62. SZAKASZ

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri folyó partján, Charitonnál, 1831. augusztus 13-án (History of the Church, 1:205–206). A próféta és csoportja, akik éppen úton voltak Independence-ből Kirtlandbe, ezen a napon találkozott számos elderrel, akik éppen úton voltak Sion földje felé, és örömteli üdvözlések után ezt a kinyilatkoztatást kapták.

1–3, A bizonyságtételek fel vannak jegyezve a mennyben; 4–9, Az elderek menjenek és prédikáljanak, ítélőképességük és aszerint, amint arra a Lélek utasítást ad.

  TEKINTSETEK és hallgassatok ide, Ó ti, egyházam elderei, mondja az Úr, a ti Istenetek, méghozzá Jézus Krisztus, a ti aszószólótok, aki ismeri az ember gyengeségét, és tudja, hogyan bsegítsen azokon, akiket cmegkísértettek.

  És bizony, szememet rajta tartom azokon, akik még nem mentek fel Sion földjére; tehát még nem teljes a küldetésetek.

  Mindazonáltal áldottak vagytok, mert a abizonyság, amit tettetek, bfel lett jegyezve a mennyben, hogy reá tekintsenek az angyalok; és ők örvendeznek miattatok, és cbűneitek megbocsáttattak nektek.

  És most, folytassátok utatokat. Gyűljetek össze aSion földjén; tartsatok gyűlést, és örvendjetek együtt, és ajánljatok fel szentséget a Magasságosnak.

  És akkor visszatérhettek, hogy bizonyságot tegyetek, igen, méghozzá mind együtt, vagy kettesével, ahogy jónak látjátok, nekem nem számít; csak legyetek hűségesek, és ahirdessetek örvendetes híreket a föld lakóinak, vagy a gonoszok gyülekezetei között.

  Íme, én, az Úr, hoztalak össze benneteket, hogy beteljesedhessen az ígéret, hogy megőriztessenek közöttetek a hűek, és együtt örvendezzenek Missouri földjén. Én, az Úr, ígéretet teszek a hűeknek, és anem hazudhatok.

  Én, az Úr, készséges vagyok, ha bárki közöttetek lovon, vagy öszvéren kíván lovagolni, illetve kocsiban utazni, megkapja ezt az áldást, ha az Úr kezéből fogadja azt, ahálás szívvel minden dologban.

  Ezek a dolgok rajtatok állnak, hogy ítélőképességetek és a Lélek utasításai szerint tegyetek.

  Íme, tiétek a akirályság. És íme, lássátok, én bmindig a hűségesekkel vagyok. Így lesz. Ámen.