Õpetus ja Lepingud

63. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta augustikuu lõpul (History of the Church, kd 1, lk-d 206–211). Prohvet, Sidney Rigdon ja Oliver Cowdery olid 27. augustil naasnud Kirtlandisse oma külaskäigult Missourisse. Eessõnas selle ilmutuse ülestähendusele kirjutas prohvet: „Neil Kiriku alguspäevil oli inimestel suur tahtmine saada Issanda sõna kõigis küsimustes, mis mingil viisil puudutasid meie päästet; ja kuna Siioni maa oli nüüd tähtsaim vaateväljas olev ajalik siht, küsisin ma Issandalt rohkem teavet pühade kogunemise ja maa ostmise ning teiste asjade kohta” (History of the Church, kd 1, lk 207).

1–6 Pahelistele saab osaks raevu päev. 7–12 Tunnustähed tulevad usu kaudu. 13–19 Südames abielurikkujad salgavad usku ja nad heidetakse tulejärve. 20 Ustavad saavad pärisosa kirgastatud maal. 21 Täielikku aruannet sündmustest Kirgastamise mäel ei ole veel ilmutatud. 22–23 Kuulekad saavad kuningriigi saladused. 24–31 Siionis tuleb osta pärisosad. 32–35 Issand määrab sõjad ja pahelised surmavad pahelisi. 36–48 Pühadel tuleb koguneda Siionisse ja anda raha selle ülesehitamiseks. 49–54 Ustavatele tagatakse õnnistused teisel tulemisel, ülestõusmisel ja tuhandeaastase rahuriigi ajal. 55–58 Praegu on hoiatamise päev. 59–66 Issanda nime võtavad asjata suhu need, kes kasutavad seda ilma volituseta.

1 Võtke kuulda, oo teie, inimesed, ja avage oma südamed, ja teiegi, kes kaugel, teritage kõrvu; ja kuulake teie, kes te kutsute ennast Issanda rahvaks, ning kuulge Issanda sõna ja tema tahet teie suhtes.

2 Jah, tõesti, ma ütlen: Kuulge tema sõna, kelle viha on süttinud paheliste ja avastuhakkajate vastu;

3 kes tahab võtta just neid, keda ta avõtab, ja säilitab elus need, keda ta säilitab;

4 kes ehitab üles vastavalt oma tahtele ja äranägemisele ja hävitab siis, kui ta heaks arvab, ja kes võib hinge heita põrgusse.

5 Vaata, mina, Issand, toon kuuldavale oma hääle, ja sellele kuuletutakse.

6 Mispärast, tõesti, ma ütlen: Pahelised vaadaku ette ning vastuhakkajad kartku ja värisegu; ja uskmatud pangu käsi suule, sest raevu apäev tuleb nende peale nagu btuulispask ja kõik liha saab cteadma, et mina olen Jumal.

7 Ja see, kes otsib tunnustähti, näeb atunnustähti, kuid mitte päästeks.

8 Tõesti, ma ütlen teile: Teie seas on neid, kes otsivad tunnustähti, ja selliseid on olnud algusest peale;

9 aga vaata, usk ei tule tunnustähtede läbi, vaid tunnustähed järgnevad nendele, kes usuvad.

10 Jah, tunnustähed tulevad ausu kaudu, mitte inimese tahte läbi ja mitte nii, kuidas neile meeldib, vaid Jumala tahte läbi.

11 Jah, tunnustähed tulevad usu kaudu, vägevateks tegudeks, sest ilma ausuta ei ole keegi Jumalale meelepärane; ja sellega, kelle peale Jumal on vihane, ei ole ta rahul; mispärast, sellistele ta ei näita muid tunnustähti kui ainult oma braevus nende csüüdimõistmiseks.

12 Mispärast, minule, Issandale, ei ole meelepärased need teie seast, kes on otsinud tunnustähti ja imetegusid usu saamiseks ja mitte inimeste heaks ning minu auks.

13 Ometi, ma annan käsud, ja paljud on minu käskudest ära pöördunud ja ei ole neid pidanud.

14 Teie seas oli aabielurikkujaid, nii mehi kui naisi, kellest mõned on teist ära pöördunud, ja teiega on jäänud teised, kes tehakse avalikuks edaspidi.

15 Vaadaku sellised ette ja parandagu kiiresti meelt, et kohtumõistmine ei langeks nende peale nagu püünispael ja nende rumalust ei tehtaks avalikuks ja nende teod ei jätaks neile jälge inimeste silmis.

