Õpetus ja Lepingud

6. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta aprillikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 32–35). Oliver Cowdery alustas Mormoni Raamatu tõlkimisel tööd kirjutajana 7. aprillil 1829. Ta oli juba saanud jumaliku ilmutuse prohveti tunnistuse õigsuse kohta, mille too andis plaatidest, millele Mormoni Raamatu ülestähendused olid uurendatud. Prohvet küsis Issandalt Uurimi ja Tummimi kaudu ning sai selle vastuse.

1–6 Issanda põllul töötajad saavad osaks pääste. 7–13 Pole suuremat andi kui and saada päästetud. 14–27 Tunnistus tõest tuleb Vaimu väega. 28–37 Vaadake Kristuse poole ja tehke jätkuvalt head.

1 Suur ja aimepärane töö on esile tulemas inimlastele.

2 Vaata, mina olen Jumal, pange tähele minu asõna, mis on elav ja võimas, bteravam kui kaheteraline mõõk, mis lõhestab nii liigesed kui üdi; seepärast, pange tähele mu sõnu.

3 Vaata, apõld on juba lõikuseks valge; seepärast, see, kes soovib lõigata, löögu sisse oma sirp kõigest väest ja lõigaku, kuni kestab päev, et ta võiks oma hinge jaoks aardena tallele panna igavikulise pääste Jumala kuningriigis.

4 Jah, kes iganes alööb sisse oma sirbi ja lõikab, see on Jumala poolt kutsutud.

5 Seepärast, kui te apalute minult, siis te saate; kui te koputate, siis teile avatakse.

6 Nüüd, nagu te olete palunud, vaata, ma ütlen teile: Pidage kinni minu käskudest ja apüüdke esile tuua ja jalule seada bSiioni aadet;

7 aotsige mitte brikkusi, vaid ctarkust, ja vaata, teile avatakse Jumala dsaladused, ning siis tehakse teid rikkaks. Vaata, rikas on see, kellel on eigavene elu.

8 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: Nii nagu sa minult soovid, nii sulle tehakse; ja kui sa soovid, saad sa vahendiks, mille abil tehakse selles põlvkonnas palju head.

9 Ära räägi sellele põlvkonnale midagi peale ameeleparanduse; pea kinni minu käskudest ja aita kaasa minu töö esiletoomisel vastavalt minu käskudele, ja sa saad õnnistatud.

10 Vaata, sul on and, ja oma anni tõttu oled sa õnnistatud. Pea meeles, et see on apüha ja tuleb ülalt –

11 ja kui sa aküsid, saad sa teadma bsaladusi, mis on suured ja imepärased; seepärast, sa pead rakendama oma candi, et sa võiksid jälile jõuda saladustele, et sa võiksid paljusid tuua tõe tundmisele, jah, dveenda neid nende teede ekslikkuses.

12 Ära avalda oma andi ühelegi peale nende, kellel on sinuga üks usk. Ära suhtu hoolimatult apühadesse asjadesse.

13 Kui sa teed head, jah, ja apead bustavalt vastu kuni clõpuni, saad sa päästetud Jumala kuningriiki, mis on suurim kõigist Jumala andidest; sest pole suuremat andi kui dpääste and.

14 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: Õnnistatud oled sina selle eest, mida sa oled teinud; sest sa oled aküsinud minu käest, ja vaata, nii tihti, kui sa oled küsinud, oled sa saanud minu Vaimu juhatust. Kui ei oleks nii olnud, poleks sa jõudnud sellesse kohta, kus sa praegu oled.

15 Vaata, sa tead, et sa oled minult küsinud ja ma valgustasin su ameelt; ja nüüd ma räägin neid asju sulle selleks, et sa teaksid, et sind on valgustatud tõe Vaimu läbi;

16 jah, ma räägin sulle, et sa teaksid, et pole kedagi peale Jumala, kes ateaks sinu mõtteid ja sinu bsüdame kavatsusi.

