Seksyon 59

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Zion, Lalawigan sa Jackson, Missouri, 7 sa Agosto, 1831 (History of the Church, 1:196–201). Nag-una sa iyang talaan niini nga pagpadayag, ang Propeta nagsulat sa mahulagwayon nga paagi sa yuta sa Zion diin ang mga katawhan kaniadto napundok. Ang yuta gipahinungod, ingon nga ang Ginoo nagsugo, ug ang dapit alang sa umaabut nga templo gipahinungod. Ang Ginoo naghimo niini nga mga sugo nga maggamit ilabi na sa mga Santos sa Zion.

1–4, Ang matinud-anon nga mga Santos sa Zion mapanalanginan; 5–8, Sila kinahanglan nga mohigugma ug moalagad sa Ginoo ug mohupot sa iyang mga sugo; 9–19, Pinaagi sa paghupot sa balaan nga adlaw sa Ginoo, ang mga Santos mapanalanginan sa temporal nga paagi ug sa espirituhanon nga paagi; 20–24, Ang matarung gisaaran og kalinaw niini nga kalibutan ug kinabuhi nga dayon sa kalibutan nga umaabut.

  TAN-AWA, bulahan, miingon ang Ginoo, sila kinsa mianhi niini nga yuta uban sa bug-os nga tumong ngadto sa akong himaya, sumala sa akong mga sugo.

  Kay kadto nga mga buhi makapanunod sa yuta, ug kadto nga namatay makapahulay gikan sa ilang tanan nga mga kahago, ug ang ilang mga buhat mosunod kanila; ug sila makadawat og usa ka korona diha sa mga mansyon sa akong Amahan, nga Ako miandam alang kanila.

  Oo, bulahan sila kansang mga tiil nagbarug ibabaw sa yuta sa Zion, kinsa nagsunod sa akong ebanghelyo; kay sila makadawat sa ilang ganti sa maayo nga mga butang sa yuta, ug kini mamunga sa hilabihan.

  Ug sila usab pagakoronahan uban sa mga panalangin nga gikan sa kahitas-an, oo, ug uban sa daghan nga mga sugo, ug uban sa mga pagpadayag diha sa ilang panahon—sila nga mga matinud-anon ug makugihon diha sa akong atubangan.

  Busa, Ako mohatag ngadto kanila og usa ka sugo, nga nag-ingon: Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios uban sa inyong tibuok nga kasingkasing, uban sa inyong tibuok nga gahum, hunahuna, ug kusog; ug sa ngalan ni Jesukristo kamo moalagad kaniya.

  Kamo mohigugma sa inyong silingan ingon sa inyong kaugalingon. Dili kamo mangawat; ni manapaw, ni magpatay, ni magbuhat sa bisan unsa nga butang nga sama niini.

  Kamo mopasalamat sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan nga mga butang.

  Kamo mohalad og usa ka sakripisyo ngadto sa Ginoo nga inyong Dios diha sa pagkamatarung, gani niana nga usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu.

  Ug nga kamo mahimo unta nga labaw nga moamping sa inyong mga kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibutan, ug kamo moadto sa balay alampoanan ug mohalad sa inyong mga sakramento diha sa akong balaan nga adlaw;

  10 Kay sa pagkatinuod kini mao ang adlaw nga gitudlo ngadto kaninyo sa pagpahulay gikan sa inyong mga kahago, ug mohatag og mga paghalad sa inyong mga pag-ampo ngadto sa Labing Halangdon;

  11 Bisan pa niana ang inyong ligdong nga mga panaad ihalad diha sa pagkamatarung sa tanan nga mga adlaw ug sa tanan nga mga panahon;

  12 Apan hinumdumi nga dinhi niini, nga adlaw sa Ginoo, kamo mohalad sa inyong mga halad ug sa inyong mga sakramento ngadto sa Labing Halangdon, mokumpisal sa inyong mga sala ngadto sa inyong mga kaigsoonan, ug sa atubangan sa Ginoo.

  13 Ug niini nga adlaw kamo dili mobuhat og bisan unsa nga butang, itugot lamang nga ang inyong pagkaon andamon uban sa usa ka katuyoan sa kasingkasing aron ang inyong pagpuasa mahimo nga hingpit, o, sa lain nga mga pulong, nga ang inyong kalipay mapuno.

  14 Sa pagkatinuod, kini mao ang puasa ug pag-ampo, o sa lain nga mga pulong, paglipay ug pag-ampo.

  15 Ug tungod kay kamo nagbuhat niini nga mga butang uban sa pagpasalamat, uban sa malipayon nga mga kasingkasing ug mga panagway, dili uban sa naghingapin nga katawa, kay kini sala, apan uban sa kamaya sa kasingkasing ug malipayon nga panagway—

  16 Sa pagkatinuod Ako moingon, nga tungod kay kamo nagbuhat niini, ang kahingpitan sa yuta mainyo, ang mga kahayopan sa umahan ug ang mga kalanggaman sa kahanginan, ug kana nga mokatkat sa mga kahoy ug molakaw sa yuta;

  17 Oo, ug ang hilba, ug ang maayo nga mga butang nga gikan sa yuta, gani alang sa pagkaon o alang sa panaput, o alang sa mga balay, o alang sa mga kamalig, o alang sa mga prutasan, o alang sa mga tanaman, o alang sa mga ubasan;

  18 Oo, ang tanan nga mga butang nga gikan sa yuta, sa panahon niana, gihimo alang sa kaayohan ug sa paggamit sa tawo, aron sa pagpahimuot sa mata ug sa pagmaya sa kasingkasing;

  19 Oo, alang sa pagkaon ug alang sa panaput, alang sa pagtilaw ug alang sa pagsimhot, sa paglig-on sa lawas ug sa pagpabuhi sa kalag.

  20 Ug kini makapahimuot sa Dios nga siya ang naghatag sa tanan nga mga butang ngadto sa tawo; kay ngadto niini nga katuyoan sila gibuhat aron gamiton, uban sa paghukom, nga dili mokapin, ni pinaagi sa pagpugos.

  21 Ug walay butang nga ang tawo makapasakit sa Dios, o batok ni bisan kinsa nga ang iyang kasuko mapukaw, gawas niadto kinsa dili mokumpisal sa iyang sayop diha sa tanan nga mga butang, ug wala mosunod sa iyang mga sugo.

  22 Tan-awa, kini sumala sa balaod ug sa mga propeta; busa, ayaw na ako ug pangutan-a mahitungod niini nga butang.

  23 Apan hibaloi nga siya kinsa nagbuhat og mga buluhaton sa pagkamatarung makadawat sa iyang ganti, gani ang kalinaw niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umaabut.

  24 Ako, ang Ginoo, nakapamulong niini, ug ang Espiritu nagpamatuod. Amen.