Oddíl 63

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio koncem srpna 1831 (History of the Church, 1:206–211). Prorok, Sidney Rigdon a Oliver Cowdery dorazili do Kirtlandu 27. srpna ze své návštěvy Missouri. Prorok v úvodu svého záznamu tohoto zjevení napsal: „V těchto počátečních dnech Církve byla velká snaha získati slovo Páně ohledně každého námětu, který se jakýmkoli způsobem týkal našeho spasení; a poněvadž země Sion byla nyní nejdůležitějším časným cílem, který jsme měli na zřeteli, tázal jsem se Pána na další informace ohledně shromažďování Svatých a zakoupení pozemků a dalších záležitostí.“ (History of the Church, 1:207.)

1–6, Den hněvu přijde na zlovolné; 7–12, Znamení přicházejí vírou; 13–19, Cizoložníci v srdci budou popírati víru a budou uvrženi do jezera ohně; 20, Věrní obdrží dědictví na proměněné zemi; 21, Úplná zpráva o událostech na hoře Proměnění ještě nebyla zjevena; 22–23, Poslušní obdrží tajemství království; 24–31, Dědictví v Sionu mají býti zakoupena; 32–35, Pán ustanovuje války a zlovolní zabíjejí zlovolné; 36–48, Svatí se mají shromažďovati v Sionu a poskytovati peníze, aby byl zbudován; 49–54, Požehnání jsou zajištěna věrným při druhém příchodu, ve vzkříšení a během milénia; 55–58, Toto je den varování; 59–66, Pánovo jméno je bráno nadarmo těmi, kteří ho používají bez pravomoci.

  POSLOUCHEJTE, ó vy lidé, a otevřete srdce své a nakloňte ucho zdaleka; a naslouchejte vy, kteří se nazýváte lidem Páně, a slyšte slovo Páně a vůli jeho ohledně vás.

  Ano, vpravdě pravím, slyšte slovo toho, jehož hněv je roznícen proti zlovolným a vzpurným;

  Jehož vůlí je vzíti kohokoli, koho chce vzíti, a zachovává při životě ty, jež chce zachovati;

  Jenž buduje podle své vlastní vůle a libosti; a ničí, když se mu zlíbí, a je schopen uvrhnouti duši dolů do pekla.

  Vizte, já, Pán, promluvím hlasem svým, a ten bude uposlechnut.

  Pročež, vpravdě pravím, nechť se zlovolní mají na pozoru a nechť se vzpurní bojí a chvějí; nechť nevěřící mlčí, neboť den hněvu na ně přijde jako vichřice a veškeré tělo bude věděti, že já jsem Bůh.

  A ten, kdo hledá znamení, uvidí znamení, ale ne ke spasení.

  Vpravdě, pravím vám, jsou mezi vámi ti, již hledají znamení, a byli takoví již od počátku;

  Ale vizte, víra nepřichází znameními, ale znamení následují ty, kteří věří.

  10 Ano, znamení přicházejí vírou, ne skrze vůli lidí, ani tím, jak se jim zlíbí, ale skrze vůli Boží.

  11 Ano, znamení přicházejí vírou a vedou k mocným skutkům, neboť bez víry se žádný člověk nezalíbí Bohu; a na koho je Bůh rozhněván, tím není velmi potěšen; pročež takovým neukazuje žádná znamení, jen v hněvu k jejich zatracení.

  12 Pročež, já, Pán, nejsem potěšen těmi z vás, kteří hledali znamení a divy pro víru, a ne pro dobro lidí k slávě mé.

  13 Nicméně, dávám přikázání, a mnozí se odvrátili od přikázání mých a nezachovávají je.

  14 Jsou mezi vámi cizoložníci a cizoložnice; někteří z nich se od vás odvrátili, a jiní zůstávají s vámi, kteří později budou zjeveni.

  15 Nechť se takoví mají na pozoru a rychle činí pokání, jinak na ně přijde soud jako past a pošetilost jejich bude projevena a skutky jejich je budou následovati v očích lidí.

  16 A vpravdě pravím vám, jak jsem řekl dříve, ten, kdo hledí na ženu, aby jí byl žádostiv, neboli jestliže někdo zcizoloží v srdci svém, ten nebude míti Ducha, ale zapře víru a bude se báti.

