Secţiunea 6

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, şi lui Oliver Cowdery, la Harmony, Pennsylvania, în aprilie 1829 (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery a început munca sa de copist în traducerea Cărţii lui Mormon la 7 aprilie 1829. El primise deja o manifestare divină despre veridicitatea mărturiei profetului cu privire la plăcile pe care era gravată înregistrarea Cărţii lui Mormon. Profetul L-a întrebat pe Domnul prin Urim şi Tumim şi a primit acest răspuns.

1–6, Cei care lucrează pe câmpul Domnului vor câştiga salvarea; 7–13, Nu există dar mai mare decât darul salvării; 14–27, Mărturia despre adevăr vine prin puterea Spiritului; 28–37, Întoarceţi-vă către Hristos şi faceţi mereu bine.

  O MARE şi minunată lucrare este gata să-şi facă apariţia printre copiii oamenilor.

  Iată, Eu sunt Dumnezeu; ia seama la cuvântul Meu, care este viu şi puternic, mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, care desparte atât încheieturile, cât şi măduva; de aceea, ia seama la cuvântul Meu.

  Iată, câmpul este deja alb pentru seceriş; de aceea, cine doreşte să secere să mânuiască cu tărie secera lui şi să secere cât durează ziua, ca să poată să păstreze, ca pe o comoară pentru sufletul său, salvarea nepieritoare în împărăţia lui Dumnezeu.

  Da, oricine va mânui secera lui şi va secera, va fi chemat de Dumnezeu.

  De aceea, dacă Îmi veţi cere, veţi primi, dacă veţi bate, vi se va deschide.

  Acum, deoarece voi aţi cerut, iată, Eu vă spun vouă, ţineţi poruncile Mele şi căutaţi să înfăptuiţi şi să stabiliţi cauza Sionului.

  Nu căutaţi bogăţii, ci înţelepciune; şi iată, tainele lui Dumnezeu vă vor fi dezvăluite vouă şi atunci veţi deveni bogaţi. Iată, cel care are viaţă veşnică este bogat.

  Adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă, aşa cum doriţi de la Mine, aşa vi se va întâmpla vouă; şi, dacă doriţi, veţi fi calea prin care se va realiza mult bine în această generaţie.

  Nu vorbiţi decât despre pocăinţă către această generaţie. Ţineţi poruncile Mele şi ajutaţi la înfăptuirea lucrării Mele, potrivit poruncilor Mele, şi veţi fi binecuvântaţi.

  10 Iată, tu ai un dar şi binecuvântat eşti tu datorită darului tău. Aminteşte-ţi că el este sacru şi vine de sus—

  11 Şi, dacă Mă vei întreba, vei cunoaşte tainele care sunt mari şi minunate; de aceea, tu vei folosi darul tău, ca tu să poţi afla tainele, ca tu să poţi să-i aduci pe mulţi la cunoaşterea adevărului, da, să-i convingi pe ei de greşeala căilor lor.

  12 Nu face cunoscut darul tău decât celor care sunt de credinţa ta. Nu trata fără respect lucrurile sacre.

  13 Dacă vei face bine, da, şi vei rămâne credincios până la sfârşit, tu vei fi salvat în împărăţia lui Dumnezeu, ceea ce reprezintă cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu; pentru că nu există dar mai mare decât darul salvării.

  14 Adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie, binecuvântat eşti tu pentru ce ai făcut; pentru că tu M-ai întrebat şi, iată, de fiecare dată când M-ai întrebat, ai primit răspuns de la Spiritul Meu. Dacă nu ar fi fost aşa, tu nu ai fi fost unde te găseşti acum.

  15 Iată, tu ştii că tu M-ai întrebat şi că Eu ţi-am luminat mintea; şi acum, Eu îţi spun aceste lucruri ca tu să ştii că ai fost luminat de Spiritul adevărului;

  16 Da, îţi spun ca tu să poţi şti că nu există nimeni altul în afară de Dumnezeu care să cunoască gândurile şi intenţiile inimii tale.

  17 Îţi spun aceste lucruri ca o mărturie pentru tine—că lucrarea sau cuvintele pe care tu le scrii sunt adevărate.

