Õpetus ja Lepingud

59. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Jacksoni maakonnas Siionis 7. augustil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 196–201). Enne selle ilmutuse üleskirjutamist kirjeldas prohvet Siioni maad, kuhu inimesed olid siis kogunenud. Maa pühitseti, nagu Issand oli juhendanud, ja tulevase templi krunt pühendati Issandale. Issand teeb need käsud kehtivaks eelkõige Siioni pühadele.

1–4 Ustavad pühad Siionis saavad õnnistatud. 5–8 Nad peavad armastama ja teenima Issandat ning pidama kinni tema käskudest. 9–19 Issanda päeva pühana pidamise korral õnnistatakse pühasid maiselt ja vaimselt. 20–24 Õigemeelsetele lubatakse rahu selles ja igavest elu tulevases maailmas.

1 Vaata, õnnistatud on need, ütleb Issand, kes on tulnud üles sellele maale, üksnes minu hiilgust asilmas pidades, vastavalt minu käskudele.

2 Sest need, kes elavad, apärivad maa, ja need, kes bsurevad, puhkavad kõigest oma vaevast ja nende tööd järgnevad neile; ning nad saavad ckrooni minu Isa deluasemetes, mis ma neile olen valmistanud.

3 Jah, õnnistatud on need, kelle jalad seisavad Siioni maa peal, kes on olnud kuulekad minu evangeeliumile, sest nemad saavad tasuks maa head asjad, ja see toob need esile täies ajõus.

4 Ja samuti saavad nad kroonitud õnnistustega ülalt, jah, ja käskudega, mida pole vähe, ja ailmutustega omal ajal – nemad, kes on minu ees bustavad ja cusinad.

5 Mispärast, ma annan neile käsu, öeldes nõnda: Sa pead aarmastama Issandat, oma Jumalat, kõigest oma bsüdamest, kõigest oma väest, meelest ja jõust, ja Jeesuse Kristuse nimel pead sa teda cteenima.

6 Sa pead armastama oma aligimest nagu iseennast. Sa ei tohi bvarastada ega crikkuda abielu ega dtappa ega teha midagi sellesarnast.

7 Sa pead atänama Issandat, oma Jumalat, kõigis asjus.

8 Sa pead aohverdama ohvri Issandale, oma Jumalale, bõigemeelsuses, nimelt murtud südame ja ckahetseva vaimu.

9 Ja et sa võiksid ennast paremini hoida maailmast areostamatuna, pead sa minema palvekotta ja ohverdama oma sakramendid minu bpühal päeval,

10 sest tõesti see päev on määratud sulle puhkamiseks sinu töödest ja apühendumiseks Kõigekõrgemale;

11 ometi tuleb sul ohverdada oma tõotused õigemeelsuses kõikidel päevadel ja kõikidel aegadel;

12 kuid pea meeles, et sellel Issanda päeval tuleb sul ohverdada oma aohvriannid ja oma sakramendid Kõigekõrgemale, btunnistades oma patud vendadele ja Issanda ees.

13 Ja sellel päeval ära tee midagi muud, vaid sinu toit olgu valmistatud pühendunud südamega, et sinu apaast oleks täiuslik, ehk teiste sõnadega, et sinu brõõm oleks täielik.

14 Tõesti, see on paast ja palve, ehk teiste sõnadega, rõõm ja palve.

15 Ja kuivõrd te teete neid asju atänulikkusega, brõõmsa csüdame ja palgega, mitte suure dnaeruga, sest see on patt, vaid rõõmustava südame ja rõõmsa palgega –

16 tõesti, ma ütlen, et kuivõrd te nõnda teete, on maa täius teie päralt, väljaloomad ja taevalinnud ning need, kes ronivad puude otsas ja kõnnivad maa peal;

17 jah, ja taimed ja head asjad, mis tulevad maa seest, olgu toiduks või riietuseks või kodadeks või aitadeks või viljapuuaedadeks või aedadeks või viinamägedeks;

18 jah, kõik asjad, mis tulevad omal ajal amaa seest, on tehtud inimese heaks ja temale kasutamiseks, nii meeldima silmale kui ka rõõmustama südant;

19 jah, toiduks ja riietuseks, maitseks ja lõhnaks, keha tugevdamiseks ja hinge värskendamiseks.

20 Ja Jumalal on hea meel, et ta on andnud kõik need asjad inimesele, sest need tehti sellel otstarbel, kasutamiseks mõistlikult, mitte liialdades ja mitte röövellikult.

21 Ja millegi muuga ei apahanda inimene Jumalat ehk mitte kellegi teise peale ei sütti tema raev kui nende peale, kes ei btunnusta tema kätt kõiges ja kes ei kuuletu tema käskudele.

22 Vaata, see on kooskõlas seaduse ja prohvetitega; mispärast, ärge mind selle asjaga rohkem vaevake.

23 Vaid õppige, et see, kes teeb aõigemeelsuse tegusid, saab oma btasu, nimelt crahu selles maailmas ja digavese elu tulevases.

24 Mina, Issand, olen seda rääkinud, ja Vaim annab tunnistust. Aamen.