Seksyon 6

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:32–35). Si Oliver Cowdery nagsugod sa iyang mga buluhaton nga usa ka tigsulat sa paghubad sa Basahon ni Mormon, 7 sa Abril 1829. Siya nakadawat na sa balaan nga pagpaila sa kamatuoran sa pagpamatuod sa Propeta mahitungod sa mga palid diha diin nakulit ang talaan sa Basahon ni Mormon. Ang Propeta nagpakisayud sa Ginoo pinaagi sa Urim ug Thummim ug nakadawat niini nga tubag.

1–6, Mga mamumuo sa umahan sa Ginoo makaangkon og kaluwasan; 7–13, Wala nay gasa nga labaw pa ka dako kay sa gasa sa kaluwasan; 14–27, Usa ka saksi sa kamatuoran moabut pinaagi sa gahum sa Espiritu; 28–37, Tan-aw ngadto ni Kristo, ug pagbuhat og maayo sa kanunay.

  USA ka mahinungdanon ug kahibulongan nga buhat hapit na moabut ngadto sa mga katawhan.

  Tan-awa, Ako ang Dios; paminaw sa akong pulong, nga buhi ug makagagahum, hait pa kay sa duha ka suwab sa espada, ngadto sa pagbahin sa mga kalutahan ug kauyokan; busa paminaw sa akong mga pulong.

  Tan-awa, ang umahan puti ug andam na sa pag-ani; busa, kinsa kadto nga nagtinguha sa pag-ani tuguti nga siya moduso sa iyang sanggot uban sa iyang kusog, ug mag-ani samtang aduna pay panahon, nga siya unta motipig alang sa iyang kalag sa walay katapusan nga kaluwasan diha sa gingharian sa Dios.

  Oo, kinsa kadto nga moduso sa iyang sanggot ug moani, ang mao gitawag sa Dios.

  Busa, kon ikaw mangayo kanako ikaw makadawat; kon ikaw motuktok kini pagaablihan nganha kanimo.

  Karon, sa ingon nga ikaw nangayo, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, paghupot sa akong mga sugo, ug paningkamot sa pagdala ug pagtukod sa kahimoan sa Zion;

  Ayaw pangita sa mga katigayunan apan sa kaalam, ug tan-awa, ang mga misteryo sa Dios pagaablihan nganha kanimo, ug unya ikaw mahimo nga adunahan. Tan-awa, kinsa kadto nga adunay kinabuhi nga dayon adunahan.

  Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, bisan ingon nga ikaw nagtinguha kanako busa kini mahimo nganha kanimo; ug kon ikaw magtinguha, ikaw mao ang paagi sa pagbuhat og daghan nga kaayohan niini nga kaliwatan.

  Ayaw pagsulti og lain gawas sa paghinulsol ngadto niini nga kaliwatan; paghupot sa akong mga sugo, ug tabang sa pagpalakaw sa akong buhat, sumala sa akong mga sugo, ug ikaw panalanginan.

  10 Tan-awa ikaw adunay gasa, ug bulahan ikaw tungod sa imong gasa. Hinumdumi nga kini sagrado ug gikan sa kahitas-an—

  11 Ug kon ikaw mangutana, ikaw masayud sa mga misteryo nga mga mahinungdanon ug kahibulongan; busa ikaw mogamit sa imong gasa, nga ikaw makakaplag og mga misteryo, nga ikaw makadala og daghan ngadto sa kasayuran sa kamatuoran, oo, ipakita kanila ang kamatuoran sa sayop nila nga mga pamaagi.

  12 Buhata nga ang imong gasa dili mahibaloan ngadto ni bisan kinsa gawas niadto kinsa anaa sa imong tinuohan. Ayaw pagtiaw-tiaw sa sagrado nga mga butang.

  13 Kon ikaw magbuhat og maayo, oo, ug magpabilin nga matinud-anon ngadto sa katapusan, ikaw pagaluwason diha sa gingharian sa Dios; nga mao ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios; kay walay gasa nga labaw pa kay sa gasa sa kaluwasan.

  14 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, bulahan ikaw tungod sa imong nabuhat; kay ikaw nagpakisayud kanako, ug tan-awa, sa makadaghan nga ikaw nagpakisayud ikaw nakadawat og panudlo sa akong Espiritu. Kon kini wala pa unta, ikaw dili unta makaabut sa dapit diin ikaw anaa karon.

  15 Tan-awa, ikaw nahibalo nga ikaw nagpakisayud kanako ug Ako milamdag sa imong panumduman; ug karon Ako mosulti kanimo niini nga mga butang nga ikaw unta mahibalo nga ikaw gilamdagan pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran;

  16 Oo, Ako mosulti kanimo, nga ikaw unta mahibalo nga walay lain gawas sa Dios nga nasayud sa imong mga hunahuna ug sa mga katuyoan sa imong kasingkasing.

  17 Ako mosulti kanimo niini nga mga butang ingon sa usa ka saksi nganha kanimo—nga ang mga pulong o ang buhat nga imong gisulat mga tinuod.

