Õpetus ja Lepingud

51. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Thompsonis 1831. aasta maikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 173–174). Sel ajal hakkasid idaosariikidest välja rändavad pühad saabuma Ohiosse ja oli vaja teha täpseid korraldusi nende sisseseadmiseks. Kuna see ettevõtmine kuulus täpsemalt piiskopi ametikohustuste hulka, otsis piiskop Edward Partridge selles asjas juhatust ning prohvet küsis Issandalt.

1–8 Edward Partridge määratakse korraldama majapidamiste ja omandi asju. 9–12 Pühadel tuleb toimida ausalt ja saada võrdselt. 13–15 Neil peab olema piiskopi varaait ja neil tuleb seada oma omandid vastavalt Issanda seadusele. 16–20 Ohiost saab ajutine kogunemispaik.

1 Võtke mind kuulda, ütleb Issand, teie Jumal, ja ma räägin oma teenijale aEdward Partridge’ile ja annan talle juhised, sest peab olema, et ta saaks juhiseid, kuidas organiseerida seda rahvast.

2 Sest peab olema, et nad oleksid organiseeritud vastavalt minu aseadustele; kui on teisiti, lõigatakse nad ära.

3 Mispärast, määraku minu teenija Edward Partridge ja need, kelle ta on valinud, kellest mul on hea meel, sellele rahvale nende osad, igaühele avõrdselt vastavalt tema pere suurusele, vastavalt tema olukorrale ja tema soovidele ning bvajadustele.

4 Ja andku minu teenija Edward Partridge, kui ta määrab inimesele tema osa, talle kirjalik dokument, mis kindlustab talle tema osa, et ta hoiaks seda, nimelt seda õigust ja seda pärisosa kirikus seni, kuni ta astub üle ja teda ei arvata kiriku häälega, vastavalt kiriku seadustele ja alepingutele, vääriliseks kuuluma kirikusse.

5 Ja kui ta astub üle ja teda ei arvata vääriliseks kuuluma kirikusse, ei ole tal võimu nõuda seda osa, mille ta on pühitsenud piiskopile minu kiriku vaeste ja abivajajate jaoks; seepärast, seda annetust ta endale säilitada ei saa, vaid ta võib omada õigust ainult sellele osale, mis temale oli määratud.

6 Ja nõnda tuleb kindlustada kõik asjad avastavalt maa bseadustele.

7 Ja see, mis kuulub sellele rahvale, määratagu sellele rahvale.

8 Ja seda araha, mis sellel rahval üle jääb, määratagu vastu võtma bselle rahva esindaja, et hankida toitu ja riietust vastavalt selle rahva soovidele.

9 Ja kõik toimigu aausalt ja olgu selle rahva seas võrdsed, ja kõik saagu võrdselt, et te võiksite olla büks, just nagu ma olen teid käskinud.

10 Ja seda, mis kuulub sellele rahvale, ärgu võetagu ära ja ärgu antagu ateise kiriku rahvale.

11 Mispärast, kui teine kirik tahab saada raha sellelt kirikult, maksku nad tagasi sellele kirikule vastavalt sellele, kuidas nad kokku lepivad;

12 ja seda tuleb teha piiskopi või siis esindaja kaudu, kes kiriku ahäälega määratakse.

13 Ja veel, piiskop seadku sellele kirikule sisse avaraait; ja hoitagu kõike, nii raha kui toiduaineid, mida on rohkem, kui on bvajalik selle rahva soovide rahuldamiseks, piiskopi käes.

14 Ja samuti pangu ta kõrvale iseenda soovide ja oma pere soovide rahuldamiseks, kuna ta on hõivatud selle tööga.

15 Ja nõnda annan ma sellele rahvale eesõiguse organiseeruda vastavalt minu aseadustele.

16 Ja ma pühitsen aselle maa neile väheseks ajaks, kuni mina, Issand, näen neile ette teisiti ja käsin neil siit ära minna;

17 ja seda tundi ja päeva ei ole neile teada antud, mispärast, nad tegutsegu sellel maal, nagu jääksid nad aastateks, ja see pöördub neile nende heaks.

18 Vaata, see olgu aeeskujuks minu teenijale Edward Partridge’ile ka teistes paikades, kõikides kirikutes.

19 Ja see, kes leitakse olevat ustav, õiglane ja tark amajapidaja, pääseb oma Issanda brõõmusse ja pärib igavese elu.

20 Tõesti, ma ütlen teile: Mina olen Jeesus Kristus, kes atuleb äkitselt, btunnil, mil te ei arva. Just nii. Aamen.