Õpetus ja Lepingud

53. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Algernon Sidney Gilbertile Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 179–180). Sidney Gilberti palvel küsis prohvet Issandalt vend Gilberti töö ja ameti kohta Kirikus.

1–3 Sidney Gilberti kutse ja väljavalimine Kirikus on saada pühitsetud vanemaks. 4–7 Samuti tuleb tal teenida piiskopi esindajana.

1 Vaata, ma ütlen sinule, minu teenija Sidney Gilbert, et ma olen kuulnud sinu palveid; ja sa oled hüüdnud minu poole, et mina, Issand, sinu Jumal, teeksin sulle teatavaks sinu kutse ja aväljavalimise kirikus, mille mina, Issand, olen püstitanud neil viimsetel päevadel.

2 Vaata, mina, Issand, kes alöödi risti maailma pattude eest, annan sulle käsu, et sul tuleb bhüljata maailm.

3 Võta enda peale minu ametissepühitsemine, nimelt vanema ametisse, jutlustamaks usust ja meeleparandusest ning apattude andekssaamisest vastavalt minu sõnale ja Püha Vaimu saamisest bkäte pealepanemise teel;

4 ja samuti, olemaks selle kiriku aesindajaks paigas, mille määrab piiskop vastavalt käskudele, mis edaspidi antakse.

5 Ja veel, tõesti, ma ütlen sulle: Asu teele koos minu teenijate Joseph Smith noorema ja Sidney Rigdoniga.

6 Vaata, need on esimesed talitused, mis sa pead saama; ja ülejäänu tehakse teatavaks tuleval ajal vastavalt sinu tööle minu viinamäel.

7 Ja veel, ma tahan, et te õpiksite, et päästetud saab ainult see, kes apeab vastu lõpuni. Just nii. Aamen.