De Leer en Verbonden

Afdeling 54

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Newel Knight in juni 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:180–181.) De kerkleden van de gemeente in Thompson (Ohio) waren verdeeld over vragen die te maken hadden met de toewijding van bezittingen. Zelfzucht en hebzucht waren aan de dag getreden en Leman Copley had zijn verbond verbroken om zijn grote boerderij toe te wijden als erfperceel voor de heiligen die aankwamen uit Colesville (New York). Ezra Thayre was ook betrokken bij de controverse. Dientengevolge waren Newel Knight (president van de gemeente in Thompson) en enkele ouderlingen bij de profeet gekomen om te vragen hoe zij moesten handelen. De profeet raadpleegde de Heer en ontving deze openbaring. (Zie ook afdeling 56, die een voortzetting is van deze aangelegenheid.)

1–6: de heiligen moeten het verbond van het evangelie nakomen om barmhartigheid te verkrijgen; 7–10: zij moeten geduldig zijn in bezoeking.

1 Zie, zo zegt de Heer, ja, de aAlfa en de Omega, het begin en het einde, ja, Hij die bgekruisigd is voor de zonden der wereld —

2 zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, mijn dienstknecht Newel Knight: U moet standhouden in het ambt waartoe Ik u heb aangewezen.

3 En laten uw broeders, indien zij willen ontkomen aan hun vijanden, zich van al hun zonden bekeren en waarlijk anederig worden voor mijn aangezicht, en berouwvol.

4 En omdat het averbond dat zij met Mij gesloten hebben, is verbroken, is het bzonder inhoud en zonder gevolg geworden.

5 En wee hem door wie deze aovertreding komt, want het zou voor hem beter zijn geweest als hij was verdronken in de diepte der zee.

6 Maar gezegend zijn zij die het verbond bewaard hebben en het gebod onderhouden hebben, want zij zullen abarmhartigheid verkrijgen.

7 Welnu, gaat heen en vlucht uit het land, opdat uw vijanden u niet zullen overvallen; begeeft u op reis en wijst naar uw believen iemand aan om uw leider te zijn en betalingen voor u te doen.

8 En aldus zult u zich op reis begeven naar de westelijke streken, naar het land aMissouri, naar het grensgebied van de Lamanieten.

9 En nadat u uw reis volbracht hebt, zie, zeg Ik u: Zoekt een akostwinning zoals andere mensen, totdat Ik u plaats bereid.

10 En voorts, weest ageduldig onder bezoeking totdat Ik bkom; en zie, Ik kom spoedig, en mijn beloning is bij Mij, en wie Mij vroeg cgezocht hebben, zullen drust vinden voor hun ziel. Ja, amen.