Õpetus ja Lepingud

52. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Kiriku vanematele Ohio osariigis Kirtlandis 7. juunil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 175–179). Kirtlandis oli peetud konverents, mis algas 3. ja lõppes 6. juunil. Sellel konverentsil viidi läbi esimesed eriomased pühitsemised ülempreestri ametisse ja täheldati teatud valede ja petjate vaimude avaldumisi ning neid sõideldi.

1–2 Järgmise konverentsi toimumise paigaks määratakse Missouri. 3–8 Teatud vanemad määratakse reisima üheskoos. 9–11 Vanemad peavad õpetama seda, mida on kirjutanud apostlid ja prohvetid. 12–21 Need, keda on valgustanud Vaim, toovad esile kiituse ja tarkuse vilju. 22–44 Erinevad vanemad määratakse Missourisse konverentsile minnes jutlustama evangeeliumi.

1 Vaata, nõnda ütleb Issand vanematele, kelle ta on akutsunud ja valinud nendel viimsetel päevadel oma Vaimu häälega,

2 öeldes: Mina, Issand, teen teile teatavaks, mida ma tahan, et te teeksite praegusest ajast kuni järgmise konverentsini, mis tuleb pidada Missouris – amaal, mille ma bpühitsen oma rahvale, kes on Jaakobi cjääk, ja nendele, kes on pärijad dlepingu järgi.

3 Mispärast, tõesti, ma ütlen teile: Asugu minu teenijad Joseph Smith noorem ja Sidney Rigdon teele niipea, kui on võimalik teha ettevalmistused kodust lahkumiseks, ja nad mingu Missouri maale.

4 Ja kuivõrd nad on minule ustavad, tehakse neile teatavaks, mida neil tuleb teha;

5 ja samuti, kuivõrd nad on ustavad, tehakse neile teatavaks teie pärisosa amaa.

6 Ja kuivõrd nad ei ole ustavad, lõigatakse nad ära, just nagu mina tahan, nii nagu ma heaks pean.

7 Ja veel, tõesti, ma ütlen teile: Asugu minu teenija Lyman Wight ja minu teenija John Corrill kiiresti teele;

8 ja samuti minu teenija John Murdock ja minu teenija Hyrum Smith asugu teele samasse paika läbi Detroidi.

9 Ja nad mingu sealt edasi, jutlustades teel sõna, arääkimata midagi peale selle, mida on kirjutanud bprohvetid ja apostlid, ja peale selle, mida cTrööstija neile usu palve kaudu õpetab.

10 Mingu nad akahekaupa, ja nõnda jutlustagu nad teel igal rahvakogunemisel, ristides bveega ja vee ääres ckäsi peale pannes.

11 Sest nõnda ütleb Issand: Ma viin oma töö kiirelt aõigemeelsuses lõpuni, sest päevad tulevad, mil ma saadan välja võiduka kohtumõistmise.

12 Ja vaadaku mu teenija Lyman Wight ette, sest Saatan ihkab teda asõeluda nagu aganaid.

13 Ja vaata, see, kes on austav, tehakse valitsejaks paljude asjade üle.

14 Ja veel, ma annan teile eeskuju kõigis asjus, et teid ei petetaks, sest Saatan on liikvel maa peal ja ta käib ringi ja eksitab rahvaid;

15 mispärast, see, kes palvetab, kelle vaim on akahetsev – selle ma bvõtan vastu, kui ta on kuulekas minu ctalitustele.

16 See, kes räägib, kelle vaim on kahetsev, kelle kõne on tasane ja avardab arusaamist – see on Jumalast, kui ta on kuulekas minu talitustele.

17 Ja veel – see, kes väriseb minu väe all, tehakse atugevaks ja ta toob esile kiituse ja btarkuse vilju vastavalt ilmutustele ja tõdedele, mis ma teile andnud olen.

