Seksyon 52

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa mga anciano sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 7 sa Hunyo 1831 (History of the Church, 1:175–179). Usa ka komperensya gihimo sa Kirtland, nagsugod sa ikatulo ug natapos sa ikaunom sa Hunyo. Niini nga komperensya ang unang talagsaon nga mga pag-orden ngadto sa buhatan sa halangdon nga pari gihimo, ug piho nga mga pagpakita sa dili tinuod ug malimbungon nga mga espiritu namatikdan ug nabadlong.

1–2, Ang sunod nga komperensya gitudlo nga adto himoa sa Missouri; 3–8, Mga pagtudlo sa piho nga mga anciano sa pagpanaw nga maghiusa nahimo; 9–11, Ang mga anciano motudlo unsa ang gisulat sa mga apostoles ug sa mga propeta; 12–21, Kadto nga nalamdagan pinaagi sa Espiritu magdala og mga bunga sa pagdayeg ug kaalam; 22–44, Nagkalain-lain nga mga anciano gitudlo sa pagsangyaw sa ebanghelyo samtang nagpanaw ngadto sa Missouri alang sa komperensya.

  TAN-AWA, sa ingon miingon ang Ginoo ngadto sa mga anciano kinsa iyang gitawag ug gipili niining katapusan nga mga adlaw, pinaagi sa tingog sa iyang Espiritu—

  Nag-ingon: Ako, ang Ginoo, magpahibalo nganha kaninyo unsa ang akong buot nga inyong buhaton gikan niini nga panahon hangtud sa sunod nga komperensya, nga himoon sa Missouri, diha sa yuta diin Ako mopahinungod ngadto sa akong mga katawhan, nga mga salin ni Jacob, ug kadto kinsa mga manununod sumala sa pakigsaad.

  Busa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug Sidney Rigdon mosugod sa ilang panaw diha-diha dayon nga ang mga pagpangandam mahimo aron sa pagbiya sa ilang mga panimalay, ug mopanaw ngadto sa yuta sa Missouri.

  Ug tungod kay sila mga matinud-anon ngari kanako, kini mahimo nga ipahibalo ngadto kanila unsa ang ilang buhaton;

  Ug mahimo usab, tungod kay sila matinud-anon, mahimo nga mahibaloan ngadto kanila ang yuta nga inyong kabilin.

  Ug tungod kay sila dili matinud-anon, sila isalikway, gani ingon nga Ako magbuot, nga ingon og maayo alang kanako.

  Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga ang akong sulugoon nga si Lyman Wight ug ang akong sulugoon nga si John Corrill mosugod sa ilang panaw sa labing madali;

  Ug usab ang akong sulugoon nga si John Murdock, ug ang akong sulugoon nga si Hyrum Smith, mosugod sa ilang panaw ngadto sa mao nga dapit pinaagi sa agianan sa Detroit.

  Ug himoa nga sila mopanaw gikan didto nga magsangyaw sa pulong diha sa agianan, mamulong sa walay lain nga mga butang gawas niana nga gisulat sa mga propeta ug sa mga apostoles, ug kana nga gitudlo kanila pinaagi sa Maghuhupay pinaagi sa pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo.

  10 Himoa nga sila manglakaw nga magtinagurha, ug sa ingon himoa nga sila magsangyaw diha sa agianan sa matag katiguman, magbunyag pinaagi sa tubig, ug magpandong sa mga kamot diha sa daplin sa mga tubig.

  11 Kay sa ingon miingon ang Ginoo, Ako motapos og dali sa akong buluhaton diha sa pagkamatarung, kay ang mga adlaw moabut nga Ako mopadala sa paghukom ngadto sa kadaugan.

  12 Ug himoa nga ang akong sulugoon nga si Lyman Wight mobantay, kay si Satanas nagtinguha sa pag-ayag kaniya ingon sa tahup.

  13 Ug tan-awa, siya nga matinud-anon mahimo nga magmamando ibabaw sa daghan nga mga butang.

  14 Ug usab, Ako mohatag nganha kaninyo og sumbanan sa tanan nga mga butang, nga kamo dili malimbungan; kay si Satanas anaa sa tanan nga bahin niini nga yuta, ug siya naglihok aron sa paglimbong sa mga nasud—

  15 Busa siya nga nag-ampo, kansang espiritu mahinulsulon, ang mao dawaton kanako kon siya mosunod sa akong mga ordinansa.

  16 Siya nga namulong, kansang espiritu mahinulsulon, kansang pinulongan maaghup ug makahatag og kaayohan, ang mao iya sa Dios kon siya mosunod sa akong mga ordinansa.

  17 Ug usab, siya nga nangurog ubos sa akong gahum mahimo nga malig-on, ug magdala og mga bunga sa pagdayeg ug kaalam, sumala sa mga pagpadayag ug mga kamatuoran diin Ako naghatag kaninyo.

