Õpetus ja Lepingud

74. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta jaanuarikuus (History of the Church, kd 1, lk 242). Prohvet kirjutab: „Saades eelneva sõna Issandalt [ÕL 73], alustasin ma taas pühakirjade tõlkimist ja töötasin usinasti vahetult konverentsi alguseni, mis pidi kogunema 25. jaanuaril. Sellel ajavahemikul sain ma ka järgneva – selgituseks 7. peatüki 14. salmile Pauluse esimeses kirjas korintlastele” (History of the Church, kd 1, lk 242).

1–5 Paulus soovitab oma aja kirikul mitte pidada Moosese seadust. 6–7 Väikesed lapsed on pühad ja nad on pühitsetud lepituse kaudu.

1 Sest auskmatu mees on pühitsetud naise kaudu ja uskmatu naine on pühitsetud mehe kaudu; muidu oleksid teie lapsed ebapuhtad, aga nüüd on nad pühad.

2 Nüüd, apostlite päevil oli kõikidel juutidel, kes ei uskunud Jeesuse Kristuse evangeeliumisse, ümberlõikamise seadus.

3 Ja sündis, et inimeste vahel tõusis suur atüli bümberlõikamise seaduse üle, sest uskmatu mees soovis, et tema lapsed lõigataks ümber ja saaksid Moosese cseaduse alla, milline seadus oli juba täidetud.

4 Ja sündis, et lapsed, kes olid üles kasvatatud kuulekana Moosese seadusele, pöörasid tähelepanu oma esiisade apärimustele ja ei uskunud Kristuse evangeeliumisse, mistõttu nad ei olnud enam pühad.

5 Mispärast, sel põhjusel kirjutas apostel kirikule, andes neile käsu mitte Issandalt, vaid iseendalt, et uskuja ärgu aühinegu uskmatuga, välja arvatud juhul, kui Moosese bseadus nende vahelt kõrvale heidetakse,

6 et nende lapsed võiksid jääda ümber lõikamata; ja et pärimus saaks kõrvaldatud, mis ütleb, et väikesed lapsed ei ole pühad, sest nõnda oli juutide seas;

7 aga väikesed alapsed on bpühad, sest nad on cpühitsetud Jeesuse Kristuse dlepituse kaudu; ja see on see, mida pühakirjad silmas peavad.