Oddíl 52

Zjevení dané starším Církve skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 7. června 1831 (History of the Church, 1:175–179). V Kirtlandu se konala konference, která začala 3. a skončila 6. června. Na této konferenci byla učiněna první určitá vysvěcení k úřadu vysokého kněze a jisté projevy falešných a klamajících duchů byly rozeznány a duchové byli vyplísněni.

1–2, Je určeno, že příští konference se má konati v Missouri; 3–8, Jistí starší jsou určeni k tomu, aby cestovali společně; 9–11, Starší mají učiti tomu, co apoštolové a proroci napsali; 12–21, Ti, kteří jsou osvíceni Duchem, přinášejí ovoce chvály a moudrosti; 22–44, Různí starší jsou určeni k tomu, aby šli kázajíce evangelium, zatímco cestují do Missouri na konferenci.

  VIZTE, tak praví Pán starším, které povolal a vyvolil v těchto posledních dnech hlasem svého Ducha –

  Řka: Já, Pán, vám oznámím to, co chci, abyste činili od tohoto času do příští konference, jež se bude konati v Missouri, v zemi, kterou zasvětím lidu svému, jenž jest zbytkem Jákobovým, a těm, kdož jsou dědici podle smlouvy.

  Pročež, vpravdě pravím vám, nechť se služebníci moji Joseph Smith ml. a Sidney Rigdon vydají na cestu svou, jakmile budou moci býti vykonány přípravy k tomu, aby opustili domov svůj a putovali do země Missouri.

  A nakolik mně budou věrni, bude jim oznámeno, co budou činiti;

  A také, nakolik budou věrni, bude jim oznámena země vašeho dědictví.

  A nakolik věrni nebudou, budou odříznuti, tak, jak já chci, jak se mi zdá dobré.

  A opět, vpravdě pravím vám, nechť se služebník můj Lyman Wight a služebník můj John Corrill vydají na spěšnou cestu svou;

  A také služebník můj John Murdock a služebník můj Hyrum Smith se vydají na cestu svou do téhož místa přes Detroit.

  A odtamtud nechť putují kážíce slovo cestou, neříkajíce žádné jiné věci než to, co proroci a apoštolové napsali, a to, čemu jsou učeni Utěšitelem skrze modlitbu víry.

  10 Nechť jdou dva a dva a tak nechť káží cestou v každém společenství, křtíce vodou a vkládáním rukou na břehu u vody.

  11 Neboť tak praví Pán: Zkrátím dílo své ve spravedlivosti, neboť přicházejí dny, kdy vyšlu soud k vítězství.

  12 A nechť se služebník můj Lyman Wight má na pozoru, neboť Satan si přeje prosívati jej jako plevy.

  13 A vizte, ten, kdo je věrný, bude učiněn vládcem nad mnohými věcmi.

  14 A opět, dám vám vzor ve všech věcech, abyste nemuseli býti oklamáni; neboť Satan je všude v zemi a chodí oklamávaje národy –

  15 Pročež ten, kdo se modlí, jehož duch je zkroušený, ten je mnou přijat, jestliže je poslušen nařízení mých.

  16 Ten, kdo mluví, jehož duch je zkroušený, jehož řeč je mírná a povznáší, ten z Boha jest, jestliže je poslušen nařízení mých.

  17 A opět, ten, kdo se chvěje pod mocí mou, bude učiněn silným a bude přinášeti ovoce chvály a moudrosti, podle zjevení a pravd, které jsem vám dal.

  18 A opět, ten, kdo je přemožen a nepřináší ovoce, vpravdě podle tohoto vzoru, ten není ze mne.

  19 Pročež, podle tohoto vzoru budete rozeznávati duchy ve všech případech pod celými nebesy.

  20 A ty dny přišly; lidem se bude díti podle víry jejich.

  21 Vizte, toto přikázání je dáno všem starším, které jsem vyvolil.

  22 A opět, vpravdě pravím vám, nechť se služebník můj Thomas B. Marsh a služebník můj Ezra Thayre také vydají na cestu svou, kážíce slovo cestou do téže země.

  23 A opět, nechť se služebník můj Isaac Morley a služebník můj Ezra Booth vydají na cestu svou, také kážíce slovo cestou do téže země.

  24 A opět, nechť se služebníci moji Edward Partridge a Martin Harris vydají na cestu svou se služebníky mými Sidneym Rigdonem a Josephem Smithem ml.

  25 Nechť se služebníci moji David Whitmer a Harvey Whitlock také vydají na cestu svou a káží cestou do téže země.

  26 A nechť se služebníci moji Parley P. Pratt a Orson Pratt vydají na cestu svou a káží cestou, až do téže země.

  27 A nechť se služebníci moji Solomon Hancock a Simeon Carter také vydají na cestu svou do téže země a káží cestou.

  28 Nechť se služebníci moji Edson Fuller a Jacob Scott také vydají na cestu svou.

  29 Nechť se služebníci moji Levi W. Hancock a Zebedee Coltrin také vydají na cestu svou.

  30 Nechť se služebníci moji Reynolds Cahoon a Samuel H. Smith také vydají na cestu svou.

  31 Nechť se služebníci moji Wheeler Baldwin a William Carter také vydají na cestu svou.

  32 A nechť služebníci moji Newel Knight a Selah J. Griffin jsou oba vysvěceni a také se vydají na cestu svou.

  33 Ano, vpravdě pravím, nechť všichni tito se vydají na cestu svou na jedno místo, ve svých různých směrech, a žádný člověk nebude stavěti na základě druhého ani nebude putovati ve stopách druhého.

  34 Ten, kdo je věrný, ten bude zachován a požehnán mnohým ovocem.

  35 A opět, pravím vám, nechť se služebníci moji Joseph Wakefield a Solomon Humphrey vydají na cestu svou do východních zemí;

  36 Nechť pracují s rodinami svými, neoznamujíce žádné jiné věci než to, co proroci a apoštolové, to, co viděli a slyšeli a čemu naprosto jistě věří, aby proroctví mohla býti splněna.

  37 V důsledku přestupku nechť to, co bylo uděleno Hemanu Bassetovi, je mu odňato a vloženo na hlavu Simondse Rydera.

  38 A opět, vpravdě pravím vám, nechť Jared Carter je vysvěcen knězem a také nechť George James je vysvěcen knězem.

  39 Nechť zbytek starších bdí nad církvemi a nechť oznamují slovo v krajinách okolo nich; a nechť pracují svýma vlastníma rukama, aby nebylo pěstováno žádné modlářství ani zlovolnost.

  40 A pamatujte ve všech věcech na chudé a potřebné, na nemocné a sužované, neboť ten, kdo nečiní tyto věci, ten není učedníkem mým.

  41 A opět, nechť služebníci moji Joseph Smith ml. a Sidney Rigdon a Edward Partridge vezmou s sebou doporučení od církve. A nechť je také jedno získáno pro služebníka mého Olivera Cowderyho.

  42 A právě tak, jak jsem pravil, budete-li věrní, shromáždíte se, abyste se radovali v zemi Missouri, která je zemí dědictví vašeho, která je nyní zemí nepřátel vašich.

  43 Ale, vizte, já, Pán, urychlím město v jeho čase a budu korunovati věrné radostí a radováním.

  44 Vizte, já jsem Ježíš Kristus, Syn Boží, a já je pozvednu v poslední den. Tak jest. Amen.