Õpetus ja Lepingud

56. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 186–188). Ezra Thayre, kes oli määratud reisima Missourisse koos Thomas B. Marshiga (vaata ÕL 52:22), ei saanud alustada oma missiooni, kui viimane oli juba valmis. Vanem Thayre ei olnud valmis reisile minema, kuna ta oli seotud probleemidega Ohio osariigis Thompsonis (vaata 54. osa päist). Issand vastas prohveti järelepärimisele selles küsimuses käesoleva ilmutuse andmisega.

1–2 Et saada pääste osaliseks, tuleb pühadel võtta oma rist enese peale ja järgida Issandat. 3–13 Issand käsib ja tühistab ning sõnakuulmatud heidetakse ära. 14–17 Häda rikastele, kes ei aita vaeseid, ja häda vaestele, kelle süda ei ole murtud. 18–20 Õnnistatud on vaesed, kes on südamelt puhtad, sest nemad pärivad maa.

1 Võtke kuulda, oo teie, inimesed, kes avalikult atunnistate minu nime, ütleb Issand, teie Jumal; sest vaata, minu viha on süttinud vastuhakkajate vastu, ja rahvastele osakssaava bnuhtlemise ja raevu päeval saavad nad tunda minu käsivart ja minu meelepaha.

2 Ja see, kes ei taha võtta oma aristi enese peale ja bjärgida mind ning ei pea kinni minu käskudest – see ei saa päästetud.

3 Vaata, mina, Issand, käsin; ja see, kes ei taha akuuletuda, blõigatakse ära minu poolt parajaks arvatud ajal, pärast seda, kui ma olen käskinud ja käsku on rikutud.

4 Mispärast, mina, Issand, käsin ja atühistan, nii nagu ma heaks pean; ja kõik vastutus pannakse bvastuhakkajate pea peale, ütleb Issand.

5 Mispärast, ma tühistan käsu, mis oli antud minu teenijatele aThomas B. Marshile ja Ezra Thayre’ile, ja annan oma teenijale Thomasele uue käsu, et ta asuks kiiresti teele Missouri maale ning ka minu teenija Selah J. Griffin mingu koos temaga.

6 Sest vaata, ma tühistan käsu, mis oli antud minu teenijatele Selah J. Griffinile ja Newel Knightile – minu Thompsonis oleva rahva kangekaelsuse ja nende vastuhakkamiste tagajärjel.

7 Mispärast, jäägu minu teenija Newel Knight nendega; ja nii paljud, kes soovivad minna ja kes minu ees kahetsevad, võivad minna, ja tema juhatab nad maale, mille ma olen määranud.

8 Ja veel, tõesti, ma ütlen teile, et minu teenija Ezra Thayre peab meelt parandama oma auhkusest ja oma isekusest ning kuuletuma eelmisele käsule, mille ma olen temale andnud selle paiga kohta, kus ta elab.

9 Ja kui ta seda teeb, kuna seda maad ei või jaotada, on ta endiselt määratud minema Missouri maale;

10 vastasel juhul saagu ta oma raha, mille ta on maksnud, ja ta lahkugu sealt paigast ning ta alõigatagu ära minu kirikust, ütleb Issand, vägede Jumal;

11 ja kui ka taevas ja maa kaovad, ei akao need sõnad mitte, vaid lähevad täide.

12 Ja kui minu teenija Joseph Smith noorem peab maksma raha, siis vaata, mina, Issand, maksan selle temale tagasi Missouri maal, et need, kellelt tema saab, saaksid omakorda tasu vastavalt sellele, mida nad teevad;

13 sest vastavalt sellele, mida nad teevad, nad saavad, nimelt maadena nendele pärisosaks.

14 Vaata, nõnda ütleb Issand mu rahvale: Teil on palju teha ja palju, millest meelt parandada; sest vaata, teie patud on tõusnud minu ette ja need ei ole andestatud, sest te püüate teha omaenda atahtmist.

15 Ja teie südamed ei ole rahul. Ja te ei järgi tõde, vaid tunnete amõnu õigemeelsusetusest.

16 Häda teile, arikkad, kes te ei taha bjagada oma omandist cvaestele, sest teie drikkused rikuvad teie hinge; ning teie nutulauluks nuhtluse ja kohtumõistmise ja meelepaha päeval saab see: eLõikusaeg on lõppenud, suvi on läbi – ja minu hing ei ole päästetud!

17 Häda teile, avaesed, kelle süda ei ole murtud, kelle vaim ei ole kahetsev ja kelle kõht ei ole rahul ning kes ei ole hoidnud oma käsi eemal teiste inimeste asjadest, kelle silmad on täis bahnust ja kes ei taha näha vaeva omaenda kätega!

18 Aga õnnistatud on avaesed, kes on südamelt puhtad, kelle süda on bmurtud ja kelle vaim on kahetsev, sest nemad saavad näha Jumala ckuningriiki tulemas väe ja suure auhiilgusega neid vabastama; sest dmaa rammusus saab neile.

19 Sest vaata, Issand tuleb, ja tema atasu koos temaga, ja tema tasub igaühele ning vaesed saavad rõõmustama;

20 ja nende sugupõlved apärivad maa põlvest põlve, igavesest ajast igavesti. Ja nüüd ma lõpetan teile rääkimise. Just nii. Aamen.