Oddíl 50

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio v květnu 1831 (History of the Church, 1:170–173). Prorok uvádí, že někteří starší nerozuměli projevům různých duchů rozšířených po zemi a že toto zjevení bylo dáno jako odpověď na jeho zvláštní dotaz v této záležitosti. Tak zvané duchovní jevy nebyly mezi členy neobvyklé, někteří z nich tvrdili, že přijímají vidění a zjevení.

1–5, Mnozí falešní duchové jsou všude po zemi; 6–9, Běda pokrytcům a těm, kteří jsou odříznuti od Církve; 10–14, Starší mají kázati evangelium Duchem; 15–22, Kazatelé i posluchači potřebují býti osvíceni Duchem; 23–25, To, co nevzdělává, není od Boha; 26–28, Věrní jsou vlastníky všech věcí; 29–36, Modlitby očištěných jsou zodpověděny; 37–46, Kristus je Dobrý Pastýř a Kámen Izraele.

  POSLOUCHEJTE, ó vy starší Církve mé, a nakloňte ucho hlasu žijícího Boha; a věnujte pozornost slovům moudrosti, jež vám budou dána, tak jak jste žádali, a jste svorni ohledně církve a duchů, kteří vyšli po celé zemi.

  Vizte, vpravdě pravím vám, že je mnoho duchů, kteří jsou falešní duchové, kteří chodí po zemi oklamávajíce svět.

  A také Satan usiluje o to, aby vás oklamal, aby vás mohl svrhnouti.

  Vizte, já, Pán, jsem na vás pohlédl a viděl jsem ohavnosti v církvi, která vyznává jméno mé.

  Ale požehnaní jsou ti, kdož jsou věrni a vytrvají, ať v životě, nebo ve smrti, neboť oni zdědí věčný život.

  Ale běda těm, kdož jsou podvodníky a pokrytci, neboť, tak praví Pán, ty přivedu k soudu.

  Vizte, vpravdě pravím vám, jsou mezi vámi pokrytci, kteří některé oklamali, čímž byla dána protivníkovi moc; ale vizte, takoví budou navráceni zpět;

  Ale pokrytci budou odhaleni a budou odříznuti, buď v životě, nebo ve smrti, tak jak chci já; a běda těm, kteří jsou odříznuti od církve mé, neboť ti jsou přemoženi světem.

  Pročež, nechť se každý člověk má na pozoru, aby nedělal to, co není pravdivé a spravedlivé přede mnou.

  10 A nyní pojďte, praví Pán skrze Ducha starším církve své, a rozmlouvejme společně, abyste mohli porozuměti;

  11 Rozmlouvejme tak, jak rozmlouvá jeden člověk s druhým, tváří v tvář.

  12 Nyní, když člověk rozmlouvá, je pochopen člověkem, protože rozmlouvá jako člověk; právě tak budu já, Pán, rozmlouvati s vámi, abyste mohli porozuměti.

  13 Pročež, já, Pán, vám kladu tuto otázku – k čemu jste byli vysvěceni

  14 Kázati evangelium mé Duchem, a to Utěšitelem, který byl vyslán učiti pravdě.

  15 A pak jste přijali duchy, kterým jste nemohli porozuměti, a přijali jste je, jako by byli od Boha; a jste v tomto ospravedlněni

  16 Vizte, na tuto otázku si odpovíte sami; nicméně, budu k vám milosrdný; ten, kdo je slabý mezi vámi, později bude učiněn silným.

  17 Vpravdě pravím vám, ten, kdo je vysvěcen mnou a vyslán kázati slovo pravdy Utěšitelem, v Duchu pravdy, káže je Duchem pravdy, nebo nějakým jiným způsobem

  18 A je-li to nějakým jiným způsobem, není to od Boha.

  19 A opět, ten, kdo přijímá slovo pravdy, přijímá je Duchem pravdy, nebo nějakým jiným způsobem

  20 Je-li to nějakým jiným způsobem, není to od Boha.

  21 Tudíž, proč nemůžete porozuměti a věděti, že ten, kdo přijímá slovo Duchem pravdy, přijímá je tak, jak je kázáno Duchem pravdy

  22 Pročež, ten, kdo káže, a ten, kdo přijímá, rozumějí si navzájem a oba jsou vzděláváni a radují se spolu.

  23 A to, co nevzdělává, není od Boha a je to temnota.

  24 To, co je od Boha, je světlo; a ten, kdo přijímá světlo a zůstává v Bohu, přijímá více světla; a to světlo je jasnější a jasnější, až přijde dokonalý den.

