Õpetus ja Lepingud

70. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 12. novembril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 235–237). Prohveti poolt kirja pandud ajalugu teatab, et 1.–12. novembrini (kaasa arvatud) peeti neli erakorralist konverentsi. Neist kogunemistest viimasel arutati raamatu Book of Commandments (Käskude Raamat), millele hiljem anti nimeks Doctrine and Covenants (Õpetus ja Lepingud), suurt tähtsust ja prohvet nimetab seda „Kiriku vundamendiks neil viimsetel päevadel ja kasuks maailmale, mis näitab, et meie Päästja kuningriigi saladuste võtmed on taas usaldatud inimese kätte” (History of the Church, kd 1, lk 235).

1–5 Ilmutuste avaldamiseks määratakse majapidajad. 6–13 Need, kes töötavad vaimsete asjadega, on oma palka väärt. 14–18 Pühadel tuleb maistes asjades olla võrdsed.

1 Vaadake ja võtke kuulda, oo teie, Siioni elanikud, ja kõik teie, minu kiriku rahvas, kes olete kaugel, ja kuulake Issanda sõna, mille ma annan oma teenijale Joseph Smith nooremale ja samuti minu teenijale Martin Harrisele ja samuti minu teenijale Oliver Cowderyle ja samuti minu teenijale John Whitmerile ja samuti minu teenijale Sidney Rigdonile ning samuti minu teenijale William W. Phelpsile, mis on neile käsuks.

2 Sest ma annan neile käsu; seepärast võtke kuulda ja kuulake, sest nõnda ütleb Issand neile:

3 Mina, Issand, olen nemad määranud ja pühitsenud nad amajapidajaks ilmutustele ja käskudele, mis ma olen neile andnud ja mis ma neile edaspidi annan;

4 ja aruannet sellest majapidajaametist nõuan ma neilt kohtupäeval.

5 Mispärast, ma olen neile määranud – ja see on nende tegevuseks Jumala kirikus – hoolitseda nende ja nende juurde käivate asjade eest, jah, nendest saadava kasu eest.

6 Mispärast, ma annan neile käsu, et nad ei annaks neid asju kirikule ega ka maailmale;

7 ometi, kuivõrd nad saavad rohkem, kui on vajalik nende tungivate vajaduste ja nende soovide rahuldamiseks, antagu see minu avaraaita;

8 ja tulud tuleb pühitseda Siioni elanikele ja nende sugupõlvedele, kuivõrd neist saavad apärijad vastavalt kuningriigi seadustele.

9 Vaata, see on see, mida Issand nõuab igaühelt tema amajapidajaametis, nimelt nagu mina, Issand, olen määranud või edaspidi kellelegi määran.

10 Ja vaata, ükski, kes kuulub elava Jumala kirikusse, ei ole vabastatud selle seaduse alt;

11 jah, ei piiskop ega aesindaja, kes peab Issanda varaaita, ega see, kes on määratud majapidajaametisse ajalike asjade üle.

12 See, kes on määratud toimetama vaimseid asju, see on oma palka aväärt, just nagu need, kes on määratud majapidajaametisse toimetama ajalikke asju;

13 jah, isegi külluslikumalt, milline küllus mitmekordistatakse nendele Vaimu avaldumiste läbi.

14 Ometi, oma ajalikes asjades peate te olema avõrdsed, ja seda mitte pahaks pannes, vastasel juhul hoitakse Vaimu avaldumiste küllust tagasi.

15 Nüüd, selle akäsu ma annan oma teenijatele nende kasuks, kuni nad elavad, minu õnnistuste avaldumisena nende pea peal ja tasuks nende businuse eest ja nende julgeolekuks,

16 et neil oleks toitu ja ariietust; pärisosa; maju ja maid, mis iganes oludesse mina, Issand, nad asetan, ja kuhu iganes mina, Issand, nad saadan.

17 Sest nad on olnud ustavad apaljudes asjades ja on teinud hästi, kuivõrd nad ei ole patustanud.

18 Vaata, mina, Issand, olen ahalastav ja õnnistan neid, ja nad saavad neist asjadest rõõmu. Just nii. Aamen.