Ko e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava

Vahe 50

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi Mē 1831 (History of the Church, 1:170–173). ʻOku pehē ʻe he Palōfitá, naʻe ʻikai mahino ki he niʻihi ʻo e kaumātuʻá ʻa e hā mai ʻa e ngaahi laumālie kehekehe ʻi he ngaahi feituʻu kehekehe ʻi he māmaní pea naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ko e tali ki heʻene fehuʻi makehe ʻo kau ki he meʻa ko iá. Naʻe ʻikai ko e meʻa siʻisiʻi ʻene hoko ʻi he kāingalotú ʻa e ngaahi meʻa ʻoku lau ko e ngaahi meʻa-hā-mai fakalaumālie, pea ko honau niʻihi naʻa nau pehē ʻoku nau maʻu ha ngaahi meʻa-hā-mai mo e ngaahi fakahā.

1–5, ʻOku ʻi he māmaní ʻa e ngaahi laumālie kākā; 6–9, Malaʻia ki he kau mālualoí mo kinautolu kuo tuʻusi atu mei he Siasí; 10–14, Kuo pau ke malanga ʻaki ʻe he kaumātuʻá ʻa e ongoongoleleí ʻi he Laumālie; 15–22, ʻOku ʻaonga ke fakamāmaʻi ʻe he Laumālié ʻa e kau malangá mo e kau fanongó; 23–25, Ko e meʻa ʻoku ʻikai fakamāmá ʻoku ʻikai mei he ʻOtua ia; 26–28, ʻOku maʻu ʻe he kau tui faivelengá ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē; 29–36, ʻOku tali mai ʻa e ngaahi lotu ʻa kinautolu ʻoku fakahaohaoaʻí; 37–46, Ko Kalaisi ʻa e Tauhi-sipi Leleí pea mo e Maka ʻo ʻIsilelí.

1 Tokanga mai ʻa kimoutolu, ʻa e kaumātuʻa ʻo hoku siasí, pea fanongo ʻa e telingá ki he leʻo ʻo e ʻOtua moʻuí; pea tokanga ki he ngaahi lea ʻo e potó ʻa ia ʻe foaki kiate kimoutolu, ʻo fakatatau ki hoʻomou kolé pea mo hoʻomou felotoi ʻo kau ki he siasí pea mo e ngaahi laumālie kuo ʻalu holo ʻi he māmaní.

2 Vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku lahi ʻa e ngaahi laumālie ʻa ia ko e ngaahi laumālie akākā, ʻa ia kuo nau ʻalu atu ʻi he māmaní ʻo kākaaʻi ʻa e māmaní.

3 Pea kuo feinga foki ʻe aSētane ke kākaaʻi ʻa kimoutolu, koeʻuhí ke ne lava ʻo ikunaʻi ʻa kimoutolu.

4 Vakai, ko au, ko e ʻEikí, kuó u sio kiate kimoutolu, peá u mamata ki ha ngaahi anga-fakalielia ʻi he siasi ʻa ia ʻoku nau lau ʻoku aui ʻaki ʻa kinautolu ʻa hoku hingoá.

5 Ka ʻe monūʻia ʻa kinautolu ʻe faivelenga pea akātakí, neongo pe ʻi he moʻuí pe ʻi he maté, he te nau maʻu ʻa e moʻui taʻengatá.

6 Ka ʻe malaʻia ʻa kinautolu ʻa ia ko e kau akākā mo e kau mālualoí, ko ia ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, te u ʻomi ʻa kinautolu ki he fakamaau.

7 Vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ʻi ai ʻa e kau amālualoi ʻiate kimoutolu, ʻa ia kuo nau kākaaʻi ʻa e niʻihi, ʻa ia kuo foaki ai ʻa e bmālohi ki he cfilí; kae vakai, ʻe toe fakafoki mai ʻa e faʻahinga dpeheé;

8 Ka ʻe ʻiloʻi ʻa e kau mālualoí pea ʻe amotuhi atu ʻa kinautolu, neongo pe ʻi he moʻuí pe ʻi he maté, ʻio ʻo fakatatau pē ki hoku lotó; pea ʻe malaʻia ʻa kinautolu ʻe tuʻusi atu mei hoku siasí, he ko kinautolu ko iá kuo ikunaʻi ʻa kinautolu ʻe he māmaní.

9 Ko ia, tuku ke tokanga ʻa e tangata kotoa pē telia naʻá ne fai ʻa e meʻa ko ia ʻoku ʻikai ʻi he moʻoní mo e māʻoniʻoní ʻi hoku ʻaó.

10 Pea ko ʻeni mou haʻu, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí ʻi he Laumālié, ki he kaumātuʻa ʻo hono siasí, pea tuku ke tau aalea fakataha, koeʻuhí ke mahino kiate kimoutolu;

11 Tuku ke tau alea ʻo hangē pē ko e alea ʻa ha tangata mo ha tokotaha kehe ko e mata ki he mata.

12 Ko ʻeni, ʻi he alea ha tangatá ʻoku ʻiloʻi ʻene ʻuhingá ʻe he tangata, koeʻuhi ʻokú ne alea ʻo hangē ko ha tangata; ko au, ko e ʻEikí, ʻe pehē pē ʻeku alea mo kimoutolú koeʻuhí ke amahino kiate kimoutolu.

