KAPITTEL 73

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 10. januar 1832 (History of the Church 1:241–242). Siden begynnelsen av desember 1831 hadde profeten og Sidney vært opptatt med å forkynne evangeliet, og på denne måten ble mye gjort for å dempe ugunstige følelser som hadde oppstått overfor Kirken (se forordet til kapittel 71).

1–2: Eldstene skal fortsette å forkynne. 3–6: Joseph Smith og Sidney Rigdon skal fortsette å oversette Bibelen inntil arbeidet er helt ferdig.

  FOR sannelig, så sier Herren, jeg anser det for nødvendig at ade fortsetter å forkynne evangeliet og formaner menighetene i områdene rundt omkring, frem til konferansen.

  Og se, da skal det kunngjøres for dem ved akonferansens stemmegivning deres forskjellige oppgaver.

  Nå, sannelig sier jeg dere mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, så sier Herren, det er anødvendig å boversette igjen,

  og så langt det er mulig å forkynne evangeliet i områdene rundt omkring frem til konferansen, og deretter er det nødvendig å fortsette arbeidet med oversettelsen inntil det er ferdig.

  Og la dette være et mønster for eldstene inntil de får mer kunnskap, ja, som skrevet er.

  Nå gir jeg dere ikke mer denne gang. aBind omkring deres lender og vær sindige. Slik er det. Amen.