Õpetus ja Lepingud

64. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Kiriku vanematele Ohio osariigis Kirtlandis 11. septembril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 211–214). Prohvet valmistus kolima Ohio osariiki Hiramisse, et jätkata oma tööd Piibli tõlkimisel, mis oli kõrvale pandud seniks, kuni ta viibis Missouris. Rühm vendi, kellel oli kästud minna Siionisse (Missouri osariigis), tegid tõsiseid ettevalmistusi, et lahkuda oktoobris. Tol kiirel ajal saadi see ilmutus.

1–11 Pühadel kästakse üksteisele andestada, et neisse ei jääks suuremat pattu. 12–22 Need, kes ei paranda meelt, tuleb tuua Kiriku ette. 23–25 Seda, kes maksab kümnist, ei põletata Issanda tulemisel. 26–32 Pühasid hoiatatakse võla võtmise eest. 33–36 Vastuhakkajad lõigatakse Siionist ära. 37–40 Kirik mõistab kohut rahvaste üle. 41–43 Siion lööb õitsele.

1 Vaata, nõnda ütleb Issand, teie Jumal, teile, oo te minu kiriku vanemad, võtke kuulda ja kuulake ning võtke vastu minu tahe teie suhtes.

2 Sest tõesti, ma ütlen teile: Ma tahan, et te avõidaksite maailma; mispärast, ma osutan teile bhalastust.

3 Teie seas on neid, kes on patustanud; kuid tõesti ma ütlen, et selleks korraks, minu enda aauks ja hingede päästeks, ma olen teile teie patud bandeks andnud.

4 Ma olen teile halastav, sest ma olen andnud teile kuningriigi.

5 Ja kuningriigi saladuste avõtmeid ei võeta minu teenija Joseph Smith noorema käest minu poolt määratud viisil tema eluajal, kuivõrd ta on kuulekas minu btalitustele.

6 On neid, kes ilma põhjuseta on otsinud süüd tema vastu;

7 ometi, temagi on patustanud; aga tõesti, ma ütlen teile: Mina, Issand, annan patud aandeks neile, kes btunnistavad üles oma patud minu ees ja paluvad andestust, kes ei ole teinud csurmapattu.

8 Minu jüngrid otsisid vanal ajal asüüd üksteise vastu ja ei andnud oma südames üksteisele andeks; ja selle kurja tõttu neid vaevati ja bnuheldi kibedasti.

9 Mispärast, ma ütlen teile, et teil tuleb aandestada üksteisele, sest see, kes ei bandesta oma vennale tema eksimusi, seisab Issanda ees süüdimõistetuna, sest tema patt on siis suurem.

10 Mina, Issand, aandestan sellele, kellele ma andestan, aga teilt nõutakse, et te bandestaksite kõikidele inimestele.

11 Ja te peaksite ütlema oma südames: aMõistku Jumal kohut minu ja sinu vahel ning tasugu sulle vastavalt sinu btegudele.

12 Ja see, kes ei paranda meelt oma pattudest ja ei tunnista neid üles, tuleb teil tuua akiriku ette ja temaga tuleb talitada nii, nagu pühakiri teile ütleb kas siis käsu või ilmutusena.

13 Ja seda tuleb teil teha, et austataks Jumalat – mitte sellepärast, et te ei anna andeks, sest teil pole kaastunnet, vaid et te võiksite olla õiged seaduse silmis, et te ei pahandaks seda, kes on teie seaduseandja –

14 tõesti, ma ütlen: Sel põhjusel tuleb teil neid asju teha.

15 Vaata, mina, Issand, olin vihane selle peale, kes oli minu teenija Ezra Booth, ja samuti minu teenija Isaac Morley peale, sest nad ei pidanud kinni seadusest ega käsust;

16 nad kavatsesid kurja oma südames ja mina, Issand, hoidsin tagasi oma Vaimu. Nad atunnistasid kurjaks selle, milles polnud kurja; sellele vaatamata ma olen andestanud oma teenijale Isaac Morleyle.

17 Ja samuti minu teenija aEdward Partridge, vaata, temagi on pattu teinud ja bSaatan püüab hävitada tema hinge; aga kui need asjad neile teatavaks tehakse ja nad kurjast meelt parandavad, saavad nad andeks.

18 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen: Minule on otstarbekas, et mu teenija Sidney Gilbert pöörduks mõne nädala pärast tagasi oma tegevuse juurde ja oma esindajaameti juurde Siioni maal;

19 ja see, mida ta on näinud ja kuulnud, tehtagu teatavaks minu jüngritele, et nad ei hukkuks. Ja sel põhjusel olen ma neid asju rääkinud.