13 Ko ia, ko au ko e ʻEikí ʻoku ou fai kiate kimoutolu ʻa e fehuʻí ni—naʻe afakanofo ʻa kimoutolú ki he hā?

14 Ke malanga ʻaki ʻeku ongoongoleleí ʻi he aLaumālié, ʻio ʻa e bFakafiemālié ʻa ia naʻe fekauʻi atu ke akoʻi ʻa e moʻoní.

15 Pea naʻa mou toki maʻu ha ngaahi alaumālie ʻa ia naʻe ʻikai mahino kiate kimoutolu, pea naʻa mou tali ʻa kinautolu ʻo pehē ko e meʻa mei he ʻOtuá; pea ʻoku mou tonuhia koā ʻi he meʻá ni?

16 Vakai, te mou tali ʻa e fehuʻí ni ʻe kimoutolu pē; ka neongo iá, te u ʻaloʻofa kiate kimoutolu; ko ia ia ʻoku vaivai ʻiate kimoutolú ʻe ngaohi ia ke amālohi ʻamui.

17 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko ia ia ʻoku fakanofo ʻiate aú pea fekauʻi atu ke amalanga ʻaki ʻa e folofola ʻo e moʻoní ʻi he Fakafiemālié, ʻi he Laumālie ʻo e moʻoní, ʻokú ne malanga ʻaki ia ʻi he bLaumālie ʻo e moʻoní pe ʻi ha founga kehe?

18 Pea kapau ʻoku fai ia ʻi ha founga kehe ʻoku ʻikai mei he ʻOtuá ia.

19 Pea ko e tahá, ko ia ia ʻokú ne maʻu ʻa e folofola ʻo e moʻoní, ʻokú ne maʻu ia ʻi he Laumālie ʻo e moʻoní pe ʻi ha toe founga kehe?

20 Kapau ʻoku fai ia ʻi ha founga kehe ʻoku ʻikai mei he ʻOtuá ia.

21 Ko ia, ko e hā ʻoku ʻikai faʻa mahino ai kiate kimoutolu ʻo mou ʻiloʻi, ko ia ia ʻokú ne maʻu ʻa e folofolá ʻi he Laumālie ʻo e moʻoní ʻokú ne maʻu ia ʻo hangē ko hono malanga ʻaki ia ʻi he Laumālie ʻo e moʻoní?

22 Ko ia, ko ia ʻoku malangá pea mo ia ʻokú ne maʻú, ʻoku femahinoʻaki ʻa kinaua, pea ʻoku afakamāmaʻi ʻa kinaua fakatouʻosi peá na bfiefia fakataha.

23 Pea ko e meʻa ʻoku ʻikai ke fakamāmaʻí ʻoku ʻikai mei he ʻOtuá ia, pea ko e afakapoʻulí ia.

24 Ko e meʻa ko ia ʻoku mei he ʻOtuá, ko e amāmá ia; pea ko ia ia ʻokú ne maʻu ʻa e māmá, pea bfai atu ai pē ʻi he ʻOtuá, te ne maʻu ʻa e maama clahi ange; pea ʻe tupulaki ʻa e maama ko iá ʻo ngingila ange kae ʻoua ke aʻu ki he ʻaho haohaoá.

25 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, pea ʻoku ou lea ʻaki ia koeʻuhí ke mou lava ʻo ʻiloʻi ʻa e amoʻoní, koeʻuhí ke mou kapusi ʻa e fakapoʻulí meiate kimoutolu;

26 Ko ia ia ʻoku fakanofo ʻe he ʻOtuá mo fekauʻi atú, ʻoku fili ia ke hoko ko e alahi taha, neongo ko e siʻi tahá ia pea ko e btamaioʻeiki ʻa e kakai kotoa pē.

27 Ko ia, ʻokú ne amaʻu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē; he ʻoku moʻulaloa ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē kiate ia, ʻi he langí pea mo e māmaní fakatouʻosi, ko e moʻuí mo e māmá, ʻa e Laumālié mo e bmālohí, ʻoku fekauʻi atu ʻi he finangalo ʻo e Tamaí ʻia Sīsū Kalaisi, ko hono ʻAló.

28 Ka ʻoku ʻikai ke maʻu ʻe ha tangata ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē tuku kehe pē ʻo kapau kuo afakahaohaoaʻi mo bfakamaʻa ia mei he ngaahi angahala kotoa pē.

29 Pea kapau ʻoku fakahaohaoaʻi mo fakamaʻa ʻa kimoutolu mei he angahala kotoa pē, te mou akole ha meʻa pē ʻoku mou loto ki aí ʻi he huafa ʻo Sīsuú pea ʻe fai ia.

30 Ka ke mou ʻiloʻi ʻeni, ʻe fakahā kiate kimoutolu ʻa e meʻa ke mou kolé; pea ko e meʻa ʻi he fili ʻa kimoutolu ke hoko ko e aʻulú, ko ia ʻe moʻulaloa ai ʻa e ngaahi laumālié kiate kimoutolu.

