Ang Doktrina ug mga Pakigsaad

Seksyon 73

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, 10 sa Enero 1832 (History of the Church, 1:241–242). Sukad sa sayo nga bahin sa wala pa ang Disyembre, ang Propeta ug si Sidney nag-atiman sa pagsangyaw, ug tungod niini nga paagi daghan ang nahimo sa pagwala sa dili maayo nga mga pagbati nga mitungha batok sa Simbahan (tan-awa ang ulohan sa seksyon 71).

1–2, Mga anciano magpadayon sa pagsangyaw; 3–6, Si Joseph Smith ug si Sidney Rigdon magpadayon sa paghubad sa Biblia hangtud kini matapos.

1 Kay sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo, kini angay ngari kanako nga asila kinahanglan mopadayon sa pagsangyaw sa ebanghelyo, ug sa pag-awhag sa mga simbahan diha sa palibut nga mga rehiyon, hangtud sa komperensya;

2 Ug unya, tan-awa, kini pagahimoon aron masayran ngadto kanila, pinaagi sa atingog sa komperensya, ang ilang pipila ka mga misyon.

3 Karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo akong mga sulugoon, Joseph Smith, Jun., ug Sidney Rigdon, miingon ang Ginoo, kini aangay nga bmohubad pag-usab;

4 Ug, tungod kay kini mahimo, nga mosangyaw diha sa palibut nga mga rehiyon hangtud sa komperensya; ug human niana kini angay nga ipadayon ang buluhaton sa paghubad hangtud nga kini matapos.

5 Ug himoa nga kini mahimo nga usa ka sumbanan ngadto sa mga anciano hangtud adunay dugang nga panudlo, gani ingon nga kini nahisulat.

6 Karon Ako dili na mohatag nganha kaninyo niini nga panahon. aBaksi ang inyong mga bat-ang ug pagmaligdong. Bisan pa niana. Amen.