  25 A opět, vpravdě pravím vám, a říkám to, abyste mohli znáti pravdu, abyste mohli zahnati temnotu ze středu svého;

  26 Ten, kdo je vysvěcen Bohem a vyslán, ten je určen, aby byl největším, přestože je nejmenším a služebníkem všech.

  27 Pročež, on je vlastníkem všech věcí; neboť všechny věci jsou mu poddány, na nebi i na zemi, život a světlo, Duch a moc, seslané vůlí Otce skrze Ježíše Krista, jeho Syna.

  28 Ale žádný člověk není vlastníkem všech věcí, ledaže je očištěn a omyt od veškerého hříchu.

  29 A jestliže jste očištěni a omyti od veškerého hříchu a požádáte o cokoli, co chcete, ve jménu Ježíšově, to bude učiněno.

  30 Ale vězte toto, bude vám dáno, oč požádáte; a jelikož jste ustanoveni v čelo, duchové vám budou poddáni.

  31 Pročež, stane se, že spatříte-li projevujícího se ducha, jemuž nemůžete rozuměti, a nepřijmete-li onoho ducha, budete prositi Otce ve jménu Ježíšově; a nedá-li vám onoho ducha, pak můžete věděti, že není od Boha.

  32 A bude vám dána moc nad oním duchem; a prohlásíte proti onomu duchu silným hlasem, že není od Boha –

  33 Ne se zlořečujícím obviněním, abyste nebyli přemoženi, ani s vychloubáním, ani s radostí, abyste jím nebyli uchváceni.

  34 Ten, kdo přijímá od Boha, nechť uznává, že je to od Boha; a nechť se z toho raduje, že je Bohem uznán hodným to přijmouti.

  35 A budete-li dbáti na tyto věci, které jste obdrželi a které obdržíte později, a budete-li je činiti – a království je vám dáno Otcem, a moc přemoci všechny věci, které nejsou ustanoveny jím –

  36 A vizte, vpravdě pravím vám, požehnaní jste vy, kteří nyní slyšíte tato slova má z úst služebníka mého, neboť hříchy vaše jsou vám odpuštěny.

  37 Nechť služebník můj Joseph Wakefield, v němž se mi dobře zalíbilo, a služebník můj Parley P. Pratt jdou mezi církve a posilují je slovem nabádání;

  38 A také služebník můj John Corrill nebo tolik služebníků mých, kolik je vysvěceno k tomuto úřadu, a nechť pracují na vinici; a nechť jim žádný člověk nebrání činiti to, co jsem jim určil –

  39 Pročež, v této věci služebník můj Edward Partridge není ospravedlněn; nicméně, nechť činí pokání, a bude mu odpuštěno.

  40 Vizte, vy jste malé děti a vy nemůžete snésti všechny věci nyní; vy musíte růsti v milosti a v poznání pravdy.

  41 Nebojte se, malé děti, neboť jste moje a já jsem přemohl svět, a vy jste z těch, které mi Otec můj dal;

  42 A žádný z těch, které mi Otec můj dal, nebude ztracen.

  43 A Otec a já jedno jsme. Já jsem v Otci a Otec ve mně; a nakolik jste mne přijali, jste ve mně a já ve vás.

  44 Pročež, já jsem ve vašem středu a jsem dobrý pastýř a kámen Izraele. Ten, kdo staví na této skále, nikdy nepadne.

  45 A přichází den, kdy uslyšíte hlas můj a uvidíte mne a budete věděti, že já jsem.

  46 Bděte tudíž, abyste mohli býti připraveni. Tak jest. Amen.