17 Ma räägin sulle neid asju tõenduseks sinule – et need sõnad, ehk see töö, mida sa oled kirjutanud, on aõiged.

18 Seepärast ole ausin, bseisa ustavalt mu teenija Josephi kõrval, mistahes raskes olukorras ta ka selle sõna tõttu ei oleks.

19 Noomi teda tema vigade pärast ja võta samuti vastu noomimist tema käest. Ole kannatlik, ole arukas, ole mõõdukas; olgu sul kannatlikkust, usku, lootust ja ligimesearmastust.

20 Vaata, sina oled Oliver, ja ma olen rääkinud sinule sinu soovide tõttu; seepärast atalleta need sõnad aardena oma südamesse. Ole ustav ja usin Jumala käskudest kinnipidamisel, ja ma panen oma armastuse käsivarred sinu ümber.

21 Vaata, mina olen Jeesus Kristus, Jumala aPoeg. Mina olen see, kes tuli bomade juurde, ja minu omad ei võtnud mind vastu. Mina olen cvalgus, mis paistab dpimeduses, ja pimedus ei mõista seda.

22 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: Kui sa soovid veel tõendust, siis tuleta meelde seda ööd, mil sa hüüdsid minu poole oma südames, et sa võiksid ateada tõde neist asjadest.

23 Kas ma ei rääkinud arahu sinu meelele selles asjas? Millist suuremat btõendust sa võid saada kui see, mis tuleb Jumalalt?

24 Ja nüüd, vaata, sa oled saanud tõenduse; sest kui ma olen rääkinud sulle asju, mida ükski inimene ei tea, kas sa pole siis saanud tõendust?

25 Ja vaata, ma annan sulle anni, kui sa minult soovid, atõlkida just nagu minu teenija Joseph.

26 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, et on olemas aülestähendused, mis sisaldavad palju minu evangeeliumi, mida on inimeste bpahelisuse tõttu saladuses hoitud;

27 ja nüüd ma käsin sind, et kui sul on head soovid – soov koguda endale varandust taevasse – siis aitad sa oma anniga valguse kätte tuua minu need apühakirja osad, mis on süütegude tõttu olnud peidetud.

28 Ja nüüd, vaata, ma annan sulle ja samuti mu teenijale Josephile selle anni võtmed, mis toob selle teenimistöö valguse kätte; ja iga sõna kinnitatakse kahe või kolme atunnistaja suu läbi.

29 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: Kui nad lükkavad tagasi minu sõnad ja selle osa minu evangeeliumist ja teenimistööst, õnnistatud olete teie, sest nad ei saa teha teile rohkem kui minule.

30 Ja isegi kui nad ateevad teile nõndasamuti, nagu nad on teinud minule, õnnistatud olete teie, sest te saate belama koos minuga chiilguses.

31 Aga kui nad ei alükka tagasi minu sõnu, mis kinnitatakse btunnistusega, mis antakse, on nad õnnistatud, ja siis saate te tunda rõõmu oma töö viljadest.

32 Tõesti, tõesti ma ütlen teile, nagu ma ütlesin oma jüngritele: Kus kaks või kolm on akokku tulnud minu nimel, ühes asjas, vaata seal olen mina nende bkeskel – just nii olen mina teie keskel.

33 Ärge akartke teha head, mu pojad, sest mida iganes te bkülvate, seda te ka lõikate; seepärast, kui te külvate head, lõikate te tasuks samuti head.

34 Seepärast, ära karda, pisuke karjake; tehke head; kui ka maa ja põrgu ühineks teie vastu, sest kui te olete ehitatud minu akaljule, ei või need võitu saada.

35 Vaata, ma ei mõista teid hukka; minge oma teed ja ärge tehke enam apattu; tehke arukalt seda tööd, mis ma olen teil käskinud.

36 aVaadake minu poole igas oma mõttes; ärge kahelge, ärge kartke.

37 aVaadake haavu, mis läbistasid mu külje, ja samuti bnaelajälgi minu kätel ja jalgadel; olge ustavad, pidage kinni mu käskudest, ja te cpärite dtaevariigi. Aamen.