31 Ko ia, ʻe hoko ʻo pehē, kapau te mou mamata ki ha alaumālie ʻoku fakahā mai ʻa ia ʻoku ʻikai mahino kiate kimoutolu, pea ʻoku ʻikai te mou maʻu ʻa e laumālie ko iá, ke mou fehuʻi ki he Tamaí ʻi he huafa ʻo Sīsuú; pea kapau ʻe ʻikai te ne foaki atu kiate kimoutolu ʻa e laumālie ko iá, te mou lava ʻo ʻiloʻi ʻoku ʻikai mei he ʻOtuá ia.

32 Pea ʻe foaki atu kiate kimoutolu ʻa e amālohi ki he laumālie ko iá; pea ke mou fakahā hono kovi ʻo e laumālie ko iá ʻaki ʻa e leʻo-lahi ʻoku ʻikai mei he ʻOtuá ia—

33 ʻO ʻikai tukuakiʻi ʻi he alauʻikoviʻi, koeʻuhí ke ʻoua naʻa ikunaʻi ʻa kimoutolu, ʻo ʻikai foki ʻi he bpōlepole pe ʻi he fiefia telia naʻa maʻu ʻe ia ʻa kimoutolu.

34 Ko ia ia ʻokú ne maʻu ha meʻa mei he ʻOtuá, tuku ke ne fakahā ko e meʻa ia mei he ʻOtuá; pea tuku ke ne fiefia ʻi he lau ia ʻe he ʻOtuá ʻokú ne feʻunga ke maʻu iá.

35 Pea ʻi he tokanga mo fai ʻa e ngaahi meʻá ni ʻa ia kuo mou maʻú, pea mo ia te mou maʻu ʻamuí—pea ʻoku foaki kiate kimoutolu ʻa e apuleʻangá ʻe he Tamaí, pea mo e bmālohi ke ikunaʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻa ia kuo ʻikai ke tuʻutuʻuni ʻe iá—

36 Pea vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku monūʻia ʻa kimoutolu ʻa ia ʻoku mou lolotonga fanongó ni ki he ngaahi leá ni ʻaʻaku mei he ngutu ʻo ʻeku tamaioʻeikí, he kuo afakamolemoleʻi hoʻomou ngaahi angahalá kiate kimoutolu.

37 Tuku ke ʻalu atu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Uikifilí, ʻa ia ʻoku ou leleiʻia lahi ai, pea mo ʻeku tamaioʻeiki ko aPaʻale P. Palatí, ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi potu siasí pea fakamālohia ʻa kinautolu ʻaki ʻa e lea ʻo e bnaʻinaʻi;

38 Kae ʻumaʻā foki ʻeku tamaioʻeiki ko Sione Kolelí, pe ko ʻeku kau tamaioʻeiki kotoa pē kuo fakanofo ki he lakanga ko ʻení, pea tuku ke nau ngāue ʻi he angoue vainé; pea ke ʻoua naʻa taʻofi ʻa kinautolu ʻe ha tangata mei hono fai ʻo e meʻa ko ia kuó u tuʻutuʻuni kiate kinautolú—

39 Ko ia, ʻoku ʻikai tonuhia ʻi he meʻá ni ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aʻEtuate Pātilisí; ka neongo iá tuku ke ne fakatomala pea ʻe fakamolemoleʻi ia.

40 Vakai, ko e fānau iiki ʻa kimoutolu, pea ʻoku ʻikai te mou malava ke akātakiʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he taimí ni; ka kuo pau ke mou btupulaki ʻi he cangaʻofa pea ʻi he ʻiloʻi ʻo e dmoʻoní.

41 ʻOua ʻe amanavahē, ʻe bfānau iiki, he ʻoku ʻaʻaku ʻa kimoutolu, pea kuó u cikunaʻi ʻa e māmaní, pea ʻoku mou kau kiate kinautolu kuo dfoaki ʻe heʻeku Tamaí kiate aú;

42 Pea ʻe ʻikai amole ha taha ʻo kinautolu kuo foaki kiate au ʻe heʻeku Tamaí.

43 Pea ko e Tamaí pea mo au ʻokú ma ataha pē. ʻOku ou ʻi he Tamaí pea ʻoku ʻiate au ʻa e Tamaí; pea ʻe fakatatau ki hoʻomou tali aú, ʻa hoʻomou ʻiate aú mo ʻeku ʻiate kimoutolú.

44 Ko ia, ʻoku ou ʻi homou lotolotongá, pea ko e atauhi-sipi leleí au, pea ko e bmaka ʻo ʻIsilelí. Ko ia ia te ne langa ki he cmaka ní, ʻe dʻikai pē te ne hinga.

45 Pea ʻoku ʻunuʻunu mai ʻa e ʻaho te mou fanongo ai ki hoku leʻó mo amamata kiate au, pea ʻiloʻi ʻoku ou ʻi ai.

46 Ko ia, ke mou aleʻo, koeʻuhí ke mou bmateuteu. ʻE pehē. ʻĒmeni.