Õpetus ja Lepingud

66. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Orange’is 25. oktoobril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 219–221). See oli tähtsa konverentsi esimene päev. Selle ilmutuse eessõnas kirjutab prohvet: „William E. McLellini palvel küsisin ma Issandalt ja sain järgneva” (History of the Church, kd 1, lk 220).

1–4 Igavikuline leping on evangeeliumi täius. 5–8 Vanematel tuleb jutlustada, tunnistada ja inimestega arutleda. 9–13 Ustav teenimine kindlustab igavese elu pärandi.

1 Vaata, nõnda ütleb Issand minu teenijale William E. McLellinile: Õnnistatud oled sina, kuivõrd sa oled ära pöördunud oma süütegudest ja oled vastu võtnud minu tõed, ütleb Issand, sinu Lunastaja, maailma Päästja, nimelt nii paljude, kes ausuvad minu nimesse.

2 Tõesti, ma ütlen sinule: Õnnistatud oled sina, sest sa oled vastu võtnud minu aigavikulise lepingu, nimelt minu evangeeliumi täiuse, mis on saadetud välja inimlastele, et neil võiks olla belu ja et nad võiksid saada osa hiilgustest, mis ilmutatakse viimsetel päevadel, nagu on kirjutatud vana aja prohvetite ja apostlite poolt.

3 Tõesti, ma ütlen sinule, mu teenija William, et sina oled puhas, kuid mitte täiesti; seepärast, paranda meelt neist asjadest, mis ei ole head minu silmis, ütleb Issand, sest Issand anäitab neid asju sinule.

4 Ja nüüd, tõesti, mina, Issand, näitan sulle, mida ma sinust tahan või mis on minu tahe sinu suhtes.

5 Vaata, tõesti, ma ütlen sulle, et minu tahe on, et sa akuulutaksid minu evangeeliumi maalt maale ja linnast linna, jah, nendel ümberkaudsetel aladel, kus seda ei ole kuulutatud.

6 Ära jää paljudeks päevadeks siia paika; ära veel mine Siioni maale; kuid sedavõrd, kui sa saad saata, saada, muul juhul ära mõtle oma vara peale.

7 aMine idapoolsetele maadele, btunnista igas paigas, igale inimesele ja nende palvekodades, arutledes inimestega.

8 Mingu minu teenija Samuel H. Smith koos sinuga ja ära teda hülga, ja anna talle oma juhtnöörid; ja see, kes on ustav, tehakse atugevaks igas paigas; ja mina, Issand, lähen koos teiega.

9 Pane oma akäed haigete peale ja nad btervenevad. Ära pöördu tagasi, enne kui mina, Issand, sind saadan. Ole kannatlik vaevas. cPalu ja sa saad; koputa ja sulle avatakse.

10 Ära püüa ennast koormata. Hülga kõik õigemeelsusetus. Ära ariku abielu – kiusatus, mis sind on vaevanud.

11 aPea kinni neist ütlustest, sest need on tõesed ja usaldusväärsed; ja sul tuleb suurendada oma kutset ja lükata paljud inimesed bSiionisse, igavesti kestva rõõmu clauludega nende pea kohal.

12 aJätka nendes asjades ikka kuni lõpuni, ja sa saad igavese elu bkrooni minu Isa paremal käel, kes on täis armu ja tõde.

13 Tõesti, nõnda ütleb Issand, sinu aJumal, sinu Lunastaja, nimelt Jeesus Kristus. Aamen.