16 Ja tõesti, ma ütlen teile, nagu ma ennegi olen öelnud, et see, kes avaatab naist teda bhimustades ehk kui keegi crikub abielu oma südames – need ei saa Vaimu, vaid nad salgavad usku ja saavad tundma hirmu.

17 Mispärast, mina, Issand, olen öelnud, et aarad ja uskmatud ja kõik bvaletajad ja kes iganes armastab ja csepistab valet ning hooraja ja nõid saavad oma osa selles tule ja väävliga põlevas djärves, mis on eteine surm.

18 Tõesti, ma ütlen, et neil ei ole osa aesimeses ülestõusmises.

19 Ja nüüd vaata – mina, Issand, ütlen teile, et te ei ole minu ees aõigeks mõistetud, sellepärast et teie seas on need asjad.

20 Sellele vaatamata, see, kes apeab vastu usus ja teeb minu tahet, see võidab ja saab bpärandi maa peal, kui tuleb kirgastamise päev;

21 kui amaa bkirgastatakse just selliselt, nagu näidati cmäe peal minu apostlitele, millest täielikku aruannet te ei ole veel saanud.

22 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile: Nagu ma ütlesin, et ma teen teile teatavaks oma tahte, vaata, ma teen selle teile teatavaks mitte käsuna, sest on palju neid, kes ei püüa täita minu käske.

23 Kuid sellele, kes peab minu käske, ma annan oma kuningriigi asaladused ja need saavad temas belava vee allikaks, mis cvoolab igavikulisse ellu.

24 Ja nüüd, vaadake, see on Issanda, Teie Jumala tahe tema pühade suhtes, et nad koguneksid Siioni maale, mitte kiirustades, et ei tekiks segadust, mis tooks kaasa taude.

25 Vaadake, aSiioni maa – mina, Issand, hoian seda omaenda kätes;

26 ometi, mina, Issand, annan akeisrile selle, mis kuulub keisrile.

27 Mispärast, mina, Issand, tahan, et te ostaksite maid, et te võiksite olla maailma ees eelisolukorras, et te võiksite maailmalt nõuda oma õigusi, et neid ei õhutataks vihale.

28 Sest aSaatan paneb nende südamesse viha teie vastu ja iha valada verd.

29 Mispärast, Siioni maad ei saa omandada muidu kui ostmise või vere läbi, vastasel juhul teil pärandit ei ole.

30 Ja kui ostmise läbi, vaata, olete te õnnistatud;

31 ja kui vere läbi – kuna teil ei lubata verd valada – ennäe, teie vaenlased on teie kallal, ja teid piitsutatakse linnast linna ja palvekojast palvekotta ja vaid vähesed jäävad püsima, et saada pärandit.

32 Mina, Issand, olen vihastanud paheliste peale; ma ei lase oma Vaimul olla maa elanike peal.

33 Ma olen vandunud oma raevus ja määranud asõjad maa palge peale, ja pahelised surmavad pahelisi ning kartus tuleb iga inimese peale,

34 ja ka apühad pääsevad vaevu; siiski, mina, Issand, olen nendega ja btulen taevas alla oma Isa juurest ja põletan cpahelised kustutamatu dtulega.

35 Ja vaata, see ei ole veel käes, aga on peagi tulemas.

36 Mispärast, kuna mina, Issand, olen määranud kõik need asjad maa palge peale, tahan ma, et minu pühad oleksid kogunenud Siioni maale

37 ja et iga inimene võtaks aõigemeelsuse oma kätesse ja ustavuse oma niuete ümber ja tõstaks bhoiatushääle maa elanikele ja kuulutaks nii sõna kui põgenemisega, et paheliste peale tuleb chävitus.

38 Mispärast, minu Kirtlandis olevad jüngrid, kes elavad selles talukohas, seadku korda oma ajalikud asjad.

39 Minu teenija Titus Billings, kelle hoole all see maa on, müügu see, et ta võiks tuleval kevadel olla valmis asuma teekonnale Siioni maale koos nendega, kes selle palgel elavad, välja arvatud need, keda ma jätan enda jaoks, kel ei tule minna enne, kui ma neid käsin.

40 Ja kogu raha, mida suudetakse kokku hoida – minu jaoks pole vahet, on seda palju või vähe – saadetagu Siioni maale, nendele, kelle ma olen määranud seda vastu võtma.

41 Vaata, mina, Issand, annan oma teenijale Joseph Smith nooremale väe, et ta suudaks Vaimu läbi aeristada neid, kel tuleb minna Siioni maale, ja neid minu jüngreid, kel tuleb jääda.

