Secţiunea 76

O viziune dată lui Joseph Smith, profetul, şi lui Sidney Rigdon, la Hiram, Ohio, la 16 februarie 1832 (History of the Church, 1:245–252). Prefaţând înregistrarea sa despre această revelaţie, profetul a scris: „La întoarcerea mea de la conferinţa din Amherst, am reluat traducerea scripturilor. După diversele revelaţii care fuseseră primite, era clar că multe puncte importante cu privire la salvarea omului fuseseră scoase din Biblie sau pierdute înainte să fie făcută compilaţia. Din adevărurile rămase apărea evident că, dacă Dumnezeu răsplătea pe fiecare după faptele făcute în trup, termenul ‘cer’, ca referinţă pentru căminul veşnic al sfinţilor, trebuie să includă mai mult decât o împărăţie. În consecinţă, . . . în timp ce traduceam Evanghelia după Ioan, eu şi cu vârstnicul Rigdon am avut această viziune” (History of the Church, 1:245). Această viziune a fost dată după ce profetul a tradus Ioan 5:29.

1–4, Domnul este Dumnezeu; 5–10, Tainele împărăţiei vor fi revelate tuturor credincioşilor; 11–17, Toţi se vor ridica la învierea celor drepţi sau a celor nedrepţi; 18–24, Locuitorii numeroaselor lumi sunt născuţi ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu prin ispăşirea lui Isus Hristos; 25–29, Un înger al lui Dumnezeu a căzut şi a devenit diavol; 30–49, Fiii pierzaniei vor cunoaşte o pedeapsă veşnică; toţi celalţi primesc unele grade de salvare; 50–70, Sunt descrise slava şi răsplata fiinţelor exaltate în împărăţia celestială; 71–80, Sunt descrişi aceia care vor moşteni împărăţia terestială; 81–113, Este explicată starea acelora din gloriile telestială, terestrială şi celestială; 114–119, Credincioşii pot vedea şi pot înţelege tainele împărăţiei lui Dumnezeu prin puterea Spiritului Sfânt.

  ASCULTAŢI, o, voi ceruri şi ia aminte, o, pământule, şi bucuraţi-vă voi locuitorii lor, pentru că Domnul este Dumnezeu şi în afară de El nu este nici un Salvator.

  Măreaţă este înţelepciunea Lui, minunate sunt căile Sale şi întinderea lucrărilor Sale nimeni nu o poate descoperi.

  Planurile Lui nu se pierd niciodată şi nici nu există cineva care poate opri mâna Sa.

  El este Acelaşi din veşnicie în veşnicie şi anii Lui niciodată nu se sfârşesc.

  Pentru că aşa spune Domnul: Eu, Domnul, sunt milostiv şi binevoitor faţă de aceia care se tem de Mine şi îi cinstesc pe aceia care Mă slujesc în dreptate şi adevăr până la sfârşit.

  Mare va fi răsplata lor şi veşnică va fi slava lor.

  Şi lor le voi dezvălui toate tainele, da, toate tainele ascunse ale împărăţiei Mele din zilele de odinioară şi, pentru timpurile ce vor veni, le voi face cunoscută buna plăcere a voinţei Mele referitoare la toate lucrurile care privesc împărăţia Mea.

  Da, ei vor cunoaşte chiar minunile eternităţii şi Eu le voi arăta lucrurile care vor veni, chiar lucrurile multor generaţii.

  Şi înţelepciunea lor va fi mare, şi înţelegerea lor va ajunge până în cer; şi în prezenţa lor înţelepciunea celor înţelepţi va pieri şi priceperea oamenilor pricepuţi se va face nevăzută.

  10 Pentru că prin Spiritul Meu îi voi lumina şi prin puterea Mea le voi face cunoscute secretele voinţei Mele—da, chiar acelea pe care nici ochiul nu le-a văzut, nici urechea nu le-a auzit, nici nu au intrat încă în inima omului.

  11 Noi, Joseph Smith, fiul, şi Sidney Rigdon, fiind în Spirit, în ziua a şaisprezecea din luna februarie, în anul Domnului nostru o mie opt sute treizeci şi doi—

  12 Prin puterea Spiritului, ochii noştri s-au deschis şi înţelegerea noastră a fost luminată, astfel încât să vedem şi să înţelegem lucrurile lui Dumnezeu—

  13 Chiar acele lucruri care au fost de la început, înainte de a fi lumea, care au fost rânduite de către Tatăl, prin Singurul Lui Fiu Născut, care a fost în sânul Tatălui, chiar de la început;

  14 Despre care mărturisim; şi mărturia pe care o depunem este plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos, care este Fiul, pe care l-am văzut şi cu care am vorbit în viziunea cerească.