20 Ja taas, ma ütlen teile, et minu teenija Isaac Morley akiusatused ei oleks suuremad, kui ta kanda jaksab, ja et ta ei annaks teile vale nõu teie kahjuks, andsin ma käsu, et tema talukoht tuleb ära müüa.

21 Ma ei taha, et minu teenija Frederick G. Williams müüks ära oma talukoha, sest mina, Issand, tahan säilitada turvapaika Kirtlandi maal viieks aastaks, mille kestel ma ei kukuta pahelisi, et selle läbi ma võiksin mõningaid päästa.

22 Ja pärast seda päeva ei pea mina, Issand, asüüdlaseks kedagi, kes läheb avatud südamega Siioni maale, sest mina, Issand, nõuan inimlaste bsüdameid.

23 Vaata, praegust kutsutakse atänaseks kuni inimese Poja btulekuni, ja tõesti, see on cohverdamise päev ja minu rahva kümnise päev; sest seda, kes dmaksab kümnist, ei epõletata tema tulemisel.

24 Sest pärast tänast tuleb apõletamine – rääkides Issanda viisil – sest tõesti, ma ütlen: Homme on kõik buhked ja need, kes käituvad paheliselt, nagu õlekõrred; ja ma põletan nad ära, sest mina olen Vägede Issand; ja ma ei säästa ühtegi, kes jääb cBabüloni.

25 Mispärast, kui te mind usute, näete te vaeva, kuni veel öeldakse täna.

26 Ja ei ole otstarbekas, et minu teenijad aNewel K. Whitney ja Sidney Gilbert müüvad maha oma bpoe ja oma siinse omandi; sest see ei ole tarkus, enne kui kiriku jääk, kes jääb sellesse paika, läheb ära Siioni maale.

27 Vaata, minu seadustes on öeldud ehk keelatud võtta endale avõlga oma vaenlastelt;

28 aga vaata, ühelgi ajal pole öeldud, et Issand ei võiks võtta, kui ta soovib, ja maksta, nagu ta heaks peab.

29 Mispärast, kuna te olete esindajad, olete te täitmas Issanda ülesannet; ja mida iganes te teete vastavuses Issanda tahtega, on Issanda asi.

30 Ja ta on seadnud teid hoolt kandma oma pühade eest neil viimsetel päevadel, et nad võiksid saada apärisosa Siioni maal.

31 Ja vaata, mina, Issand, kuulutan teile, ja minu asõnad on kindlad ja ei lähe btühja, et nad saavad selle.

32 Aga kõik asjad peavad sündima omal ajal.

33 Mispärast, ärge aväsige head tegemast, sest te rajate alust suurele tööle. Ja bväikestest asjadest kasvab välja see, mis on suur.

34 Vaata, Issand anõuab bsüdant ja teenistusvalmis meelt; ja teenistusvalmis ja ckuulekas sööb neil viimsetel päevadel Siioni maa head ja paremat.

35 Ja avastuhakkaja blõigatakse ära, välja Siioni maalt, ja saadetakse ära, ja ta ei päri maad.

36 Sest tõesti, ma ütlen, et vastuhakkajad ei ole aEfraimi veri, mispärast, nad kitkutakse välja.

37 Vaata, mina, Issand, olen teinud oma kiriku neil viimsetel päevadel nagu mäel või kõrgel kohal istuvaks kohtumõistjaks, mõistma kohut rahvastele.

38 Sest sünnib, et Siioni elanikud amõistavad kohut kõiges, mis puudutab Siionit.

39 Ja nad näitavad, kes on valetajad ja silmakirjatsejad; ja need, kes ei ole aapostlid ega prohvetid, tehakse teatavaks.

40 Ja isegi apiiskop, kes on bkohtumõistja, ja tema nõuandjad, kui nad ei ole ustavad oma cmajapidajaametis, mõistetakse süüdi ja nende asemele istutatakse dteised.

41 Sest vaata, ma ütlen teile, et aSiion lööb õitsele ja Issanda bhiilgus on tema peal;

42 ja ta saab olema inimestele alipuks ja sinna tullakse kõigi rahvaste seast taeva all.

43 Ja tuleb päev, mil maa rahvad tema pärast avärisevad ja kardavad tema kohutavate pärast. Issand on seda rääkinud. Aamen.