Õpetus ja Lepingud

69. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1831. aasta novembrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 234–235). Kogumik ilmutustest, mis kavatseti peagi avaldada, oli heaks kiidetud 1. novembri erakorralisel konverentsil. 3. novembril lisati ilmutus, mis on siin kirjas 133. osana, ja see nimetati lisaks. Konverentsi otsusega määrati Oliver Cowdery viima kogutud ilmutuste ja käskude käsikirjad trükkimisele Missouri osariiki Independence’isse. Ta pidi samuti kaasa võtma raha, mis oli annetatud Kiriku ülesehitamiseks Missouri osariigis. Kuna teekond pidi viima teda piiriäärsele alale läbi hõredasti asustatud piirkonna, oli soovitav võtta reisikaaslane.

1–2 John Whitmeril tuleb saata Oliver Cowderyt Missourisse. 3–8 Ka temal tuleb jutlustada ning koguda, üles märkida ja kirja panna ajaloolisi andmeid.

1 Võtke mind kuulda, ütleb Issand, teie Jumal, minu teenija aOliver Cowdery pärast. Minus olev tarkus ei ole, et talle usaldataks käsud ja raha, mis tal tuleb viia Siioni maale muidu, kui et keegi, kes on ustav ja truu, läheb koos temaga.

2 Mispärast, mina, Issand, tahan, et minu teenija aJohn Whitmer läheks koos minu teenija Oliver Cowderyga;

3 ja samuti, et ta jätkaks kirjutamist ja kõigi tähtsate asjade aajaloolist ülestähendamist, mida ta minu kiriku kohta teab ja täheldab;

4 ja samuti, et ta võtaks vastu anõu ja abi minu teenijalt Oliver Cowderylt ja teistelt.

5 Ja samuti – minu teenijatel, kes on laiali üle maa, tuleb saata Siioni maale aruanded oma amajapidajaametist;

6 sest Siioni maa on kohaks ja paigaks, kus kõiki neid asju vastu võtta ja teha.

7 Siiski reisigu minu teenija John Whitmer palju kordi paigast paika ja kirikust kirikusse, et ta võiks hõlpsamalt saada teavet –

8 jutlustades ja selgitades, kirjutades, kopeerides, välja valides ja hankides kõiki asju, mis on heaks kirikule ja tõusvatele põlvedele, kes kasvavad üles aSiioni maal, et seda omataks põlvest põlve igavesest ajast igavesti. Aamen.