Seksyon 62

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa daplin sa Suba sa Missouri sa Chariton, Missouri, 13 sa Agosto 1831 (History of the Church, 1:205–206). Niini nga adlaw ang Propeta ug ang iyang pundok, kinsa nagpaingon na gikan sa Independence ngadto sa Kirtland, nakasugat og daghan nga mga anciano kinsa nagpaingon ngadto sa yuta sa Zion, ug, human sa malipayon nga pagkumustahay, nakadawat niini nga pagpadayag.

1–3, Mga pagpamatuod natala sa langit; 4–9, Ang mga anciano kinahanglan nga mopanaw ug mosangyaw mahitungod sa paghukom ug ingon sa pagmando sa Espiritu.

  TAN-AWA, ug patalinghug, O kamo nga mga anciano sa akong simbahan, miingon ang Ginoo nga inyong Dios, gani si Jesukristo, ang inyong manlalaban, kinsa nasayud sa kahuyang sa tawo ug unsaon sa pagtabang kanila kinsa natintal.

  Ug sa pagkatinuod ang akong mga mata anaa niadto kinsa wala pa makaadto ngadto sa yuta sa Zion; busa ang inyong misyon wala pa mahingpit.

  Bisan pa niana, kamo mga bulahan, kay ang pagpamatuod nga inyong napamulong gitala diha sa langit alang sa pagtan-aw sa mga anghel; ug sila magmaya diha kaninyo, ug ang inyong mga sala gipasaylo diha kaninyo.

  Ug karon padayon sa inyong pagpanaw. Pagpundok sa inyong mga kaugalingon diha sa yuta sa Zion; ug paghimo og usa ka tigum ug paglipay nga magkahiusa, ug paghalad og sakramento ngadto sa Labing Halangdon.

  Ug unya kamo mobalik aron sa pagpamatuod, oo, gani ang tanan, o magtinagurha, ingon sa makaayo kaninyo, kini dili igsapayan ngari kanako; lamang pagmatinud-anon, ug pagpahayag sa maayo nga mga balita ngadto sa lumulupyo sa yuta, o taliwala sa katiguman sa mga dautan.

  Tan-awa, Ako, ang Ginoo, nagdala kaninyo nga maghiusa nga ang saad unta matuman, nga ang matinud-anon diha kaninyo kinahanglan mapanalipdan ug magmaya nga maghiusa diha sa yuta sa Missouri. Ako, ang Ginoo, nagsaad ngadto sa matinud-anon ug dili mamakak.

  Ako, ang Ginoo, matinguhaon, kon bisan kinsa diha kaninyo nga magtinguha sa pagsakay diha sa mga kabayo, o diha sa mga asno, o diha sa mga karwahe, siya makadawat niini nga panalangin, kon siya modawat niini gikan sa kamot sa Ginoo, uban sa usa ka mapasalamaton nga kasingkasing diha sa tanan nga mga butang.

  Kini nga mga butang magpabilin uban kaninyo sa pagbuhat sumala sa paghukom ug sa mga pagmando sa Espiritu.

  Tan-awa, ang gingharian inyong mapanag-iya. Ug tan-awa, ug tan-awa, Ako mag-uban sa matinud-anon sa kanunay. Bisan pa niana. Amen.