Oddíl 6

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu v Harmony ve státě Pensylvánie v dubnu 1829 (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery zahájil své práce jako písař při překládání Knihy Mormonovy 7. dubna 1829. Obdržel již božský projev o pravdě Prorokova svědectví týkajícího se desek, na nichž byl vyryt záznam Knihy Mormonovy. Prorok se tázal Pána skrze Urim a Thumim a obdržel tuto odpověď.

1–6, Dělníci na Pánově poli získávají spasení; 7–13, Není žádného většího daru než daru spasení; 14–27, Svědectví o pravdě přichází mocí Ducha; 28–37, Hleďte ke Kristu a čiňte neustále dobro.

  VELIKÉ a podivuhodné dílo brzy vyjde k dětem lidským.

  Vizte, já jsem Bůh; dbejte slova mého, které je živé a mocné, ostřejší než dvojsečný meč, k rozdělení kloubů i morku vedví; tudíž, dbejte slov mých.

  Vizte, pole je již bílé ke žni; tudíž každý, kdo si přeje žnouti, ať se rozmachuje srpem svým v síle své a žne, pokud trvá den, aby mohl uchovati jako poklad pro duši svou věčné spasení v království Božím.

  Ano, každý, kdo se rozmáchne srpem svým a bude žnouti, ten je povolán Bohem.

  Tudíž, budete-li mne prositi, obdržíte; budete-li klepati, bude vám otevřeno.

  Nyní, jelikož jste prosili, vizte, pravím vám, zachovávejte přikázání má a usilujte o nastolení a utvrzení věci Sionu;

  Nehledejte bohatství, ale moudrost, a vizte, tajemství Boží vám budou odhalována a potom budete učiněni bohatými. Vizte, ten, kdo má věčný život, je bohatý.

  Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, tak jak mne žádáš, tak se ti stane; a přeješ-li si to, budeš nástrojem k vykonání mnohého dobra v tomto pokolení.

  Nemluv k tomuto pokolení o ničem, leda o pokání; zachovávej přikázání má a pomáhej nastoliti dílo mé, podle přikázání mých, a budeš požehnán.

  10 Viz, ty máš dar, a pro dar svůj jsi požehnaný. Pamatuj, je posvátný a přichází shůry –

  11 A budeš-li se tázati, budeš znáti tajemství, která jsou veliká a podivuhodná; tudíž ty budeš používati dar svůj, abys mohl odhaliti tajemství, abys mohl přivésti mnohé k poznání pravdy, ano, přesvědčiti je o omylu cest jejich.

  12 Nedej nikomu dar svůj poznati, ledaže to budou ti, kteří jsou víry tvé. Nezahrávej si s posvátnými věcmi.

  13 Budeš-li činiti dobro, ano, a vydržíš-li věrně do konce, budeš spasen v království Božím, což je největší ze všech darů Božích; neboť není žádného většího daru než daru spasení.

  14 Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, požehnaný jsi pro to, co jsi učinil; neboť ses mne tázal, a viz, tak často, jak ses tázal, obdržel jsi poučení od Ducha mého. Kdyby tomu tak nebylo, nebyl bys přišel k místu, kde jsi v této době.

  15 Viz, ty víš, že ses mne tázal a já jsem osvítil mysl tvou; a nyní, pravím ti tyto věci, abys mohl věděti, že jsi byl osvícen Duchem pravdy;

  16 Ano, pravím ti, abys mohl věděti, že není nikoho jiného kromě Boha, kdo zná myšlenky tvé a záměry srdce tvého.

  17 Pravím ti tyto věci jako svědectví pro tebe – že slova neboli dílo, které píšeš, je pravdivé.

  18 Tudíž buď pilný; stůj při služebníkovi mém Josephovi, věrně, v jakkoli obtížných okolnostech může pro slovo býti.

  19 Napomínej ho v chybách jeho a také přijímej napomenutí od něho. Buď trpělivý; buď rozvážný; buď umírněný; měj trpělivost, víru, naději a pravou lásku.

  20 Viz, ty jsi Oliver a já jsem mluvil k tobě pro přání tvá; tudíž uchovávej jako poklad tato slova v srdci svém. Buď věrný a pilný v zachovávání přikázání Božích a já tě obejmu náručí lásky své.

  21 Viz, já jsem Ježíš Kristus, Syn Boží. Já jsem tentýž, jenž přišel ke svým vlastním, ale moji vlastní mne nepřijali. Já jsem to světlo, jež svítí v temnotě, a temnota ho nechápe.

  22 Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, přeješ-li si dalšího svědectví, obrať mysl svou k oné noci, kdy jsi volal ke mně v srdci svém, abys mohl znáti pravdu o těchto věcech.

  23 Nevnesl jsem pokoj do mysli tvé ohledně této záležitosti? Jaké větší svědectví můžeš míti než od Boha

  24 A nyní, viz, obdržel jsi svědectví; neboť jestliže jsem ti pravil tyto věci, které žádný člověk nezná, neobdržel jsi svědectví

  25 A viz, dávám ti dar, přeješ-li si ho ode mne, abys překládal, stejně jako služebník můj Joseph.

  26 Vpravdě, vpravdě pravím tobě, že jsou záznamy, jež obsahují mnoho z evangelia mého, jež byly zadrženy pro zlovolnost lidu;

  27 A nyní já ti přikazuji, že máš-li dobrá přání – přání ukládati si poklady v nebi – potom budeš pomáhati přinésti na světlo, prostřednictvím daru svého, ty části písem mých, které byly skryty pro nepravost.

  28 A nyní, viz, dávám tobě a také služebníku svému Josephovi klíče tohoto daru, které přinesou na světlo tuto službu; a v ústech dvou nebo tří svědků bude každé slovo utvrzeno.

  29 Vpravdě, vpravdě, pravím vám, zavrhnou-li slova má a tuto část mého evangelia a služby, požehnaní jste, neboť oni vám nemohou učiniti nic více než mně.

  30 A i když vám učiní tak jako mně, požehnaní jste, neboť budete přebývati se mnou ve slávě.

  31 Ale nezavrhnou-li slova má, která budou utvrzena svědectvím, jež bude dáno, budou požehnáni a potom budete míti radost z ovoce práce své.

  32 Vpravdě, vpravdě, pravím vám, jak jsem pravil učedníkům svým, kde se dva nebo tři shromáždí ve jménu mém, ohledně nějaké věci, vizte, tam já budu uprostřed nich – právě tak jsem uprostřed vás.

  33 Nebojte se činiti dobro, synové moji, neboť cokoli rozséváte, to budete také žnouti; tudíž, rozséváte-li dobré, budete také žnouti dobré jako svou odměnu.

  34 Tudíž, neboj se, malé stádo; čiňte dobro; nechť se země a peklo spolčí proti vám, neboť jestliže jste postaveni na skále mé, nemohou zvítěziti.

  35 Vizte, neodsuzuji vás; jděte cestou svou a nehřešte více; konejte s rozvážností dílo, které jsem vám přikázal.

  36 Hleďte ke mně v každé myšlence; nepochybujte, nebojte se.

  37 Vizte rány, jež probodly bok můj, a také stopy hřebů v rukou a nohou mých; buďte věrní, zachovávejte přikázání má, a zdědíte království nebeské. Amen.