  18 Ug usab, siya nga gibuntog ug wala makadala og mga bunga, gani sumala niini nga sumbanan, dili gikan kanako.

  19 Busa, pinaagi niini nga sumbanan kamo mahibalo sa mga espiritu sa tanan nga nahitabo ubos sa tibuok mga langit.

  20 Ug ang mga adlaw moabut; sumala sa hugot nga pagtuo sa mga tawo kini pagahimoon ngadto kanila.

  21 Tan-awa, kini nga sugo gihatag ngadto sa tanan nga mga anciano kinsa Ako mipili.

  22 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga ang akong sulugoon nga si Thomas B. Marsh ug ang akong sulugoon nga si Ezra Thyre mosugod usab sa ilang panaw, magsangyaw sa pulong diha sa agianan ngadto niining mao nga yuta.

  23 Ug usab, himoa nga ang akong sulugoon nga si Isaac Morley ug ang akong sulugoon nga si Ezra Booth mosugod usab sa ilang panaw, magsangyaw sa pulong diha sa agianan ngadto niining mao nga yuta.

  24 Ug usab, himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Edward Partridge ug si Martin Harris mosugod sa ilang panaw uban sa akong mga sulugoon nga si Sidney Rigdon ug si Joseph Smith, Jun.

  25 Himoa nga ang akong mga sulugoon nga si David Whitmer ug si Harvey Whitlock usab mosugod sa ilang panaw, ug magsangyaw sa pulong diha sa agianan ngadto niining mao nga yuta.

  26 Ug himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Parley P. Pratt ug si Orson Pratt mosugod sa ilang panaw, ug magsangyaw sa pulong diha sa agianan, gani ngadto niining mao nga yuta.

  27 Ug himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Solomon Hancock ug si Simeon Carter usab mosugod sa ilang panaw ngadto niining mao nga yuta, ug magsangyaw diha sa agianan.

  28 Himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Edson Fuller ug si Jacob Scott usab mosugod sa ilang panaw.

  29 Himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Levi W. Hancock ug si Zebedee Coltrin usab mosugod sa ilang panaw.

  30 Himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Reynolds Cahoon ug si Samuel H. Smith usab mosugod sa ilang panaw.

  31 Himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Wheeler Baldwin ug si William Carter usab mosugod sa ilang panaw.

  32 Ug himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Newel Knight ug si Selah J. Griffin ma-orden, ug usab mosugod sa ilang panaw.

  33 Oo, sa pagkatinuod Ako moingon, himoa kining tanan nga mosugod sa ilang panaw ngadto sa usa ka dapit, sa ilang lain-lain nga mga agianan, ug ang usa ka tawo dili makatukod diha sa lain nga tukuranan, ni mopanaw sa lain nga agianan.

  34 Siya nga matinud-anon, ang mao panalipdan ug panalanginan uban sa daghan nga bunga.

  35 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Joseph Wakefield ug si Solomon Humphrey mosugod sa ilang panaw ngadto sa yuta sa silangan;

  36 Himoa nga sila maghago uban sa ilang mga banay, magpahayag sa walay lain nga mga butang gawas sa gitudlo sa mga propeta ug mga apostoles, kana nga ilang nakita ug nadungog ug sa labing tinuod mituo, nga ang mga panagna matuman.

  37 Agi og sangputanan sa sala, himoa nga kanang gitugyan diha kang Heman Basset kuhaon gikan kaniya, ug ihatag ngadto ni Simonds Ryder.

  38 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga si Jared Carter i-orden nga usa ka pari, ug usab si George James i-orden nga usa ka pari.

  39 Himoa nga ang nahibilin nga mga anciano magbantay sa mga simbahan, ug mopahayag sa pulong sa mga palibut nga rehiyon diha kanila; ug himoa nga sila maghago uban sa ilang kaugalingon nga mga kamot nga unta walay mga dios-dios ni pagkadautan nga pagahimoon.

  40 Ug hinumdumi diha sa tanan nga mga butang ang kabus ug ang timawa, ang masakiton ug ang nag-antus, kay siya nga wala magbuhat niini nga mga butang, ang mao dili akong tinun-an.

  41 Ug usab, himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug si Sidney Rigdon ug si Edward Partridge modala uban kanila og usa ka rekomen gikan sa simbahan. Ug himoa nga adunay usa usab nga makuha alang sa akong sulugoon nga si Oliver Cowdery.

  42 Ug sa ingon, bisan Ako nag-ingon, kon kamo matinud-anon kamo magtigum sa inyong mga kaugalingon nga maglipay diha sa yuta sa Missouri, nga mao ang yuta nga inyong kabilin, nga mao karon ang yuta sa inyong mga kaaway.

  43 Apan, tan-awa, Ako, ang Ginoo, mopadali sa pagtukod sa dakbayan niana nga panahon, ug mokorona sa matinud-anon uban sa hingpit nga kalipay ug uban sa pagmaya.

  44 Tan-awa, Ako si Jesukristo, ang Anak sa Dios, ug Ako mobayaw kanila sa katapusan nga adlaw. Bisan pa niana. Amen.