Õpetus ja Lepingud

72. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 4. detsembril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 239–241). Mitmed vanemad ja liikmed olid kokku tulnud, et õppida oma kohustusi ja saada rohkem teadmisi Kiriku õpetustest. Käesolev osa on kokku pandud kahest samal päeval saadud ilmutusest. Salmid 1–8 annavad teada Newel K. Whitney kutsumisest piiskopiks. Seejärel ta kutsuti ja pühitseti ametisse, pärast mida saadi salmid 9–26, mis annavad lisateavet piiskopi kohustuste kohta.

1–8 Vanemad peavad esitama aruande oma majapidajaameti kohta piiskopile. 9–15 Piiskop peab varaaita ning hoolitseb vaeste ja abivajajate eest. 16–26 Piiskopid peavad kinnitama vanemate väärilisust.

1 Võtke kuulda ja kuulake Issanda häält, oo teie, kes olete kogunenud kokku, kes te olete minu kiriku aülempreestrid, kellele on antud bkuningriik ja vägi.

2 Sest tõesti, nõnda ütleb Issand: Minule on otstarbekas, et teile ehk teie seast määrataks apiiskop kirikule selles Issanda viinamäe osas.

3 Ja tõesti, selles asjas te olete talitanud targasti, sest Issand nõuab iga amajapidaja käest baruannet tema cmajapidajaameti kohta nii ajas kui igavikus.

4 Sest see, kes on ustav ja atark ajas, loetakse vääriliseks pärima beluasemeid, mis on talle valmistatud minu Isa poolt.

5 Tõesti, ma ütlen teile: Minu viinamäe selles osas asuva kiriku avanematel tuleb esitada aruanne oma majapidajaameti kohta piiskopile, kes minu selles viinamäe osas minu poolt määratakse.

6 Need asjad tuleb üles tähendada, et anda need üle piiskopile Siionis.

7 Ja apiiskopi kohustused tehtagu teatavaks käskudega, mis on antud, ja konverentsi häälega.

8 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile: Minu teenija aNewel K. Whitney on mees, kes tuleb määrata ja pühitseda sellesse väesse. See on Issanda, teie Jumala, teie Lunastaja tahe. Just nii. Aamen.

9 Issanda sõna – lisaks seadusele, mis on antud – mis teeb teatavaks piiskopi kohustused, kes on pühitsetud kirikule viinamäe selles osas, on tõesti see:

10 Pidada Issanda avaraaita; võtta vastu kiriku raha selles viinamäe osas;

11 võtta aruanne vanematelt, nagu on kästud eespool, ja arahuldada nende soove, kel tuleb maksta selle eest, mida nad saavad, kuivõrd neil on, millega maksta,

12 et ka see võidaks pühitseda kiriku heaks, vaestele ja abivajajatele.

13 Ja see, akellel ei ole millegagi maksta – siis võetagu aruanne ja antagu üle Siioni piiskopile, kes maksab võla sellest, mida Issand tema kätte paneb.

14 Ja ustavate töö, kes näevad vaeva vaimsetes asjades, jagades evangeeliumi ja kuningriigi asju kirikule ja maailmale, maksab võla piiskopile Siionis;

15 nõnda tuleb see kirikult, sest vastavalt aseadusele peab igaüks, kes tuleb Siionisse, asetama kõik asjad piiskopi ette Siionis.

16 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile, et kuna iga vanem selles viinamäe osas peab tegema aruande oma majapidajaametist selle viinamäe osa piiskopile,

17 teeb atunnistus kohtumõistjalt ehk selle viinamäe osa piiskopilt igaühe vastuvõetavaks piiskopile Siionis ning täidab kõik nõuded pärisosa saamiseks ja vastuvõtmiseks mõistliku bmajapidajana ja ustava töötegijana;

18 vastasel juhul ei võta Siioni piiskop teda vastu.

19 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile, et igal vanemal, kes annab aruande selles viinamäe osas asuva kiriku piiskopile, olgu soovitus kiriku või kirikute poolt, milles ta töötab, et tema ise ja tema aruanded oleksid kõigis asjus heaks kiidetud.

20 Ja taas, minu teenijatel, kes on määratud majapidajateks minu kiriku akirjanduse asjus, olgu õigus nõuda abi piiskopilt või piiskoppidelt kõigis asjades –

21 et ailmutused võiksid saada avaldatud ja need võiksid minna välja maa äärteni; et ka nemad võiksid saada raha, millest on kirikule kasu kõigis asjus;

22 et ka nemad võiksid olla heaks kiidetud kõikides asjades ja arvatud tarkade majapidajate sekka.

23 Ja nüüd, vaata – see olgu eeskujuks kõikidele minu kiriku eri paigus asuvatele kogudustele, mis iganes maal neid rajatakse. Ja nüüd ma teen lõpu oma ütlemistele. Aamen.

24 Mõned sõnad lisaks kuningriigi seadustele kiriku liikmete kohta – nende, kes on Püha Vaimu poolt amääratud minema Siionisse, ja nende, kellel on eesõigus minna Siioni maale:

25 Nad viigu piiskopile tunnistus kolmelt kiriku vanemalt või tunnistus piiskopilt;

26 vastasel juhul ei arvata seda, kes läheb Siioni maale, targaks majapidajaks. Ka see on eeskujuks. Aamen.