Seksyon 50

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Mayo 1831 (History of the Church, 1:170–173). Ang Propeta nagpahayag nga pipila sa mga anciano wala makasabut sa mga pagpakita sa nagkalain-lain nga mga espiritu diha sa yuta ug nga kining pagpadayag gihatag agi og tubag sa iyang talagsaon nga pangutana mahitungod niana nga butang. Ang gitawag og espirituhanong butang nga katingalahan mao ang naandan sa mga sakop, ang uban kanila nagpatuo nga sila nakadawat og mga panan-awon ug mga pagpadayag.

1–5, Daghan nga mga dili tinuod nga espiritu anaa sa nagkalain-lain nga dapit ibabaw sa yuta; 6–9, Alaot ngadto sa mga tigpakaaron-ingnon ug kadto kinsa gisalikway gikan sa Simbahan; 10–14, Mga Anciano mosangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa Espiritu; 15–22, Mga magsasangyaw ug mga tigpaminaw kinahanglan nga hatagan og kahayag pinaagi sa Espiritu; 23–25, Kana nga dili makahatag og kaayohan dili gikan sa Dios; 26–28, Ang matinud-anon mao ang mga tag-iya sa tanan nga mga butang; 29–36, Ang mga pag-ampo sa mga putli gitubag; 37–46, Si Kristo ang Maayong Magbalantay ug ang Bato sa Israel.

  PATALINGHUG, O kamo nga mga anciano sa akong simbahan, ug paminaw sa tingog sa buhi nga Dios; ug pagbantay sa mga pulong sa kaalam nga ihatag nganha kaninyo, sumala sa inyong gipangayo ug gikauyunan nga naglakip sa simbahan, ug sa mga espiritu nga nangadto sa nagkalain-lain nga dapit sa ibabaw sa yuta.

  Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga adunay daghan nga mga espiritu nga dili tinuod nga mga espiritu, nga nangadto sa nagkalain-lain nga dapit sa yuta, ug naglimbong sa kalibutan.

  Ug usab si Satanas nagtinguha sa paglimbong kaninyo, nga siya unta makabuntog kaninyo.

  Tan-awa, Ako, ang Ginoo, nagtan-aw diha kaninyo, ug nakakita og mga salawayon diha sa simbahan nga nagpatuo sa akong ngalan.

  Apan bulahan sila kinsa mga matinud-anon ug molahutay, bisan sa kinabuhi o sa kamatayon, kay sila makapanunod sa kinabuhi nga dayon.

  Apan alaot ngadto kanila nga mga limbongan ug mga tigpakaaron-ingnon, kay, niini nag-ingon ang Ginoo, Ako modala kanila ngadto sa hukmanan.

  Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, adunay mga tigpakaaron-ingnon taliwala kaninyo, kinsa nakalimbong sa uban, diin nakahatag sa kaaway og gahum, apan tan-awa kana pagakuhaon pagbalik;

  Apan ang mga tigpakaaron-ingnon mahibaloan ug isalikway bisan sa kinabuhi o sa kamatayon, gani ingon nga Ako magbuot; ug alaot ngadto kanila kinsa gisalikway gikan sa akong simbahan, kay ang mao gibuntog sa kalibutan.

  Busa, himoa nga ang matag tawo magbantay tingali unya og siya magbuhat niana nga dili subay sa kamatuoran ug sa pagkamatarung diha sa akong atubangan.

  10 Ug karon duol, miingon ang Ginoo, pinaagi sa Espiritu, ngadto sa mga anciano sa iyang simbahan, ug kita mangatarungan nga maghiusa, aron kamo makasabut;

  11 Kita mangatarungan bisan ingon sa usa ka tawo nga nangatarungan sa usag usa nawong sa nawong.

  12 Karon, kon ang tawo mangatarungan siya masabtan sa tawo, tungod kay siya nangatarungan ingon nga tawo; bisan pa niana Ako, ang Ginoo, mangatarungan diha kaninyo nga kamo makasabut.

  13 Busa, Ako ang Ginoo nangutana kaninyo niini nga pangutana—ngadto sa unsa kamo gi-orden

  14 Sa pagsangyaw sa akong ebanghelyo pinaagi sa Espiritu, gani ang Maghuhupay gipadala aron sa pagtudlo sa kamatuoran.

  15 Ug unya kamo midawat sa mga espiritu nga kamo wala makasabut, ug midawat kanila nga kini gikan sa Dios; ug niini kamo nahatagan ba og kaangayan

  16 Tan-awa kamo motubag niini nga pangutana sa inyong mga kaugalingon; sa ingon niana, Ako maloloy-on nganha kaninyo; siya nga mahuyang diha kaninyo human niini mahimo nga malig-on.

  17 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, siya nga gi-orden ngari kanako ug gipadala ngadto sa pagsangyaw sa pulong sa kamatuoran pinaagi sa Maghuhupay, diha sa Espiritu sa kamatuoran, siya magsangyaw ba niini pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran o sa lain nga paagi

  18 Ug kon kini pinaagi sa uban nga paagi kini dili gikan sa Dios.

  19 Ug usab, siya nga nakadawat sa pulong sa kamatuoran, siya modawat ba niini pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran o sa lain nga paagi

  20 Kon kini sa lain nga paagi kini dili gikan sa Dios.

  21 Busa, ngano nga kamo dili makasabut ug makahibalo, nga siya nga nakadawat sa pulong pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran nakadawat niini ingon nga kini gisangyaw pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran

  22 Busa, siya nga nagsangyaw ug siya nga nakadawat, nakasabut sa usag usa, ug ang duha makadawat og kaayohan ug maglipay nga maghiusa.

