Õpetus ja Lepingud

71. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile Ohio osariigis Hiramis 1. detsembril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 238–239). Prohvet oli jätkanud Piibli tõlkimist koos Sidney Rigdoniga, kes töötas tema kirjutajana, kuni saadi see ilmutus, mistõttu see töö pandi ajutiselt kõrvale, et nad saaksid täita siin antud juhiseid. Vennad pidid minema välja jutlustama, et vaigistada ebasõbralikke tundeid, mis olid tekkinud Kiriku vastu mõnede ajaleheartiklite avaldamise tulemusena Ezra Boothi poolt, kes oli usust taganenud.

1–4 Joseph Smith ja Sidney Rigdon saadetakse välja evangeeliumi kuulutama. 5–11 Pühade vaenlased aetakse segadusse.

1 Vaata, nõnda ütleb Issand teile, minu teenijad Joseph Smith noorem ja aSidney Rigdon, et tõesti on tulnud aeg, mil on vajalik ja minule otstarbekas, et te avate oma suu, bkuulutamaks minu evangeeliumi, kuningriigi asju, selgitades selle csaladusi pühakirjade abil vastavalt sellele osale Vaimust ja väest, mis teile antakse, just nagu mina tahan.

2 Tõesti, ma ütlen teile: Kuulutage maailmale ümberkaudsetel aladel ja samuti kirikus mõninga aja jooksul, nimelt kuni teile tehakse teatavaks.

3 Tõesti, see, mis ma teile annan, on ülesanne mõneks ajaks.

4 Mispärast, nähke vaeva minu viinamäel. Hüüdke maailma elanikele ja andke tunnistust ning valmistage teed käskudele ja ilmutustele, mis on tulemas.

5 Nüüd vaata, see on tarkus; kes seda loeb, see amõistku ja bvõtku ka vastu,

6 sest sellele, kes võtab vastu, antakse veelgi akülluslikumalt, nimelt väge.

7 Mispärast, aajage segadusse oma vaenlased; kutsuge nad endaga bkohtuma nii avalikult kui omaette; ja kuivõrd te olete ustavad, tehakse nende häbistus avalikuks.

8 Mispärast, laske neil välja tuua nende tugevad argumendid Issanda vastu.

9 Tõesti, nõnda ütleb Issand teile: Ühelgi arelval, mis on seatud teie vastu, ei ole edu;

10 ja kui keegi tõstab oma hääle teie vastu, aetakse ta segadusse minu poolt parajaks arvatud ajal.

11 Mispärast, pidage kinni minu käskudest; need on tõesed ja usaldusväärsed. Just nii. Aamen.