Õpetus ja Lepingud

75. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Amherstis 25. jaanuaril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 242–245). Toimus varem kindlaksmääratud konverents. Sel konverentsil toetati ja pühitseti Joseph Smith ülempreesterluse juhataja ametisse. Mõned vanemad, kel oli olnud raskusi oma sõnumi arusaadavaks tegemisel teistele inimestele, tahtsid üksikasjalikumalt teada saada oma otseseid kohustusi. Järgnes see ilmutus.

1–5 Ustavad vanemad, kes jutlustavad evangeeliumi, saavad osaks igavese elu. 6–12 Palveta, et saada Trööstijat, kes õpetab kõiki asju. 13–22 Vanemad istuvad kohut mõistma nende üle, kes nende sõnumi tagasi lükkavad. 23–36 Misjonäride perekonnad peavad saama abi Kirikult.

1 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina, kes ma räägin oma Vaimu ahäälega, nimelt bAlfa ja Oomega, teie Issand ja teie Jumal:

2 Võtke kuulda, oo teie, kes te olete andnud oma nimed, minemaks välja kuulutama minu evangeeliumi ja akärpima minu bviinamäge.

3 Vaata, ma ütlen teile, et minu tahe on, et te lähete välja ja ei viivita ega ole ajõude, vaid näete vaeva oma väega,

4 tõstes oma hääled nagu pasunahääle, akuulutades btõde vastavalt ilmutustele ja käskudele, mis ma teile andnud olen.

5 Ja nõnda, kui te olete ustavad, tõstetakse teile selga palju avihke ja teid bkroonitakse cau ja dhiilguse ning esurematuse ja figavese eluga.

6 Seepärast, tõesti, ma ütlen oma teenijale William E. McLellinile, et ma atühistan ülesande, mis ma temale andsin – minna idapoolsetele maadele;

7 ja ma annan talle uue ülesande ja uue käsu, millega mina, Issand, anuhtlen teda tema südame bnurinate eest;

8 ja ta tegi pattu, ometi ma andestan temale ja ütlen talle jälle: Mine lõunapoolsetele maadele.

9 Ja mingu minu teenija Luke Johnson koos temaga ja kuulutagu asju, mis ma olen neil käskinud –

10 paludes Issanda nimel, et saada aTrööstijat, kes õpetab neile kõik asjad, mis neile kasulikud on;

11 apalvetades alati, et nad ei nõrkeks; ja kuivõrd nad seda teevad, olen ma koos nendega kuni lõpuni välja.

12 Vaata, see on Issanda, teie Jumala tahe teie suhtes. Just nii. Aamen.

13 Ja taas, tõesti, nõnda ütleb Issand: Võtku minu teenija aOrson Hyde ja minu teenija bSamuel H. Smith ette teekond idapoolsetele maadele ja kuulutagu asju, mis ma olen neil käskinud; ja kuivõrd nad on ustavad, ennäe, mina olen koos cnendega kuni lõpuni välja.

14 Ja taas, tõesti, ma ütlen oma teenijale Lyman Johnsonile ja oma teenijale aOrson Prattile, et neil tuleb samuti võtta ette teekond idapoolsetele maadele; ja vaata, ja ennäe – ma olen ka koos nendega, isegi kuni lõpuni.

15 Ja taas, ma ütlen oma teenijale Asa Doddsile ja oma teenijale Calves Wilsonile, et ka neil tuleb ette võtta teekond läänepoolsetele maadele ja kuulutada minu evangeeliumi, just nagu ma olen neil käskinud.

16 Ja see, kes on ustav, saab jagu kõigest ja ta atõstetakse üles viimsel päeval.

17 Ja taas, ma ütlen oma teenijale Major N. Ashleyle ja oma teenijale Burr Riggsile, et võtku ka nemad ette teekond lõunapoolsele maale.

18 Jah, nad kõik asugu teele, nagu ma olen neil käskinud, minnes majast majja ja külast külla ning linnast linna.

19 Ja kuhu iganes majja te sisenete ja nad võtavad teid vastu, sellele majale jätke oma õnnistus.

20 Ja kuhu iganes majja te sisenete ja nad ei võta teid vastu, sellest majast tuleb teil kiiresti lahkuda ja araputada tolm oma jalgadelt tunnistuseks nende vastu.

21 Ja teid täidetakse arõõmu ja heameelega; ja teadke seda, et kohtupäeval olete teie bkohtumõistjaks sellele majale ja mõistate nad süüdi;

22 ja kohtupäeval on paganatel parem kui sellel majal; seepärast, avöötage oma niuded ja olge ustavad, ja te saate jagu kõigest ning teid tõstetakse üles viimsel päeval. Just nii. Aamen.

23 Ja taas, nõnda ütleb Issand teile, oo teie, minu kiriku vanemad, kes te olete andnud oma nimed, et saada teada tema tahet teie suhtes:

24 Vaata, ma ütlen teile, et kiriku kohuseks on abistada nende perede ülalpidamisel ja samuti ülal pidada nende peresid, kes on kutsutud ja kes tuleb saata maailma, et kuulutada maailmale evangeeliumi.

25 Mispärast, mina, Issand, annan teile selle käsu – soetage paigad oma perekondade jaoks, kuivõrd teie vennad on nõus oma südameid avama.

26 Ja ärgu keegi neist, kes saavad muretseda paigad oma perekondadele ja kiriku toetuse nende jaoks, jätku minemata maailma, olgu itta või läände või põhja või lõunasse.

27 Nad palugu ja nad saavad, koputagu ja neile avatakse, ja neile tehakse teatavaks kõrgest, nimelt aTrööstija kaudu, kuhu neil tuleb minna.

28 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile, et iga mees, kel on kohustus ahoolt kanda omaenda bpere eest, kandku hoolt ja ta ei kaota mingil juhul oma krooni; ja ta nähku vaeva kirikus.

29 Igaüks olgu ausin kõigis asjus. Ja blaisklejal ärgu olgu kohta kirikus, kui ta ei paranda meelt ja ei paranda oma teguviise.

30 Mispärast, minu teenija Simeon Carter ja minu teenija Emer Harris ühinegu teenimistöös;

31 ja samuti minu teenija Ezra Thayre ja minu teenija aThomas B. Marsh;

32 samuti minu teenija Hyrum Smith ja minu teenija Reynolds Cahoon;

33 ja samuti minu teenija Daniel Stanton ja minu teenija Seymour Brunson;

34 ja samuti minu teenija Sylvester Smith ja minu teenija Gideon Carter;

35 ja samuti minu teenija Ruggles Eames ja minu teenija Stephen Burnett;

36 ja samuti minu teenija Micah B. Welton ja samuti minu teenija Eden Smith. Just nii. Aamen.