  18 De aceea, fii sârguincios, stai credincios lângă slujitorul Meu Joseph, în orice situaţii dificile în care s-ar putea afla datorită cuvântului.

  19 Avertizează-l în greşelile lui şi, de asemenea, primeşte avertizări de la el. Fii răbdător, fii sobru, fii cumpătat; ai răbdare, credinţă, speranţă şi caritate.

  20 Iată, tu eşti Oliver şi Eu ţi-am vorbit datorită dorinţelor tale; de aceea, păstrează ca pe o comoară aceste cuvinte în inima ta. Fii credincios şi sârguincios în păzirea poruncilor lui Dumnezeu şi te voi înconjura cu braţele dragostei Mele.

  21 Iată, Eu sunt Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt Cel care am venit la ai Mei şi ai Mei nu M-au primit. Eu sunt lumina care străluceşte în întuneric şi întunericul nu a înţeles-o.

  22 Adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie, dacă doreşti o altă mărturie, îndreaptă-ţi gândurile spre noaptea în care M-ai invocat în inima ta, pentru a cunoaşte adevărul privind aceste lucruri.

  23 Nu ţi-am transmis Eu pace în sufletul tău cu privire la acest subiect? Ce mărturie mai mare decât aceea de la Dumnezeu poţi avea

  24 Şi acum, iată, ai primit o mărturie; căci, dacă Eu ţi-am spus lucruri pe care nici un om nu le cunoaşte, nu ai primit tu o mărturie

  25 Şi iată, dacă tu doreşti, Eu îţi acord darul de a traduce, la fel ca slujitorul Meu Joseph.

  26 Adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie că sunt înregistrări, ce conţin o mare parte din Evanghelia Mea, care au fost reţinute din cauza răutăţii oamenilor;

  27 Şi acum, dacă ai dorinţe bune—dorinţa de a strânge comori în cer pentru tine însuţi—atunci Eu îţi poruncesc ţie să ajuţi să fie aduse la lumină, cu darul tău, acele părţi ale scripturilor Mele care au fost ascunse din cauza nedreptăţii.

  28 Şi acum, iată, ţi-am dat ţie şi, de asemenea, slujitorului Meu Joseph, cheile acestui dar care va aduce la lumină această slujire; şi fiecare cuvânt o să fie întemeiat pe mărturia a doi sau trei martori.

  29 Adevărat, adevărat, îţi spun ţie, dacă ei resping cuvintele Mele şi această parte a Evangheliei şi a slujirii Mele, binecuvântat fii tu, pentru că ei nu pot să îţi facă mai mult ţie decât Mie.

  30 Şi chiar dacă ei îţi fac ţie ceea ce Mi-au făcut Mie, binecuvântat să fii tu, pentru că vei locui cu Mine în slavă.

  31 Dar, dacă ei nu resping cuvintele Mele, care vor fi întemeiate pe mărturia care va fi dată, ei sunt binecuvântaţi şi atunci tu te vei bucura de rodul muncii tale.

  32 Adevărat, adevărat, îţi spun ţie, aşa cum am spus ucenicilor Mei, acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, pentru un lucru oarecare, iată, acolo voi fi şi Eu în mijlocul lor—chiar aşa cum sunt în mijlocul vostru.

  33 Nu vă temeţi să faceţi bine fiii Mei, căci ceea ce semănaţi, aceea veţi culege; de aceea, dacă semănaţi bine, veţi culege, de asemenea, bine, drept răsplata voastră.

  34 De aceea, nu te teme turmă mică; faceţi bine; lăsaţi pământul şi iadul să se unească împotriva voastră, pentru că, dacă voi sunteţi zidiţi pe piatra Mea, ei nu pot birui.

  35 Iată, Eu nu te condamn pe tine; du-te şi să nu mai păcătuieşti; îndeplineşte cu seriozitate lucrarea pe care Eu ţi-am poruncit-o.

  36 Întoarce-te către Mine în fiecare gând; nu te îndoi, nu te teme.

  37 Priveşte rănile care Mi-au străpuns coasta şi, de asemenea, semnele cuielor din mâinile şi picioarele Mele; fii credincios, păzeşte poruncile Mele şi vei moşteni împărăţia cerurilor. Amin.