  18 Busa pagmakugihon; pagmaunungon sa akong sulugoon nga si Joseph, matinud-anon, sa bisan unsa nga malisud nga mga kahimtang nga moabut kaniya tungod ug alang sa pulong.

  19 Pahimangnoi siya sa iyang mga sayop, ug usab dawat og pahimangno gikan kaniya. Pagmapailubon; pagmaligdong; pagmapugnganon; pagbaton og pailub, hugot nga pagtuo, paglaum ug gugma nga putli.

  20 Tan-awa, ikaw si Oliver, ug Ako nakapamulong nganha kanimo tungod sa imong mga tinguha; busa tipigi kini nga mga pulong diha sa imong kasingkasing. Pagmatinud-anon ug pagmakugihon sa paghupot sa mga sugo sa Dios, ug Ako mogakus kanimo sa mga bukton sa akong gugma.

  21 Tan-awa, Ako si Jesukristo, ang Anak sa Dios. Ako mao ang mianhi nganhi sa akong mga katawhan, ug ang akong mga katawhan wala modawat kanako. Ako ang kahayag nga nagdan-ag sa kangitngit, ug ang kangitngit wala makasabut niini.

  22 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, kon ikaw nagtinguha og dugang nga kamatuoran, hinumdumi ang gabii nga ikaw misangpit ngari kanako diha sa imong kasingkasing, nga ikaw unta mahibalo mahitungod sa kamatuoran niini nga mga butang.

  23 Wala ba Ako magsulti og kalinaw nganha sa imong hunahuna mahitungod niini nga butang? Unsa ka labaw nga kamatuoran ang imong maangkon kay sa gikan sa Dios

  24 Ug karon, tan-awa, ikaw nakadawat sa kamatuoran; kay kon Ako mosulti kanimo sa mga butang nga walay tawo nga nasayud ikaw wala ba makadawat sa kamatuoran

  25 Ug, tan-awa, Ako motugyan nganha kanimo og usa ka gasa, kon ikaw magtinguha kanako, sa paghubad, bisan ang akong sulugoon nga si Joseph.

  26 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga adunay mga talaan nga naglakip sa kadaghanan sa akong ebanghelyo, nga natipigan sa dugay na nga panahon tungod sa pagkadautan sa mga katawhan;

  27 Ug karon Ako mosugo kanimo, nga kon ikaw adunay maayo nga mga tinguha—usa ka tinguha sa pagtipig og mga bahandi alang sa imong kaugalingon diha sa langit—busa ikaw motabang sa pagdala ngadto sa kahayag, uban sa imong gasa, niadto nga mga bahin sa akong mga kasulatan nga natago tungod sa kadautan.

  28 Ug karon, tan-awa, Ako mohatag nganha kanimo, ug usab ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph, sa mga yawe niini nga gasa, nga mao ang modala niini nga pangalagad ngadto sa kahayag; ug diha sa ba-ba sa duha o tulo ka mga saksi nga ang matag pulong matukod.

  29 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, kon sila mosalikway sa akong mga pulong, ug niini nga bahin sa akong ebanghelyo ug pangalagad, bulahan ikaw, kay sila dili na makabuhat pa og labaw nganha kanimo kay sa ilang nabuhat ngari kanako.

  30 Ug bisan kon sila mobuhat nganha kanimo bisan sa ingon nga sila nakabuhat ngari kanako, bulahan ikaw, kay ikaw makapuyo uban kanako diha sa himaya.

  31 Apan kon sila dili mosalikway sa akong mga pulong, nga gitukod pinaagi sa pagpamatuod nga ihatag, bulahan sila, ug unya ikaw makaangkon og hingpit nga kalipay sa bunga sa imong mga paghago.

  32 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, ingon nga Ako miingon ngadto sa akong mga tinun-an, diin duha o tulo nagpundok nga naghiusa diha sa akong ngalan, nga naghisgot sa usa ka butang, tan-awa, Ako anaa diha sa taliwala kanila—gani sama nga Ako anaa diha sa taliwala kaninyo.

  33 Ayaw kahadlok sa pagbuhat og maayo, akong anak nga mga lalaki, kay bisan unsa ang inyong ipugas, kana usab ang inyong maani; busa, kon kamo magpugas og maayo kamo usab moani og maayo alang sa inyong ganti.

  34 Busa, ayaw kahadlok, gagmay nga panon; pagbuhat og maayo; tuguti nga ang yuta ug impyerno maghiusa sa pagbatok kaninyo, kay kon kamo gitukod diha sa akong lig-on nga sukaranan, sila dili makabuntog.

  35 Tan-awa, Ako dili manghimaraut kaninyo; padayon sa inyong panginabuhi ug ayaw na pagpakasala; buhata uban sa pagkamaligdong ang buhat nga Ako misugo kaninyo.

  36 Paghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna; ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok.

  37 Hunahunaa ang mga samad nga milapos sa akong kilid, ug usab ang mga marka sa mga lansang sa akong mga kamot ug tiil; pagmatinud-anon, paghupot sa akong mga sugo, ug kamo makapanunod sa gingharian sa langit. Amen.