De Leer en Verbonden

Afdeling 65

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in oktober 1831 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:218.) De profeet duidt deze openbaring aan als een gebed.

1–2: de sleutels van het koninkrijk van God zijn toevertrouwd aan het mensdom op aarde, en het evangelie zal zegevieren; 3–6: het millenniaanse koninkrijk van de hemel zal komen en zich bij het koninkrijk van God op aarde voegen.

1 Luistert en ziet, een stem als van een die uit den hoge is neergezonden, die sterk en machtig is, wiens uitgaan naar de einden der aarde is, ja, wiens stem tot de mensen is gericht: aBereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht.

2 De asleutels van het bkoninkrijk Gods zijn toevertrouwd aan het mensdom op aarde, en vandaar zal het evangelie voortrollen naar de einden der aarde, zoals de csteen die uit de berg is losgehakt zonder toedoen van mensenhanden, zal voortrollen totdat hij de gehele aarde heeft dvervuld.

3 Ja, een stem die roept: Bereidt de weg des Heren, bereidt de amaaltijd van het Lam, treft voorbereidselen voor de bBruidegom.

4 Bidt tot de Heer, roept zijn heilige naam aan, maakt zijn wonderbare werken bekend onder de mensen.

5 Roept de Heer aan, opdat zijn koninkrijk zich op aarde zal verbreiden, opdat haar bewoners het zullen ontvangen en voorbereid zullen zijn op de komende dagen, waarin de Zoon des Mensen in de hemel zal aneerdalen, bgekleed in de luister van zijn cheerlijkheid, om het dkoninkrijk van God dat op aarde is opgericht, te ontmoeten.

6 Welnu, moge het akoninkrijk van God voortgaan, opdat het bkoninkrijk van de hemel zal komen, opdat Gij, o God, zowel in de hemel als op aarde zult worden verheerlijkt, opdat Uw vijanden onderworpen zullen worden; want cU behoort de eer, de macht en de heerlijkheid, voor eeuwig en altijd. Amen.