  17 Pročež, já, Pán, jsem pravil, že bázliví a nevěřící a všichni lháři a kdokoli, kdo miluje lež a lže, a smilník a kouzelník, budou míti podíl svůj v onom jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je druhá smrt.

  18 Vpravdě pravím, že nebudou míti podíl na prvním vzkříšení.

  19 A nyní vizte, já, Pán, pravím vám, že nejste ospravedlněni, protože tyto věci jsou mezi vámi.

  20 Nicméně, ten, kdo vytrvá ve víře a činí vůli mou, ten přemůže a obdrží dědictví na zemi, až přijde den proměnění;

  21 Kdy bude země proměněna, vpravdě podle vzoru, jenž byl ukázán apoštolům mým na hoře; o čemž plnost zprávy jste ještě neobdrželi.

  22 A nyní, vpravdě pravím vám, že, jak jsem pravil, že vám oznámím vůli svou, vizte, oznámím vám ji, ne cestou přikázání, neboť jsou mnozí, kteří nehledí zachovávati přikázání má.

  23 Ale tomu, kdo zachovává přikázání má, dám tajemství svého království, a ta budou v něm studnicí živé vody tryskající k životu věčnému.

  24 A nyní, vizte, toto je vůle Pána, vašeho Boha, ohledně svatých jeho, aby se shromáždili v zemi Sion, ne ve spěchu, aby nebyl zmatek, který přináší mor.

  25 Vizte, země Sion – já, Pán, ji držím ve svých vlastních rukou;

  26 Nicméně já, Pán, dávám císařovi ty věci, které jsou císařovy.

  27 Pročež já, Pán, chci, abyste zakoupili pozemky, abyste mohli míti výhodu před světem, abyste mohli míti nárok před světem, aby oni nemuseli býti podněcováni ke hněvu.

  28 Neboť Satan jim vkládá do srdce, aby se na vás hněvali, a prolévání krve.

  29 Pročež, země Sion nebude získána, leda koupí, nebo krví, jinak pro vás není žádného dědictví.

  30 A jestliže koupí, vizte, jste požehnáni;

  31 A jestliže krví, poněvadž je vám zakázáno prolévati krev, hle, nepřátelé vaši půjdou na vás a budete bičováni od města k městu a od synagogy k synagoze, a jen málo jich obstojí, aby obdrželo dědictví.

  32 Já, Pán, jsem rozhněván na zlovolné; já zadržuji Ducha svého před obyvateli země.

  33 Přísahal jsem ve hněvu svém ohledně válek a ustanovil jsem je na tváři země a zlovolní budou zabíjeti zlovolné a strach přijde na každého člověka;

  34 A svatí také stěží uniknou; nicméně já, Pán, jsem s nimi a přijdu dolů v nebi z přítomnosti Otce svého a strávím zlovolné neuhasitelným ohněm.

  35 A vizte, toto ještě není, ale brzy to bude.

  36 Pročež, vida, že já, Pán, jsem ustanovil tyto věci na tváři země, chci, aby svatí moji byli shromážděni v zemi Sion;

  37 A aby každý člověk vzal spravedlivost do rukou svých a věrnost na bedra svá a pozdvihl varovný hlas k obyvatelům země; a oznamoval slovem i útěkem, že zpustošení přijde na zlovolné.

  38 Pročež, nechť učedníci moji v Kirtlandu, kteří dlí na této farmě, uspořádají své časné záležitosti.

  39 Nechť služebník můj Titus Billings, který ji má na starosti, se zbaví pozemku, aby mohl býti příštího jara připraven vydati se na cestu svou vzhůru do země Sion s těmi, kteří na něm dlí, kromě těch, které si vyhradím pro sebe, kteří nepůjdou, dokud jim nepřikáži.

  40 A nechť všechny peníze, které mohou býti postrádány, nezáleží mi na tom, zdali je to málo nebo mnoho, jsou poslány vzhůru do země Sion těm, které jsem určil, aby je přijímali.

  41 Vizte, já, Pán, dám služebníku svému Josephu Smithovi ml. moc, aby byl uschopněn rozeznati Duchem ty, již půjdou vzhůru do země Sion, a ty učedníky mé, již zůstanou.

