Secţiunea 59

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, în Sion, ţinutul Jackson, Missouri, la 7 august 1831 (History of the Church, 1:196–201). Înainte de a înregistra această revelaţie, profetul a descris ţara Sionului, unde poporul era adunat la acel moment. Ţara a fost consacrată, aşa cum a poruncit Domnul, şi amplasamentul pentru viitorul templu a fost dedicat. Domnul dă aceste porunci, aplicabile în mod special sfinţilor din Sion.

1–4, Sfinţii credincioşi din Sion vor fi binecuvântaţi; 5–8, Ei trebuie să-L iubească şi să-L slujească pe Domnul şi să ţină poruncile Lui; 9–19, Ţinând sfântă ziua Domnului, sfinţii sunt binecuvântaţi temporal şi spiritual; 20–24, Celor drepţi le este promisă pacea în această lume şi viaţă veşnică în lumea care vine.

  IATĂ, binecuvântaţi, spune Domnul, sunt aceia care au venit în acest ţinut, cu ochiul îndreptat numai către slava Mea, conform poruncilor Mele.

  Pentru că aceia care trăiesc moştenesc pământul şi aceia care mor se vor odihni după toate muncile şi lucrările lor îi vor urma; şi ei vor primi o coroană în locaşurile Tatălui Meu, pe care Eu le-am pregătit pentru ei.

  Da, binecuvântaţi sunt aceia ale căror picioare stau pe ţinutul Sionului, care s-au supus Evangheliei Mele; pentru că ei vor primi drept răsplată lucrurile bune ale pământului şi acesta va rodi din toate forţele lui.

  Şi ei vor fi, de asemenea, încoronaţi cu binecuvântări de sus, da, cu porunci care nu vor fi puţine, şi cu revelaţii la timpul lor—ei care sunt credincioşi şi sârguincioşi înaintea Mea.

  De aceea, le dau o poruncă, ce spune astfel: Iubeşte-L pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată tăria ta; şi Îl vei sluji în numele lui Isus Hristos.

  Iubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Să nu furi, nici să nu comiţi adulter, nici să nu omori şi nici să nu faci nimic asemănător.

  Mulţumeşte-I Domnului, Dumnezeului tău, pentru toate lucrurile.

  Oferă-I Domnului, Dumnezeului tău, un sacrificiu în neprihănire, chiar acela al unei inimi frânte şi al unui spirit smerit.

  Şi pentru ca să poţi să te păstrezi mai neîntinat de lume, du-te la casa de rugăciuni şi oferă sacramentele tale în ziua Mea sfântă;

  10 Pentru că, adevărat, aceasta este ziua care a fost stabilită pentru voi pentru a vă odihni de munca voastră şi pentru a exprima devoţiunea voastră Celui Prea Înalt;

  11 Cu toate acestea, jurămintele tale vor fi oferite în dreptate, în toate zilele şi în orice moment;

  12 Dar, aminteşte-ţi că în acea zi, ziua Domnului, vei oferi Celui Prea Înalt ofrandele şi sacramentele, mărturisind păcatele tale fraţilor tăi şi înaintea Domnului.

  13 Şi în această zi, nu vei face nici un alt lucru decât de a pregăti mâncarea ta, în toată sinceritatea inimii, pentru ca postul tău să fie perfect sau, cu alte cuvinte, ca bucuria ta să fie deplină.

  14 Adevărat, aceasta înseamnă să posteşti şi să te rogi sau, cu alte cuvinte, să te bucuri şi să te rogi.

  15 Şi în măsura în care faci aceste lucruri cu mulţumire, cu inima şi figura vesele, fără să râzi prea mult, pentru că aceasta este păcat, dar cu o inimă bucuroasă şi o faţă veselă—

  16 16 Adevărat, vă spun că, în măsura în care faceţi aceasta, plenitudinea pământului este a voastră, animalele câmpului şi păsările cerului şi ceea ce se caţără în copaci şi merge pe pământ;

  17 Da, şi iarba, şi bunurile care vin din pământ, fie pentru hrană, fie pentru îmbrăcăminte, sau pentru case, sau pentru hambar, ori pentru livezi, ori pentru grădini, ori pentru vii;

  18 Da, toate lucrurile care vin din pământ, la timpul lor, sunt făcute pentru beneficiul şi folosinţa omului, atât pentru a place ochiului, cât şi pentru a înveseli inima;

  19 Da, pentru hrană şi pentru îmbrăcăminte, pentru gust şi pentru miros, pentru a întări trupul şi pentru a înviora sufletul.

  20 Şi Dumnezeu este mulţumit pentru că a dat toate aceste lucruri omului; pentru că ele au fost făcute pentru a fi folosite în acest scop, cu judecată, nu în exces şi nici prin forţă.

  21 Şi cu nimic nu Îl supără omul pe Dumnezeu sau împotriva nimănui nu este aprinsă mânia Sa, decât împotriva acelora care nu mărturisesc mâna Lui în toate lucrurile şi nu se supun poruncilor Sale.

  22 Iată, aceasta este cu privire la lege şi la profeţi; de aceea, nu Mă mai supăraţi cu privire la această problemă.

  23 Ci, învăţaţi că acela care face lucrările dreptăţii va primi răsplata lui, chiar pace în această lume şi viaţă veşnică în lumea care va veni.

  24 Eu, Domnul, am vorbit şi Spiritul depune mărturie. Amin.