De Leer en Verbonden

Afdeling 69

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in november 1831 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:234–235.) De verzameling openbaringen die bestemd was voor een spoedige uitgave was goedgekeurd op de bijzondere conferentie van 1 november. Op 3 november werd de openbaring die hierin voorkomt als afdeling 133 eraan toegevoegd en het Aanhangsel genoemd. Oliver Cowdery werd bij besluit van de conferentie aangewezen om het manuscript van de verzamelde openbaringen en geboden naar Independence (Missouri) te brengen, zodat het daar kon worden gedrukt. Hij moest ook de gelden meenemen die waren bijgedragen voor de opbouw van de kerk in Missouri. Omdat zijn reis naar de grens van de beschaving hem door een dunbevolkte landstreek zou voeren, was een reisgenoot wenselijk.

1–2: John Whitmer moet Oliver Cowdery vergezellen naar Missouri; 3–8: hij moet tevens prediken en historische gegevens verzamelen, noteren en opschrijven.

1 Luistert naar Mij, zegt de Heer, uw God, omwille van mijn dienstknecht aOliver Cowdery. Het is geen wijsheid in mijn bestel dat de geboden en de gelden die hij naar het land Zion zal brengen, hem worden toevertrouwd zonder dat er iemand met hem meegaat die getrouw en betrouwbaar zal zijn.

2 Daarom wil Ik, de Heer, dat mijn dienstknecht aJohn Whitmer met mijn dienstknecht Oliver Cowdery meegaat;

3 en ook dat hij voortgaat met het schrijven en samenstellen van een ageschiedenis van alle belangrijke zaken die hij aangaande mijn kerk zal opmerken en te weten komen;

4 en ook dat hij araad en hulp ontvangt van mijn dienstknecht Oliver Cowdery en anderen.

5 En ook dat mijn dienstknechten die over de aarde zijn verspreid, het verslag van hun arentmeesterschap opzenden naar het land Zion;

6 want het land Zion zal een zetel en een plaats zijn om al deze zaken te ontvangen en te doen.

7 Niettemin, laat mijn dienstknecht John Whitmer herhaaldelijk van plaats naar plaats en van kerkgemeente naar kerkgemeente reizen, opdat hij gemakkelijker kennis zal kunnen verkrijgen —

8 en prediken en uitleggen, schrijven, kopiëren, selecteren en alle dingen verkrijgen die bevorderlijk zijn voor het welzijn van de kerk en voor de opkomende geslachten die in het land aZion zullen opgroeien om het van geslacht op geslacht te bezitten, voor eeuwig en altijd. Amen.