  15 Pentru că, în timp ce făceam munca de traducere, pe care Domnul ne-a încredinţat-o, am ajuns la versetul douăzeci şi nouă al celui de-al cincilea capitol din Ioan, care ne-a fost dat după cum urmează—

  16 Vorbind despre învierea morţilor, cu privire la aceia care vor auzi glasul Fiului Omului:

  17 Şi vor ieşi afară; aceia care au făcut bine, la învierea drepţilor; şi aceia care au făcut rău, la învierea nedrepţilor.

  18 Acum, aceasta ne-a făcut să ne minunăm, pentru că această inspiraţie ne-a fost dată de către Spirit.

  19 Şi în timp ce meditam la aceste lucruri, Domnul ne-a luminat ochii inimii noastre şi ei au fost deschişi şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor.

  20 Şi noi am văzut slava Fiului la dreapta Tatălui şi am primit din plenitudinea Sa;

  21 Şi am văzut îngerii sfinţi şi pe aceia care sunt sfinţiţi înaintea tronului Său, preaslăvind pe Dumnezeu şi pe Miel, care Îl preaslăvesc pe El în vecii vecilor.

  22 Şi acum, după numeroasele mărturii care au fost date despre El, aceasta este mărturia, ultima dintre toate, pe care o dăm despre El: Că El trăieşte!

  23 Pentru că L-am văzut, chiar la dreapta lui Dumnezeu; şi i-am auzit glasul depunând mărturie că El este Singurul Născut al Tatălui—

  24 Că de El, prin El şi din El lumile sunt şi au fost create şi locuitorii din ele sunt născuţi ca cfii şi fiice ale lui Dumnezeu.

  25 Şi am văzut, de asemenea, şi mărturisim că un înger al lui Dumnezeu, care avea autoritate în prezenţa lui Dumnezeu, care s-a răzvrătit împotriva Singurului Fiu Născut pe care Tatăl Îl iubea şi care era în sânul Tatălui, a fost gonit din prezenţa lui Dumnezeu şi a Fiului,

  26 Şi a fost numit pierzanie, căci cerurile au plâns pentru el—el a fost Lucifer, un fiu al zorilor.

  27 Şi noi am privit şi, iată, el a căzut! El a căzut, chiar un fiu al zorilor!

  28 Şi când eram încă în Spirit, Domnul ne-a poruncit să scriem viziunea; pentru că noi l-am văzut pe Satana, acel şarpe bătrân, chiar diavolul, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu şi a căutat să ia împărăţia Dumnezeului nostru şi a Hristosului Său—

  29 De aceea, el face război cu sfinţii lui Dumnezeu şi îi înconjoară de jur împrejur.

  30 Şi noi am avut o viziune a suferinţelor acelora cu care el a făcut război şi pe care i-a biruit, pentru că astfel a venit glasul Domnului către noi:

  31 Aşa spune Domnul cu privire la toţi aceia care cunosc puterea Mea şi au avut parte de ea şi care au permis ca prin puterea diavolului să fie biruiţi, şi să nege adevărul, şi să se opună puterii Mele:

  32 Ei sunt aceia care sunt fiii pierzaniei, de care spun că ar fi fost mai bine pentru ei să nu se fi născut;

  33 Pentru că ei sunt vase ale mâniei, condamnaţi să suporte mânia lui Dumnezeu cu diavolul şi îngerii lui în vecie;

  34 Cu privire la ceea ce am spus nu este iertare în această lume şi nici în lumea care va veni—

  35 Deoarece ei au negat Spiritul Sfânt după ce l-au primit şi L-au negat pe Singurul Fiu Născut al Tatălui, L-au răstignit pentru ei şi L-au expus la batjocură.

  36 Aceştia sunt aceia care se vor duce în lacul de foc şi pucioasă cu diavolul şi îngerii lui—

  37 Şi singurii asupra cărora a doua moarte va avea vreo putere;

  38 Da, adevărat, singurii care nu vor fi mântuiţi la timpul ales de Domnul, după ce au suportat mânia Lui.

  39 Pentru că toţi ceilalţi vor fi aduşi prin învierea morţilor, prin triumful şi slava Mielului, care a fost înjunghiat, care a fost în sânul Tatălui înainte ca lumile să fie făcute.