  42 Nechť si služebník můj Newel K. Whitney podrží obchod svůj neboli jinými slovy onen obchod ještě na krátký čas.

  43 Nicméně, nechť odevzdá všechny peníze, které může odevzdati, aby byly poslány vzhůru do země Sion.

  44 Vizte, tyto věci jsou v jeho vlastních rukou, nechť činí podle moudrosti.

  45 Vpravdě pravím, nechť je vysvěcen jako zmocněnec pro učedníky, kteří zůstanou, a nechť je vysvěcen k této moci;

  46 A nyní rychle navštěvuj církve, vysvětluje jim tyto věci, se služebníkem mým Oliverem Cowderym. Viz, toto je má vůle, získávati peníze, tak jak jsem uvedl.

  47 Ten, kdo je věrný a vytrvá, přemůže svět.

  48 Ten, kdo posílá poklady vzhůru do země Sion, obdrží dědictví v tomto světě a jeho díla ho budou následovati, a také odměnu ve světě, který přijde.

  49 Ano, a požehnaní jsou mrtví, již umírají v Pánu, od nynějška; až Pán přijde a staré věci pominou a všechny věci se stanou novými, oni vstanou z mrtvých a poté nezemřou, a obdrží dědictví před Pánem, ve svatém městě.

  50 A ten, kdo bude žíti, až přijde Pán, a zachoval víru, je požehnán; nicméně, je mu určeno zemříti ve věku člověka.

  51 Pročež, děti budou růsti, až zestárnou; staří lidé zemřou, ale nebudou spáti v prachu, ale budou v okamžiku proměněni.

  52 Pročež, pro tuto příčinu kázali apoštolové světu vzkříšení mrtvých.

  53 Tyto věci jsou věci, jež musíte vyhlížeti; a promlouvaje po způsobu Páně, jsou nyní blízko, na dosah, a v čase, který přijde, a to v den příchodu Syna Muže.

  54 A až do oné hodiny budou pošetilé panny mezi moudrými; a v oné hodině dojde k úplnému oddělení spravedlivých a zlovolných; a onoho dne sešlu anděly své, aby vytrhali zlovolné a uvrhli je do neuhasitelného ohně.

  55 A nyní vizte, vpravdě pravím vám, já, Pán, nejsem potěšen služebníkem svým Sidneym Rigdonem; oslavil se v srdci svém a nepřijal radu, ale zarmoutil Ducha;

  56 Pročež, záznam jeho není přijatelný pro Pána, a on učiní jiný; a jestliže ho Pán nepřijme, vizte, nebude déle zastávati úřad, do kterého jsem ho určil.

  57 A opět, vpravdě pravím vám, ti, kdož si přejí v srdci svém, v mírnosti, varovati hříšníky ku pokání, nechť jsou vysvěceni k této moci.

  58 Neboť toto je den varování, a ne den mnoha slov. Neboť já, Pán, nebudu posmíván v posledních dnech.

  59 Vizte, já jsem shůry, a má moc leží dole. Jsem nade vším a ve všem a skrze všechno a zkoumám všechny věci a přichází den, kdy mi budou všechny věci poddány.

  60 Vizte, já jsem Alfa i Oméga, a to Ježíš Kristus.

  61 Pročež, nechť se všichni lidé mají na pozoru, jak berou jméno mé do svých úst –

  62 Neboť vizte, vpravdě pravím, že jsou mnozí, kteří jsou pod tímto odsouzením, kteří používají jména Páně, a používají ho nadarmo, nemajíce pravomoc.

  63 Pročež, nechť církev činí pokání z hříchů svých, a já, Pán, se k nim budu znáti; jinak budou odříznuti.

  64 Pamatujte, že to, co přichází shůry, je posvátné a musí býti vyslovováno s pozorností a skrze nabádání Ducha; a v tomto není žádného odsouzení, a vy dostáváte Ducha skrze modlitbu; pročež, bez tohoto zůstává odsouzení.

  65 Nechť služebníci moji Joseph Smith ml. a Sidney Rigdon si vyhledají domov, jak jsou učeni skrze modlitbu Duchem.

  66 Tyto věci mají býti přemoženy skrze trpělivost, aby oni mohli obdržeti převelmi nesmírné a věčné břímě slávy, jinak větší odsouzení. Amen.