Õpetus ja Lepingud

77. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 253–255). Prohvet kirjutas: „Seoses pühakirjade tõlkimisega sain ma Johannese ilmutuse kohta järgmise selgituse” (History of the Church, kd 1, lk 253).

1–4 Loomadel on vaimud ja nad saavad elama igaveses õnnes surematu maa peal. 5–7 Selle maa ilmalik olemasolu kestab 7000 aastat. 8–10 Mitmed inglid taastavad evangeeliumi ja teenivad maa peal. 11 Saja neljakümne nelja tuhande pitseerimine. 12–14 Kristus tuleb seitsmenda aastatuhande algul. 15 Juudi rahvale äratatakse kaks prohvetit.

1 K: Mis on see aklaasmeri, millest Johannes räägib Ilmutuse raamatu 4. peatüki 6. salmis?V: See on bmaa oma pühitsetud, surematus ja cigaveses seisundis.

2 K: Mida tuleb meil mõista nelja olendi all, kellest samas salmis räägitakse?V: Need on apiltlikud väljendid, mida Ilmutaja Johannes kasutas, kirjeldades btaevast, Jumala cparadiisi, inimese ja loomade ja roomajate ja taevalindude dõnnelikkust; see, mis on vaimne, on selle sarnane, mis on ajalik; ja see, mis on ajalik, on selle sarnane, mis on vaimne; inimese evaim on tema isiku sarnane nagu ka flooma ja kõikide teiste loodute vaim, kelle Jumal on loonud.

3 K: Kas need neli olendit tähistavad ainult kindlaid loomi või esindavad nad liike või klasse?V: Need tähistavad vaid nelja looma, keda näidati Johannesele, kes esindavad olendite liikide hiilgust nendele määratud klassis või aloomispiiris, nautimas oma igavest bõnneseisundit.

4 K: Mida tuleb meil mõista silmade ja tiibade all, mis neil loomadel olid?V: Nende silmad kujutavad valgust ja ateadmist, nimelt nad on täis teadmist, ja nende tiivad kujutavad bväge liikuda, tegutseda jne.

5 K: Mida tuleb meil mõista kahekümne nelja avanema all, kellest Johannes räägib?V: Meil tuleb mõista, et need vanemad, keda Johannes nägi, olid vanemad, kes olid olnud bustavad teenimistöös ja olid surnud; kes kuulusid cseitsmesse kirikusse ja olid siis Jumala paradiisis.

6 K: Mida tuleb meil mõista raamatu all, mida Johannes nägi, mis oli akinni pandud seitsme pitseriga?V: Meil tuleb mõista, et see sisaldab Jumala ilmutatud tahet, bsaladusi ja töid; tema korraldamise peidetud asju, mis puudutavad seda cmaad selle seitsme tuhande aastase kestvuse jooksul ehk selle ajaliku olemasolu ajal.

7 K: Mida tuleb meil mõista seitsme pitseri all, millega see pitseeritud oli?V: Meil tuleb mõista, et esimene pitser sisaldab aesimese aastatuhande asju ja teine samamoodi teise aastatuhande asju, ja nii edasi kuni seitsmendani.

8 K: Mida tuleb meil mõista nelja ingli all, kellest räägitakse Ilmutuse raamatu 7. peatüki 1. salmis?V: Meil tuleb mõista, et need on neli inglit, kelle Jumal saatis välja, kellele on antud vägi maailma nelja osa üle, päästa elu ja hävitada; nemad on need, kellel on aigavikuline evangeelium, mis tuleb anda kõikidele rahvustele, hõimudele, keeltele ja rahvastele; need, kellel on võim sulgeda taevad, pitseerida eluks või heita alla pimeduse bpaikadesse.

9 K: Mida tuleb meil mõista ingli all, kes tõuseb idast, Ilmutuse raamatu 7. peatükk ja 2. salm?V: Meil tuleb mõista, et idast tõusev ingel on see, kellele on antud elava Jumala pitsat aIisraeli kaheteistkümne suguharu üle; mispärast, ta hüüab neljale inglile, kellel on igavikuline evangeelium, öeldes: Ärge tehke kahju maale ega merele ega puudele, kuni me oleme pannud pitseri meie Jumala teenijate botsaesisele. Ja kui te võtate selle vastu: See on cEelijas, kes pidi tulema kokku koguma Iisraeli suguharusid ja dtaastama kõiki asju.

10 K: Millal need asjad täituvad, millest selles peatükis räägitakse?V: Need täituvad akuuendal aastatuhandel ehk kuuenda pitseri avamisel.

11 K: Mida tuleb meil mõista kõigist Iisraeli suguharudest asaja neljakümne nelja tuhande pitseerimise all – kaksteist tuhat igast suguharust?V: Meil tuleb mõista, et need, kes on pitseeritud, on bülempreestrid, asetatud Jumala pühasse korda, jagama igavikulist evangeeliumi; sest nemad on need, kes on asetatud kõikide rahvuste, hõimude, keelte ja rahvaste seast, inglite poolt, kellele on antud võim maa rahvaste üle, et tuua nii paljud, kes tahavad tulla, cEsmasündinu kirikusse.

12 K: Mida tuleb meil mõista apasunate puhumise all, mida mainitakse Ilmutuse raamatu 8. peatükis?V: Meil tuleb mõista, et nii nagu Jumal tegi maailma kuue päevaga ja ta lõpetas oma töö seitsmendal päeval ning ta bpühitses selle ja ta valmistas ka inimese maa cpõrmust, nõndasamuti dpühitseb Issand Jumal seitsmenda aastatuhande algul maa ja viib lõpule inimese pääste ja emõistab kohut kõige üle ning flunastab kõik peale selle, mida ta ei ole pannud enda võimu alla, kui ta on pitseerinud kõik asjad kõikide asjade lõpetuseks; ja pasunate puhumine seitsme ingli poolt on tema töö ettevalmistamine ja lõpetamine seitsmenda aastatuhande alguses – tee valmistamine enne tema tulemise aega.

13 K: Millal täituvad asjad, millest on kirjutatud Ilmutuse raamatu 9. peatükis?V: Need täituvad pärast seitsmenda pitseri avamist, enne Kristuse tulekut.

14 K: Mida tuleb meil mõista väikese raamatu all, mille Johannes ära asõi, nagu mainitakse Ilmutuse raamatu 10. peatükis?V: Meil tuleb mõista, et see oli tema missioon ja ülesanne – bkoguda Iisraeli suguharud; vaata, see on Eelijas, kes, nagu on kirjutatud, peab tulema ja ctaastama kõik asjad.

15 K: Mida tuleb mõista kahe atunnistaja all Ilmutuse raamatu üheteistkümnendas peatükis?V: Need on kaks prohvetit, kes äratatakse bjuudi rahvale cviimsetel päevadel, dtaastamise ajal, juutidele prohvetlikult kuulutama pärast seda, kui nad on kokku kogutud ja on ehitanud oma isade emaal üles Jeruusalemma linna.