De Leer en Verbonden

Afdeling 60

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 augustus 1831 te Jackson County (Missouri). (History of the Church, 1:201–202.) Bij deze gelegenheid wilden de ouderlingen die de opdracht hadden naar het oosten terug te keren, weten hoe zij moesten handelen en langs welke route en op welke manier zij moesten reizen.

1–9: de ouderlingen moeten het evangelie prediken in de kerkgemeenten der goddelozen; 10–14: zij moeten hun tijd niet verbeuzelen, noch hun talenten verbergen; 15–17: zij mogen hun voeten wassen als een getuigenis tegen hen die het evangelie verwerpen.

1 Zie, aldus zegt de Heer tot de ouderlingen van zijn kerk die spoedig moeten terugkeren naar het land vanwaar zij gekomen zijn: Zie, het behaagt Mij dat u hierheen gekomen bent;

2 maar in sommigen heb Ik geen welbehagen, want zij willen hun amond niet opendoen, maar zij bverbergen het talent dat Ik hun gegeven heb, uit cvrees voor de mensen. Wee hun, want mijn toorn is tegen hen ontbrand.

3 En het zal geschieden, indien zij Mij niet getrouwer zijn, dat het aontnomen zal worden, ja, hetgeen zij hebben.

4 Want Ik, de Heer, heers boven in de hemelen en te midden van de alegerscharen der aarde; en ten dage dat Ik mijn bjuwelen bijeenbreng, zullen alle mensen weten wat het is dat getuigt van de macht Gods.

5 Maar voorwaar, Ik zal tot u spreken aangaande uw reis naar het land vanwaar u gekomen bent. Laat er een vaartuig worden gebouwd of gekocht, naar het u goeddunkt, voor Mij doet het er niet toe, en begeeft u spoedig op reis naar de plaats die St. Louis genoemd wordt.

6 En laten mijn dienstknechten Sidney Rigdon, Joseph Smith jr. en Oliver Cowdery zich van daaruit op reis begeven naar Cincinnati;

7 en laten zij in die plaats hun stem verheffen en mijn woord met luide stem verkondigen, zonder toorn of twijfel, met opheffing van heilige handen tot hen. Want Ik kan u aheilig maken, en uw zonden zijn u bvergeven.

8 En laten de overigen zich vanuit St. Louis op reis begeven, twee aan twee, en het woord prediken, zonder haast, in de kerkgemeenten der goddelozen, totdat zij teruggekeerd zijn in de gemeenten vanwaar zij gekomen zijn.

9 En dit alles voor het welzijn van de kerkgemeenten; met dat oogmerk heb Ik hen gezonden.

10 En laat mijn dienstknecht aEdward Partridge van het geld dat Ik hem gegeven heb, een gedeelte afstaan aan mijn ouderlingen wie het geboden is terug te keren;

11 en wie daartoe in staat is, laat hem het terugbetalen door middel van de gevolmachtigde; en wie er niet toe in staat is, van hem wordt het niet vereist.

12 En nu spreek Ik over de overigen die naar dit land zullen komen.

13 Zie, zij zijn gezonden om mijn evangelie in de gemeenten der goddelozen te prediken; welnu, Ik geef hun een gebod, namelijk: Gij zult uw tijd niet averbeuzelen, noch zult gij uw btalent verbergen, opdat het niet bekend zal zijn.

14 En nadat gij in het land Zion aangekomen zijt en mijn woord verkondigd hebt, zult gij spoedig terugkeren en mijn woord verkondigen onder de kerkgemeenten der goddelozen, niet met haast, noch in averbolgenheid, noch met strijd.

15 En schud het astof van uw voeten af tegen hen die u niet ontvangen, niet in hun tegenwoordigheid, opdat gij hen niet tart, maar in het verborgen; en was uw voeten, als een getuigenis tegen hen in de dag des oordeels.

16 Zie, dit is voldoende voor u, en de wil van Hem die u gezonden heeft.

17 En bij monde van mijn dienstknecht Joseph Smith jr. zal het worden bekendgemaakt aangaande Sidney Rigdon en Oliver Cowdery. Het overige hierna. Ja, amen.