  40 Şi aceasta este Evanghelia, vestea cea bună, despre care glasul venit din ceruri ne-a depus mărturie:

  41 Că El a venit pe lume, chiar Isus, pentru a fi răstignit pentru lume, şi pentru a purta păcatele lumii, şi pentru a sfinţi lumea, şi a o curăţa de toate nedreptăţile;

  42 Pentru ca, prin intermediul Său, să poată fi salvaţi toţi aceia pe care Tatăl i-a pus în puterea Sa şi care au fost creaţi prin El;

  43 Care Îl slăvesc pe Tatăl şi salvează toate lucrările mâinilor Sale, în afară de acei fii ai pierzaniei care Îl neagă pe Fiu după ce Tatăl L-a făcut cunoscut lor.

  44 De aceea, El îi salvează pe toţi, cu excepţia lor—ei vor merge în pedeapsă veşnică, care este pedeapsă fără de sfârşit, care este pedeapsă eternă, pentru a domni cu diavolul şi cu îngerii lui în eternitate, acolo unde viermele nu moare şi focul nu se stinge, care este chinul lor—

  45 Şi, nici un om nu cunoaşte nici sfârşitul, nici locul, nici chinul lor;

  46 Nici nu a fost făcut cunoscut, nici nu este, nici nu va fi făcut cunoscut către om, cu excepţia acelora cărora le este dat să ia parte la ea;

  47 Totuşi, Eu, Domnul, o arăt multora prin viziune, dar imediat o închid din nou;

  48 De aceea, sfârşitul, lăţimea, înălţimea, profunzimea şi nenorocirea ei, nu le înţeleg nici ei şi nici un alt om, cu excepţia acelora care sunt scrişi de mult pentru osânda aceasta.

  49 Şi am auzit glasul, spunând: Scrie viziunea, pentru că, iată, acesta este sfârşitul suferinţelor celor necredincioşi.

  50 Şi din nou mărturisim—pentru că am văzut şi am auzit, şi aceasta este mărturia Evangheliei lui Hristos cu privire la aceia care vor ieşi afară la învierea drepţilor—

  51 Ei sunt aceia care au primit mărturia despre Isus şi cred în numele Lui şi au fost botezaţi după felul îngropării Sale, fiind îngropaţi în apă în numele Lui, şi aceasta potrivit poruncii pe care El a dat-o—

  52 Pentru ca prin ţinerea poruncilor ei să poată fi spălaţi şi curăţaţi de toate păcatele lor şi să primească Spiritul Sfânt prin aşezarea mâinilor aceluia care este rânduit şi pecetluit cu această putere;

  53 Şi care biruieşte prin credinţă şi este pecetluit prin Spiritul Sfânt al făgăduinţei, pe care Tatăl îl revarsă asupra tuturor acelora care sunt drepţi şi fideli.

  54 Ei sunt aceia care sunt Biserica Primului Născut.

  55 Ei sunt aceia în mâinile cărora Tatăl a pus toate lucrurile—

  56 Ei sunt aceia care sunt preoţi şi regi, care au primit din plenitudinea Sa şi din slava Sa;

  57 Şi sunt preoţi ai Celui Prea Înalt, după ordinul lui Melhisedec, care a fost după ordinul lui Enoh, care a fost după ordinul Singurului Fiu Născut.

  58 De aceea, aşa cum este scris, ei sunt dumnezei, chiar fiii lui Dumnezeu—

  59 De aceea, toate lucrurile sunt ale lor, fie viaţa, fie moartea, fie lucruri prezente, fie lucruri care vor veni, toate sunt ale lor şi ei sunt ai lui Hristos, şi Hristos este al lui Dumnezeu.

  60 Şi ei vor birui toate lucrurile.

  61 De aceea, nici un om să nu se fălească cu oamenii, ci mai de grabă să-L slăvească pe Dumnezeu, care îi va supune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.

  62 Aceştia vor locui în prezenţa lui Dumnezeu şi a Hristosului Său în vecii vecilor.

  63 Aceştia sunt aceia pe care El îi va aduce cu Sine, când va veni pe norii cerului să domnească pe pământ peste oamenii Săi.

  64 Aceştia sunt aceia care vor avea parte de prima înviere.

  65 Aceştia sunt aceia care vor veni înainte la învierea drepţilor.

  66 Aceştia sunt aceia care vin la muntele Sionului şi la cetatea Dumnezeului Cel Viu, locul ceresc, cel mai sfânt dintre toate.

