Secţiunea 67

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Hiram, Ohio, în noiembrie 1831 (History of the Church, 1:224–225). Ea a fost dată cu ocazia unei conferinţe speciale, în cursul căreia s-a discutat şi s-a decis publicarea revelaţiilor deja primite prin intermediul profetului de la Domnul (vezi introducerea de la secţiunea 1). S-a hotărât ca Oliver Cowdery şi John Whitmer să ia manuscrisul cu revelaţiile la Independence, unde W. W. Phelps îl va publica sub titlul Book of Commandments [Cartea Poruncilor]. Mulţi fraţi au mărturisit solemn că revelaţiile care au fost compilate în acel moment pentru a fi publicate erau absolut adevărate, aşa cum a fost mărturisit prin Duhul Sfânt revărsat asupra lor. Profetul scrie că, după ce revelaţia cunoscută ca secţiunea 1 fusese primită, au existat unele comentarii negative cu privire la modul de exprimare folosit în revelaţii. A urmat prezenta revelaţie.

1–3, Domnul aude rugăciunile şi veghează asupra vârstnicilor Săi; 4–9, El provoacă persoana cea mai înţeleaptă să reproducă una dintre revelaţiile Sale cele mai neînsemnate; 10–14, Vârstnicii credincioşi vor fi aduşi la viaţă prin Spirit şi vor vedea faţa lui Dumnezeu.

  ASCULTAŢI şi fiţi atenţi, o, voi vârstnici ai Bisericii Mele, care v-aţi adunat, ale căror rugăciuni Eu le-am auzit, ale căror inimi Eu le cunosc şi ale căror dorinţe s-au urcat înaintea Mea.

  Ascultaţi şi, iată, ochii Mei sunt asupra voastră şi cerurile şi pământul sunt în mâinile Mele şi bogăţiile eternităţii Îmi aparţin şi Eu sunt Acela care le dau.

  Voi v-aţi străduit să credeţi că veţi primi binecuvântarea care v-a fost oferită; dar iată, adevărat vă spun vouă, a fost teamă în inima voastră şi, într-adevăr, acesta este motivul că nu aţi primit.

  Şi acum, Eu, Domnul, vă mărturisesc adevărul acestor porunci care stau înaintea voastră.

  Ochii voştri l-au observat pe slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, şi aţi cunoscut modul lui de exprimare şi aţi cunoscut imperfecţiunile lui; şi în inima voastră aţi căutat înţelepciunea pentru ca să puteţi să vă exprimaţi mai bine ca el; aceasta, de asemenea, o ştiţi.

  Căutaţi acum în Cartea Poruncilor, chiar pe aceea care este cea mai puţin importantă, şi desemnaţi pe acela dintre voi care este cel mai înţelept;

  Sau, dacă este cineva printre voi care poate face una asemănătoare cu ea, atunci sunteţi justificaţi să spuneţi că nu ştiţi dacă ele sunt adevărate;

  Dar, dacă nu puteţi face una asemenea, sunteţi sub condamnare, dacă nu mărturisiţi că ele sunt adevărate.

  Pentru că voi ştiţi că nu există nimic nedrept în ele, şi ceea ce este drept coboară de sus, de la Tatăl luminilor.

  10 Şi din nou, adevărat vă spun vouă că este privilegiul vostru şi că vă fac vouă, care aţi fost rânduiţi în această slujire, promisiunea că, în măsura în care vă eliberaţi de invidie şi de teamă şi vă umiliţi înaintea Mea, pentru că nu sunteţi destul de umili, vălul se va rupe şi voi Mă veţi vedea şi veţi şti că Eu sunt—nu cu mintea carnală sau fireşti, ci spiritual.

  11 Pentru că nimeni nu L-a văzut, vreodată, pe Dumnezeu cu un trup, decât dacă a fost însufleţit de Spiritul lui Dumnezeu.

  12 Nici un om prin firea lui şi nici printr-o minte carnală nu poate suporta prezenţa lui Dumnezeu.

  13 Voi nu puteţi să suportaţi, acum, prezenţa lui Dumnezeu şi nici slujirea îngerilor; de aceea, continuaţi cu răbdare până când deveniţi perfecţi.

  14 Nu lăsaţi minţile voastre să se întoarcă înapoi şi când sunteţi demni, la timpul ales de Mine, veţi vedea şi veţi cunoaşte ceea ce v-a fost conferit prin mâna slujitorului Meu Joseph Smith, fiul. Amin.