42 Jätku minu teenija Newel K. Whitney oma kauplus, ehk teiste sõnadega kauplus alles veel üürikeseks ajaks.

43 Ometi, andku ta edasi kõik raha, mida ta võib anda, saatmiseks Siioni maale.

44 Vaata, need asjad on tema enda kätes, talitagu ta targasti.

45 Tõesti, ma ütlen: Pühitsetagu ta esindajaks jüngritele, kes jäävad, ja pühitsetagu ta sellesse volitusse;

46 ja nüüd külasta kiiresti kirikuid, selgitades neile neid asju koos minu teenija Oliver Cowderyga. Vaata, see on minu tahe – hankida raha just nii, nagu ma olen juhatanud.

47 See, kes on austav ja peab vastu, võidab maailma.

48 See, kes saadab vara Siioni maale, saab apärisosa selles maailmas ja tema teod järgnevad talle, ja samuti tasu tulevases maailmas.

49 Jah, ja õnnistatud on surnud, kes asurevad Issandas, sellest ajast peale, kui Issand tuleb ja vanad asjad bkaovad ja kõik saab uueks; nad ctõusevad surnuist ja ei dsure enam, ja saavad pärisosa Issanda ees selles pühas linnas.

50 Ja see, kes elab, kui Issand tuleb, ja on säilitanud usu – aõnnistatud on tema; ometi, talle on määratud bsurra inimese vanuses.

51 Mispärast, lapsed akasvavad üles, kuni nad saavad vanaks; vanad inimesed surevad, aga neil ei tule magada põrmus, vaid nad bmuudetakse ühe silmapilguga.

52 Mispärast, selle tõttu kuulutasid apostlid maailmale surnute ülestõusmist.

53 Need on asjad, mida te peate ootama; ja rääkides Issanda viisil, on need nüüd apeagi käes ja tulemas, nimelt Inimese Poja tulemise päeval.

54 Ja kuni selle tunnini on mõistlike aneitsite seas rumalaid; ja sel tunnil tuleb õigemeelsete ja paheliste täielik eraldamine; ja sel päeval saadan ma oma inglid bkitkuma välja pahelisi ja viskama neid kustutamatusse tulle.

55 Ja nüüd vaata, ma ütlen teile, et mina, Issand, ei ole rahul oma teenija aSidney Rigdoniga; ta bülendas iseennast oma südames ja ei võtnud kuulda nõuannet, vaid kurvastas Vaimu;

56 mispärast, tema poolt akirjutatu ei ole Issandale vastuvõetav ja tal tuleb teha teine; ja kui Issand ka seda vastu ei võta, vaata, ei seisa ta enam ametis, millesse ma tema määranud olen.

57 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile, et aneed, kes ihkavad oma südames tasadusega bhoiatada patuseid meelt parandama, need pühitsetagu sellesse volitusse.

58 Sest nüüd on hoiatamise ja mitte paljude sõnade päev. Sest mina, Issand, ei lase end viimsetel päevadel pilgata.

59 Vaata, mina olen ülalt, ja minu võim on all. Mina olen üle kõige ja kõiges ja läbi kõige ning ma auurin läbi kõik asjad, ja tuleb päev, mil kõik asjad on minule alamad.

60 Vaata, mina olen aAlfa ja Oomega, nimelt Jeesus Kristus.

61 Mispärast, vaadaku igaüks ette, kuidas ta minu anime oma huultele võtab –

62 sest vaata, tõesti, ma ütlen, et on paljud, kes on selle süüdimõistmise all, kes kasutavad Issanda nime ja kasutavad seda asjata, omamata volitust.

63 Mispärast, parandagu kirik meelt oma pattudest ja mina, Issand, võtan nad omaks, vastasel juhul nad lõigatakse ära.

64 Pidage meeles, et see, mis tuleb ülalt, on apüha, ning sellest tuleb brääkida ettevaatlikult ja kuuletudes Vaimu ohjeldamisele – ja selles ei ole hukkamõistu – ja Vaimu saate te cpalve kaudu; mispärast, ilma selleta jääb järele vaid süüdimõistmine.

65 Otsigu minu teenijad Joseph Smith noorem ja Sidney Rigdon endile kodu, nagu neile apalve kaudu Vaimu poolt õpetatud on.

66 Inimestel tuleb ületada need asjad kannatlikkusega, et nad võiksid saada määratu suure ja arohke igavese bhiilguse, vastasel juhul suurema süüdimõistmise. Aamen.