KAPITTEL 55

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til William W. Phelps i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:184–186). Trykkeren William W. Phelps og hans familie hadde nettopp kommet til Kirtland, og profeten søkte opplysninger om ham av Herren.

1–3: W.W. Phelps er kalt og utvalgt til å bli døpt, ordinert til eldste og til å forkynne evangeliet. 4: Han skal også skrive bøker til bruk for barn i Kirkens skoler. 5–6: Han skal reise til Missouri, hvor han skal arbeide.

  SE, så sier Herren til deg, min tjener William — ja, hele ajordens Herre — du er kalt og utvalgt, og etter at du er blitt bdøpt i vann, og hvis du gjør det med øyet fullt og helt vendt mot min ære, skal du få forlatelse for dine synder og motta Den Hellige Ånd ved chåndspåleggelse,

  og så skal du bli ordinert av min tjener, Joseph Smith jr., til å være en eldste i denne kirke, til å forkynne omvendelse og asyndenes forlatelse ved dåp i Jesu Kristi den levende Guds Sønns navn.

  Og enhver som du legger dine hender på, og hvis de er angrende for mitt åsyn, skal du ha kraft til å gi Den Hellige Ånd.

  Og videre skal du utpekes til å hjelpe min tjener, Oliver Cowdery, med å trykke, velge ut og skrive abøker for kirkens skoler for at også små barn kan bli undervist slik det er velbehagelig for meg.

  Og videre, sannelig sier jeg deg, av denne grunn skal du reise sammen med mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, så du kan bli abosatt i ditt arveland og utføre dette arbeidet.

  Og videre la også min tjener Joseph Coe reise sammen med dem. Det øvrige skal gjøres kjent senere, ja, som jeg vil. Amen.