  67 Aceştia sunt aceia care au venit la o adunare nenumărată de îngeri, la adunarea generală şi Biserica lui Enoh şi a Primului Născut.

  68 Aceştia sunt aceia ale căror nume sunt scrise în cer, unde Dumnezeu şi Hristos sunt judecătorii tuturor.

  69 Aceştia sunt aceia care sunt oameni drepţi, făcuţi desăvârşiţi prin Isus, Mijlocitorul noului legământ, care a împlinit această ispăşire desăvârşită prin vărsarea sângelui Său.

  70 Aceştia sunt aceia ale căror trupuri sunt celestiale, a căror slavă este aceea a soarelui, chiar slava lui Dumnezeu, cea mai înaltă dintre toate, a căror slavă este descrisă ca fiind la fel cu strălucirea soarelui de pe cer.

  71 Şi din nou, am văzut lumea terestrială şi, iată, luaţi seama, aceştia sunt aceia care sunt din lumea terestrială, a căror glorie diferă de aceea a Bisericii Primului Născut care a primit plenitudinea Tatălui, chiar aşa cum gloria lunii diferă de aceea a soarelui de pe cer.

  72 Iată, aceştia sunt aceia care au murit fără lege;

  73 Şi, de asemenea, aceia care sunt spiritele oamenilor ţinuţi în închisoare, pe care Fiul i-a vizitat şi cărora le-a predicat Evanghelia, pentru ca ei să poată fi judecaţi ca oamenii în trup;

  74 Care nu au primit mărturia lui Isus în trup, dar au primit-o după aceea.

  75 Aceştia sunt aceia care sunt oameni onorabili ai pământului, care au fost orbiţi de viclenia oamenilor.

  76 Aceştia sunt aceia care primesc din slava Lui, dar nu din plenitudinea Lui.

  77 Aceştia sunt aceia care primesc din prezenţa Fiului, dar nu din plenitudinea Tatălui.

  78 De aceea, ei sunt trupuri terestriale şi nu trupuri celestiale şi se deosebesc în glorie aşa cum luna se deosebeşte de soare.

  79 Aceştia sunt aceia care nu sunt curajoşi în mărturia despre Isus; de aceea, ei nu obţin coroana împărăţiei lui Dumnezeu.

  80 Şi acum acesta este sfârşitul viziunii pe care am avut-o despre împărăţia terestrială, pe care Domnul ne-a poruncit să o scriem în timp ce eram încă în Spirit.

  81 Şi din nou, am văzut gloria telestială, glorie care este cea mai mică, chiar aşa cum gloria stelelor diferă de gloria lunii de pe cer.

  82 Aceştia sunt aceia care nu au primit Evanghelia lui Hristos şi nici mărturia despre Isus.

  83 Aceştia sunt aceia care nu neagă Spiritul Sfânt.

  84 Aceştia sunt aceia care sunt aruncaţi în iad.

  85 Aceştia sunt aceia care nu sunt mântuiţi din mâinile diavolului până la ultima înviere, până când Domnul, chiar Hristos, Mielul, nu va fi terminat lucrarea Sa.

  86 Aceştia sunt aceia care nu primesc din plenitudinea Sa în lumea veşnică, ci din Spiritul Sfânt prin slujirea din împărăţia terestrială;

  87 Şi lumea terestrială prin slujirea din lumea celestială.

  88 Şi, de asemenea, în lumea telestială îl primesc prin slujirea îngerilor care sunt numiţi să slujească pentru ei sau sunt numiţi să fie spirite care să slujească pentru ei; pentru că ei vor fi moştenitorii salvării.

  89 Şi astfel, noi am văzut în viziunea cerească, gloria telestială, care depăşeşte toată înţelegerea;

  90 Şi nimeni nu o cunoaşte cu excepţia aceluia căruia Dumnezeu i-a revelat-o.

  91 Şi astfel, noi am văzut gloria terestrială care depăşeşte în toate lucrurile gloria telestială, chiar în glorie, şi în putere, şi în tărie, şi în stăpânire.

  92 Şi astfel, noi am văzut gloria celestială, care depăşeşte toate lucrurile—unde Dumnezeu, chiar Tatăl, domneşte pe tronul Lui în vecii vecilor;

  93 Înaintea tronului căruia toate lucrurile se apleacă cu umilă reverenţă şi Îl slăvesc în vecii vecilor.

