Õpetus ja Lepingud

55. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu William W. Phelpsile Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 184–186). Trükkal William Phelps ja tema pere olid just saabunud Kirtlandisse ning prohvet küsis Issandalt teavet selle mehe kohta.

1–3 W. W. Phelps on kutsutud ja välja valitud saama ristitud, pühitsetud vanemaks ja jutlustama evangeeliumi. 4 Samuti tuleb tal kirjutada raamatuid Kiriku koolides õppivatele lastele. 5–6 Tal tuleb reisida Missouri osariiki, mis saab tema tööpiirkonnaks.

1 Vaata, nõnda ütleb Issand sinule, minu teenija William, jah, nimelt kogu amaa Issand: Sina oled kutsutud ja välja valitud; ja pärast seda, kui sa saad bristitud veega ja kui sa teed seda, üksnes minu hiilgust silmas pidades, saad sa andestuse oma pattudele ja ckäte pealepanemise teel Püha Vaimu;

2 ja siis pühitsetakse sind minu teenija Joseph Smith noorema käe all selle kiriku vanemaks, jutlustama meeleparandusest ja apattude andekssaamisest Jeesuse Kristuse, elava Jumala Poja nimel ristimise kaudu.

3 Ja kelle peale iganes sa paned oma käed, kui nad kahetsevad minu ees, neile on sul vägi anda Püha Vaim.

4 Ja veel, sind asetatakse aitama minu teenijal Oliver Cowderyl teha trükkimise tööd ja välja valida ning kirjutada araamatuid selle kiriku koolidele, et ka väikesed lapsed võiksid saada juhatust minu ees nii, nagu minule meelepärane on.

5 Ja veel, tõesti, ma ütlen sulle: Sel põhjusel tuleb sul ette võtta teekond koos minu teenijate Joseph Smith noorema ja Sidney Rigdoniga – et sa võiksid aasuda oma pärandmaale seda tööd tegema.

6 Ja veel, ka minu teenija Joseph Coe asugu teele koos nendega. Ülejäänu tehakse teatavaks edaspidi, just nagu ma tahan. Aamen.