AFDELING 53

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Algernon Sidney Gilbert in juni 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:179–180.) Op verzoek van Sidney Gilbert raadpleegde de profeet de Heer aangaande broeder Gilberts werk en aanstelling in de kerk.

1–3: Sidney Gilberts roeping en verkiezing in de kerk is om tot ouderling geordend te worden; 4–7: hij moet ook fungeren als gevolmachtigde van de bisschop.

 ZIE, Ik zeg u, mijn dienstknecht Sidney Gilbert, dat Ik uw gebeden gehoord heb; en u hebt Mij aangeroepen opdat het u zou worden bekendgemaakt, door de Heer, uw God, aangaande uw roeping en averkiezing in de kerk, die Ik, de Heer, in deze laatste dagen opgericht heb.

 Zie, Ik, de Heer, die voor de zonden der wereld agekruisigd werd, geef u een gebod dat u de wereld bverzaken zult.

 Aanvaard mijn ordening, ja, die van ouderling, om geloof en bekering en avergeving van zonden te prediken, volgens mijn woord, en het ontvangen van de Heilige Geest door bhandoplegging;

 en ook om een agevolmachtigde van deze kerk te zijn in de plaats die door de bisschop aangewezen zal worden, volgens de geboden die hierna gegeven zullen worden.

 En voorts, voorwaar, Ik zeg u: U zult zich op reis begeven met mijn dienstknechten Joseph Smith jr. en Sidney Rigdon.

 Zie, dit zijn de eerste verordeningen die u ontvangen zult; en de overige zullen u worden bekendgemaakt op een toekomstig tijdstip, naargelang uw arbeid in mijn wijngaard.

 En voorts wil Ik dat gij leert dat alleen hij behouden wordt die tot het einde avolhardt. Ja, amen.