  94 Aceia care locuiesc în prezenţa Lui sunt Biserica Primului Născut; şi ei văd aşa cum sunt văzuţi, şi cunosc aşa cum sunt cunoscuţi, deoarece au primit din plinătatea şi harul Lui;

  95 Şi El îi face egali în putere, în tărie şi în stăpânire.

  96 Şi gloria celestială este una, tot aşa cum şi gloria soarelui este una.

  97 Şi gloria terestrială este una, tot aşa cum şi gloria lunii este una.

  98 Şi gloria telestială este una, tot aşa cum şi gloria stelelor este una; pentru că aşa cum o stea se deosebeşte în glorie de altă stea, tot aşa, în lumea telestială, unul diferă de celălalt în glorie;

  99 Pentru că aceştia sunt cei care sunt ai lui Pavel, şi ai lui Apolo, şi ai lui Chifa.

  100 Aceştia sunt aceia care spun că sunt unii ai unuia şi unii ai altuia—unii ai lui Hristos şi unii ai lui Ioan, şi unii ai lui Moise, şi unii ai lui Elias, şi unii ai lui Esaia, şi unii ai lui Isaia, şi unii ai lui Enoh;

  101 Dar nu au primit Evanghelia, nici mărturia despre Isus, nici profeţii, nici legământul nepieritor.

  102 În sfârşit, aceştia, toţi, sunt aceia care nu se vor aduna cu sfinţii, pentru a fi ridicaţi în Biserica Primului Născut şi primiţi în nori.

  103 Aceştia sunt aceia care sunt mincinoşi, şi vrăjitori, şi imorali, şi care comit adulter, şi care iubesc minciuna şi mint.

  104 Aceştia sunt aceia care suportă mânia lui Dumnezeu pe pământ.

  105 Aceştia sunt aceia care suportă pedeapsa unui foc veşnic.

  106 Aceştia sunt aceia care sunt aruncaţi în iad şi suportă mânia Atotputernicului Dumnezeu până la plenitudinea timpurilor, când Hristos va fi supus pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale şi va fi perfectat lucrarea Sa;

  107 Când va preda împărăţia şi o va prezenta Tatălui, fără de pată, spunând: Am biruit şi Eu singur am călcat în teasc, chiar teascul mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu.

  108 Apoi, El va fi încoronat cu coroana slavei Sale pentru a sta pe tronul puterii Sale ca să domnească în vecii vecilor.

  109 Dar iată, luaţi seama, noi am văzut gloria şi locuitorii lumii telestiale, ei erau de nenumărat, ca stelele în întinderea cerului şi ca nisipul de pe malul mării;

  110 Şi am auzit glasul Domnului, spunând: Aceştia toţi trebuie să-şi plece genunchiul şi fiecare limbă îi va mărturisi Lui, care stă pe tron în vecii vecilor;

  111 Pentru că ei vor fi judecaţi după lucrările lor şi fiecare om va primi după lucrările lui, propriile lui posesiuni în locaşurile care sunt pregătite;

  112 Şi ei vor fi slujitori ai Celui Prea Înalt; dar acolo unde locuiesc Dumnezeu şi Hristos, ei nu pot veni în veci.

  113 Acesta este sfârşitul viziunii pe care am avut-o, care ne-a fost poruncit să o scriem când eram încă în Spirit.

  114 Dar măreţe şi minunate sunt lucrările Domnului şi tainele împărăţiei Sale pe care ni le-a arătat nouă, care depăşesc toată înţelegerea în slavă, şi în putere, şi în stăpânire;

  115 Pe care ne-a poruncit să nu le scriem când eram încă în Spirit şi pe care nu îi este îngăduit unui om să le rostească;

  116 Şi omul nu poate să le facă cunoscute, pentru că ele pot fi văzute şi înţelese doar prin puterea Spiritului Sfânt, pe care Dumnezeu îl conferă acelora care Îl iubesc şi se purifică înaintea Lui;

  117 Cărora le acordă această favoare de a vedea şi de a cunoaşte pentru ei înşişi;

  118 Pentru ca prin puterea şi manifestarea Spiritului, în timp ce sunt în trup, să poată fi capabili să suporte prezenţa Lui în lumea gloriei.

  119 Şi slavă, onoare şi stăpânire Dumnezeului şi Mielului în vecii vecilor. Amin.