  23 Ug kana nga dili makahatag og kaayohan dili gikan sa Dios, ug iya sa kangitngit.

  24 Kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag; ug siya nga nakadawat sa kahayag, ug magpadayon diha sa Dios, makadawat og labaw pa nga kahayag; ug kana nga kahayag mag-anam og labaw kahayag ug labaw sa kahayag hangtud sa hingpit nga adlaw.

  25 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ug Ako moingon niini aron kamo mahibalo sa kamatuoran, nga kamo unta mopapahawa sa kangitngit gikan diha kaninyo;

  26 Siya nga gi-orden sa Dios ug gipadala, ang mao gitudlo nga labing gamhanan, bisan og siya mao ang labing ubos ug ang sulugoon sa tanan.

  27 Busa, siya ang tag-iya sa tanan nga mga butang; kay ang tanan nga mga butang ubos sa iyang pagdumala, sa langit ug sa ibabaw sa yuta, ang kinabuhi ug ang kahayag, ang Espiritu ug ang gahum, gipadala pinaagi sa kabubut-on sa Amahan pinaagi ni Jesukristo, iyang Anak.

  28 Apan walay tawo nga makapanag-iya sa tanan nga mga butang gawas kon siya mahimo nga putli ug malimpyohan gikan sa tanan nga sala.

  29 Ug kon kamo nahimo nga putli ug nalimpyohan gikan sa tanan nga sala, kamo makapangayo og bisan unsa diha sa ngalan ni Jesus ug kini matuman.

  30 Apan hibaloi kini, kini ihatag nganha kaninyo unsa ang inyong pangayoon; ug ingon nga kamo gitudlo nga mangulo, ang mga espiritu ubos sa inyong pagdumala.

  31 Busa, kini mahinabo, nga kon kamo makakita og espiritu nga nagpakita nga kamo dili makasabut, ug kamo wala modawat niana nga espiritu, kamo mangayo sa Amahan diha sa ngalan ni Jesus; ug kon siya dili mohatag nganha kaninyo niana nga espiritu, niana kamo masayud nga kini dili iya sa Dios.

  32 Ug kini ihatag nganha kaninyo, gahum nga labaw niana nga espiritu; ug kamo mopahayag batok niana nga espiritu uban sa makusog nga tingog nga kini dili iya sa Dios—

  33 Dili sa mapintas nga pasangil, aron kamo dili mabuntog, ni uban sa panghambog ni pagmaya, basin pa unya og kamo mabuntog nganha niana.

  34 Siya nga nakadawat sa Dios, himoa nga siya manubag niini sa Dios; ug himoa nga siya magmaya aron siya pagaisipon sa Dios nga takus sa pagdawat.

  35 Ug pinaagi sa pagpaminaw ug pagbuhat niini nga mga butang nga inyong nadawat, ug inyong madawat human niini—ug ang gingharian ihatag nganha kaninyo gikan sa Amahan, ug ang gahum sa pagbuntog sa tanan nga mga butang nga wala niya itugot—

  36 Ug tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, bulahan kamo kinsa karon naminaw niining akong mga pulong gikan sa ba-ba sa akong sulugoon, kay ang inyong mga sala gipasaylo.

  37 Tuguti nga ang akong sulugoon nga si Joseph Wakefield, diin Ako nahimuot, ug ang akong sulugoon nga si Parley P. Pratt sa pag-adto ngadto sa mga simbahan ug maglig-on kanila pinaagi sa pulong sa pag-awhag;

  38 Ug usab ang akong sulugoon nga si John Corrill, o kutob sa akong mga sulugoon nga gi-orden ngadto niini nga buhatan, ug tuguti sila nga maghago diha sa ubasan; ug ayaw tuguti nga adunay tawo nga mobabag kanila sa pagbuhat niana diin Ako mitudlo ngadto kanila—

  39 Busa, niini nga butang ang akong sulugoon nga si Edward Partridge dili kahatagan og kaangayan; bisan pa niana himoa nga siya maghinulsol ug siya pasayloon.

  40 Tan-awa, kamo gagmay nga mga bata ug kamo dili makaantus sa tanan nga mga butang karon; kamo kinahanglan motubo diha sa grasya ug diha sa kamatuoran.

  41 Ayaw kahadlok, gagmay nga mga bata, kay kamo akò, ug Ako nakabuntog sa kalibutan, ug kamo kabahin kanila nga gihatag sa Amahan kanako;

  42 Ug walay usa kanila nga gihatag sa akong Amahan nga mawala.

  43 Ug ang Amahan ug Ako usa ra. Ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako; ug tungod kay kamo nakadawat kanako, kamo ania kanako, ug Ako anaa kaninyo.

  44 Busa, Ako anaa sa inyong taliwala, ug Ako ang maayo nga magbalantay, ug ang bato sa Israel. Siya nga nagtukod sa ibabaw niining lig-on nga sukaranan dili gayud mapukan.

  45 Ug ang adlaw moabut nga ikaw maminaw sa akong tingog ug makakita kanako, ug makaila nga Ako mao.

  46 Pagbantay, busa, aron kamo makaandam. Bisan pa niana. Amen.