18 Ja veel – see, kellest saadakse võitu ja kes ei akanna vilja, nimelt selle eeskuju järgi, ei ole minust.

19 Mispärast, selle eeskuju järgi te võite aära tunda vaime kõikidel juhtudel kogu taeva all.

20 Ja päevad on saabunud – inimestele atehakse vastavalt nende usule.

21 Vaata, see käsk on antud kõikidele vanematele, kelle ma olen valinud.

22 Ja veel, tõesti ma ütlen teile: Asugu minu teenija aThomas B. Marsh ja minu teenija Ezra Thayre samuti teele, jutlustades sõna, kui nad on teel sellelesamale maale.

23 Ja veel, asugu minu teenija Isaac Morley ja minu teenija Ezra Booth teele, jutlustades samuti sõna, kui nad on teel sellelesamale maale.

24 Ja veel, asugu minu teenijad aEdward Partridge ja Martin Harris teele koos minu teenijate Sidney Rigdoni ja Joseph Smith nooremaga.

25 Asugu ka minu teenijad David Whitmer ja Harvey Whitlock teele ja jutlustagu, kui nad on teel sellelesamale maale.

26 Ja asugu minu teenijad aParley P. Pratt ja bOrson Pratt teele ja jutlustagu, kui nad on teel nimelt sellelesamale maale.

27 Ja asugu minu teenijad Solomon Hancock ja Simeon Carter samuti teele sellelesamale maale ja jutlustagu teel olles.

28 Asugu teele ka minu teenijad Edson Fuller ja Jacob Scott.

29 Asugu teele ka minu teenijad Levi W. Hancock ja Zebedee Coltrin.

30 Asugu teele ka minu teenijad Reynolds Cahoon ja Samuel H. Smith.

31 Asugu teele ka minu teenijad Wheeler Baldwin ja William Carter.

32 Ja mõlemad minu teenijad aNewel Knight ja Selah J. Griffin pühitsetagu ametisse ja nad asugu samuti teele.

33 Jah, tõesti, ma ütlen: Asugu nad kõik teele ühte kohta mööda erinevaid teid, ja üks ärgu ehitagu teise aalusele ega mingu teel teise jälgedes.

34 See, kes on ustav, seda hoitakse ja seda õnnistatakse rohkete aviljadega.

35 Ja veel ma ütlen teile: Asugu minu teenijad Joseph Wakefield ja Solomon Humphrey teele idapoolsetele maadele;

36 nad nähku vaeva oma pere keskel ja ärgu akuulutagu midagi muud kui prohvetid ja apostlid, seda, mida nad on bnäinud ja kuulnud ja täiesti veendunult cusuvad – et ettekuulutused võiksid täituda.

37 Üleastumise tõttu avõetagu Heman Bassetilt see, mis temale anti, ja pandagu see Simonds Ryderi pea peale.

38 Ja veel, tõesti, ma ütlen teile: Jared Carter apühitsetagu preestriks ja samuti pühitsetagu bpreestriks George James.

39 Ülejäänud vanemad avaadaku kirikute järele ja kuulutagu sõna nende ümberkaudsetel aladel; ja nad nähku vaeva omaenda kätega, et ei tegeldaks bebajumalakummardamise ega pahelisusega.

40 Ja kõiges pidage meeles avaeseid ja babivajajaid, haigeid ja vaevatuid, sest see, kes neid asju ei tee, see ei ole minu jünger.

41 Ja veel, minu teenijad Joseph Smith noorem ja Sidney Rigdon ja Edward Partridge võtku endaga kaasa asoovitus kirikult. Ja muretsetagu see ka minu teenija Oliver Cowdery jaoks.

42 Ja nõnda, just nagu ma olen öelnud – kui te olete ustavad, koguge ennast kokku rõõmutsema aMissouri maal, mis on teie bpärandmaaks, mis praegu on teie vaenlaste maa.

43 Aga vaata, mina, Issand, kiirendan selle linna ehitamist ja kroonin ustavad arõõmu ja rõõmutsemisega.

44 Vaata, mina olen Jeesus Kristus, Jumala poeg, ja mina atõstan nad üles viimsel päeval. Just nii. Aamen.