Õpetus ja Lepingud

57. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Jacksoni maakonnas Siionis 20. juulil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 189–190). Vastavalt Issanda käsule (vaata osa 52) olid vanemad rännanud Kirtlandist Missourisse, olles saanud erisuguste kogemuste ja teatava vastuseisu osaliseks. Mõtiskledes laamanlaste olukorra ja inimeste üleüldise vähese tsiviliseerituse, kombekuse ja usu üle, hüüatas prohvet: „Millal puhkeb kõnnumaa õide nagu roos? Millal ehitatakse Siion üles tema auhiilguses ja kus hakkab seisma Sinu tempel, kuhu viimsetel päevadel tulevad kõik rahvad?” (History of the Church, kd 1, lk 189). Pärastpoole sai ta selle ilmutuse.

1–3 Independence Missouri osariigis on paik Siioni linna ja templi jaoks. 4–7 Pühadel tuleb osta maid ja saada pärisosad selles piirkonnas. 8–16 Sidney Gilbert peab rajama kaupluse, W. W. Phelps peab hakkama trükkaliks ja Oliver Cowdery peab toimetama avaldamisele minevaid materjale.

1 Võtke kuulda, oo teie, minu kiriku vanemad, ütleb Issand, teie Jumal, kes te olete vastavalt minu käskudele kokku tulnud sellele maale, mis on aMissouri maa, mis on bmaa, mille ma olen määranud ja cpühitsenud pühade dkogunemiseks.

2 Mispärast, see on tõotatud maa ja apaik bSiioni linna jaoks.

3 Ja nõnda ütleb Issand, teie Jumal: Kui te tahate vastu võtta tarkust, siis siin on tarkus – vaata, paik, mida praegu kutsutakse Independence’iks, on keskmeks; ja atempli paik asub lääne pool, maatükil, mis ei ole kaugel kohtumajast.

4 Mispärast, oleks tark, et selle maa aostaksid pühad, ja samuti kõik läänepoolsed maa-alad, nimelt kuni piirini, mis jookseb otse bjuutide ja paganate vahel;

5 ja samuti iga maa-ala, mis piirneb preeriatega, kuivõrd mu jüngritel on võimalus maad aosta. Vaata, see on tarkus, et nad võiksid bomandada selle igavesti kestvaks pärisosaks.

6 Ja pidagu minu teenija Sidney Gilbert ametit, millesse ma olen tema määranud, võttes vastu rahasid, olles kiriku aesindajaks, ostes maad kõikidel ümberkaudsetel aladel, kuivõrd on võimalik teha õigemeelsuses ja nagu tarkus juhatab.

7 Ja pidagu minu teenija aEdward Partridge ametit, millesse ma tema olen määranud, ja bjagagu pühadele nende pärisosad, just nagu ma olen käskinud; ja samuti need, kelle ta on määranud ennast abistama.

8 Ja veel, tõesti, ma ütlen teile: Seadku minu teenija Sidney Gilbert end sisse selles kohas ja avagu kauplus, et ta võiks müüa kaupu ilma pettuseta, et ta võiks saada raha maa ostmiseks pühade heaks ja et ta võiks hankida kõiki asju, mida iganes jüngritel võib vaja minna enda sisseseadmisel oma pärisosal.

9 Ja hankigu minu teenija Sidney Gilbert samuti endale tegevusluba – vaata, siin on tarkus, ja kes seda loeb, see mõistku – et ta võiks ka saata kaupu inimestele nendega, keda iganes ta soovib sellesse teenimistöösse asjuriteks võtta.

10 Ja kandke nõnda hoolt minu pühade eest, et minu evangeelium saaks kuulutatud nendele, kes istuvad apimeduses ja surmamaal ja bsurmavarjus.

11 Ja veel, tõesti, ma ütlen teile: Seadku minu teenija aWilliam W. Phelps end sisse selles paigas ja ta seatagu kiriku btrükkaliks.

12 Ja ennäe, kui maailm võtab vastu tema kirjutised – vaata, siin on tarkus – siis ta hankigu pühade heaks kõik, mis ta suudab hankida õigemeelsuses.

13 Ja abistagu teda minu teenija aOliver Cowdery, just nagu ma olen käskinud, mistahes paigas, mis ma talle määran: kopeerimisel, parandamisel ja väljavalimisel, et kõik asjad võiksid olla õiged minu ees, nagu Vaimuga seda tema kaudu kinnitatakse.

14 Ja nõnda seadku need, kellest ma olen rääkinud, end sisse Siioni maal nii kiiresti kui võimalik koos oma peredega tegema neid asju, just nagu ma olen rääkinud.

15 Ja nüüd kogunemisse puutuv: Tehku piiskop ja esindaja ettevalmistused nende perede jaoks, kellel on kästud siia maale tulla, nii ruttu kui võimalik, ja seadku nad sisse nende pärisosal.

16 Ja ülejäänud vanematele ja liikmetele antakse täiendavad juhised edaspidi. Just nii. Aamen.