käsud.

34 Jah, sellel põhjusel olen ma öelnud: Peatu ja püsi paigal, kuni ma sind käsin, ja ma avarustan sind vahenditega, millega sa võid täide saata selle, mis ma olen sul käskinud.

35 Ja kui sa pead austavalt kinni minu käskudest, btõstetakse sind üles viimsel päeval. Aamen.