Oddíl 62

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, na břehu řeky Missouri v Charitonu ve státě Missouri 13. srpna 1831 (History of the Church, 1:205–206). Tohoto dne Prorok a jeho skupina, která byla na cestě z Independence do Kirtlandu, potkali několik starších, kteří byli na cestě do země Sion, a po radostném pozdravení obdržel toto zjevení.

1–3, Svědectví jsou zaznamenána v nebi; 4–9, Starší mají cestovati a kázati podle soudnosti, a jak jsou vedeni Duchem.

  VIZTE a poslouchejte, ó vy starší církve mé, praví Pán, váš Bůh, a to Ježíš Kristus, přímluvce váš, jenž zná slabost člověka, a jak pomoci těm, kteří jsou pokoušeni.

  A vpravdě oči mé spočívají na těch, kteří ještě nevyšli do země Sion; pročež vaše poslání není ještě naplněno.

  Nicméně jste požehnaní, neboť svědectví, jež jste vydali, je zaznamenáno v nebi pro anděly, aby na ně hleděli; a oni se nad vámi radují a hříchy vaše jsou vám odpuštěny.

  A nyní pokračujte na cestě své. Shromážděte se v zemi Sion; a konejte shromáždění a radujte se společně a přinášejte svátost Nejvyššímu.

  A pak se můžete vrátiti, abyste vydávali svědectví, ano, dokonce společně, nebo dva a dva, jak se vám zdá dobré, na tom mi nezáleží; jen buďte věrni a oznamujte radostné zvěsti obyvatelům země neboli mezi společenstvími zlovolných.

  Vizte, já, Pán, jsem vás přivedl dohromady, aby mohl býti naplněn slib, že věrní mezi vámi budou zachováni a budou se radovati společně v zemi Missouri. Já, Pán, slibuji věrným a nemohu lháti.

  Já, Pán, jsem ochoten, jestliže kdokoli mezi vámi si přeje jeti na koni nebo na mezku nebo na voze, obdrží toto požehnání, jestliže je přijme z ruky Páně s vděčným srdcem ve všech věcech.

  Tyto věci zůstávají na vás, abyste učinili podle soudnosti a pokynů Ducha.

  Vizte, království je vaše. A vizte, a hleďte, já jsem s věrnými vždy. Tak jest. Amen.