Seksyon 77

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:253–255). Ang Propeta misulat, "Kalabut sa paghubad sa mga Kasulatan, ako nakadawat sa mosunod nga katin-awan sa Pinadayag ni San Juan" (History of the Church, 1:253).

1–4, Mga mananap adunay mga espiritu ug mopuyo diha sa walay katapusan nga kalipay sa imortal nga yuta; 5–7, Kini nga yuta adunay temporal nga kinabuhi nga 7,000 ka mga tuig; 8–10, Nagkalain-lain nga mga anghel mopahiuli sa ebanghelyo ug mangalagad sa ibabaw sa yuta; 11, Ang pagsilyo sa 144,000; 12–14, Si Kristo moanhi sa sinugdanan sa ikapito nga kaliboan nga tuig; 15, Duha ka mga propeta pasanayon diha sa nasud sa Judeo.

  P. Unsa ang dagat nga bildo nga gipamulong ni Juan, ikaupat nga kapitulo, ug ikaunom nga bersikulo sa Pinadayag? T. Kini mao ang yuta, diha sa iyang pagkabalaan, imortal, ug walay katapusan nga kahimtang.

  P. Unsaon nato sa pagsabut sa upat ka mga mananap, nga gipamulong sa mao gihapon nga bersikulo? T. Sila mga mahulagwayon nga mga pulong nga gigamit sa Tigpadayag, si Juan, sa paghulagway sa langit, sa paraiso sa Dios, sa kalipay sa tawo, ug sa mga mananap, ug sa mga butang nga nagkamang, ug sa mga mananap sa kahanginan; kana diin espirituhanon nga binuhat nga susama niana nga temporal; ug kana nga temporal susama niana nga espirituhanon; ang espiritu sa tawo susama sa iyang pagkatawo, ingon usab ang espiritu sa mananap, ug ang matag lain nga linalang diin ang Dios milalang.

  P. Ang upat ba ka mga mananap alang lamang sa piho nga mga mananap, o sila ba nagpaila sa mga pundok o mga matang? T. Sila alang lamang ngadto sa upat ka piho nga mga mananap, nga gipakita ngadto ni Juan, sa pagpaila sa himaya sa mga pundok sa mga binuhat diha sa ilang gitudlo nga han-ay o kahimtang sa paglalang, sa pagtagamtam sa ilang walay katapusan nga kalipay.

  P. Unsaon nato sa pagsabut sa mga mata ug mga pako nga anaa sa mga mananap? T. Ang ilang mga mata nagbarug sa kahayag ug kahibalo, nga mao, nga sila puno sa kahibalo; ug ang ilang mga pako nagbarug sa gahum, sa paglihok, sa pagbuhat, ug sa uban pa.

  P. Unsaon nato sa pagsabut sa upat ug kawhaan ka mga anciano, nga gipamulong ni Juan? T. Kita angay nga mosabut nga kini nga mga anciano kinsa nakita ni Juan, mao ang mga anciano kinsa nagmatinud-anon sa buhat sa pangalagad ug mga patay na; kinsa nahisakop ngadto sa pito ka mga simbahan, ug anaa diha sa paraiso sa Dios.

  P. Unsaon nato sa pagsabut sa basahon nga nakita ni Juan, nga gisilyohan sa likod sa pito ka mga silyo? T. Kita angay nga mosabut nga kini naglakip sa gipadayag nga kabubut-on, mga misteryo, ug sa mga buhat sa Dios; sa mga tinagoan nga mga butang sa iyang pagdumala mahitungod niini nga yuta sa panahon sa pito ka libo ka mga tuig sa iyang tibuok kinabuhi, o sa iyang temporal nga kinabuhi.

  P. Unsaon nato sa pagsabut sa pito ka mga silyo diin kini gisilyo? T. Kita angay nga mosabut nga ang unang silyo naglakip sa mga butang sa unang usa ka libo ka mga tuig, ug ang ikaduha usab sa ikaduha ka libo ka mga tuig, ug padayon hangtud sa ikapito.

  P. Unsaon nato sa pagsabut sa upat ka mga anghel nga gipamulong diha sa ikapito nga kapitulo ug sa una nga bersikulo sa Pinadayag? T. Kita angay nga mosabut nga sila mga upat ka mga anghel nga gipadala gikan sa Dios, ngadto kinsa gihatagan og gahum diha sa upat ka mga bahin sa yuta, sa pagluwas sa kinabuhi ug sa paglaglag; kini mao sila kinsa nakaangkon sa walay katapusan nga ebanghelyo sa pagtugyan ngadto sa matag nasud, kaliwatan, pinulongan, ug katawhan; nga adunay gahum sa pagtak-op sa kalangitan, sa pagsilyo ngadto sa kinabuhi, o sa pagsalikway ngadto sa yuta sa kangitngit!

  P. Unsaon nato sa pagsabut sa anghel nga misaka gikan sa silangan, Pinadayag ikapito nga kapitulo ug ikaduha nga bersikulo? T. Kita angay nga mosabut nga ang anghel nga misaka gikan sa silangan mao siya kinsa gihatagan sa silyo sa buhi nga Dios diha sa napulog duha ka mga tribo sa Israel; busa, siya mipahayag ngadto sa upat ka mga anghel nga adunay walay katapusan nga ebanghelyo, nga nag-ingon: Ayaw dagmali ang yuta, ni ang dagat, ni ang mga kahoy, hangtud kami makasilyo sa mga sulugoon sa among Dios diha sa ilang mga agtang. Ug, kon kamo modawat niini, kini mao si Elias nga moabut sa pagpundok nga maghiusa sa mga tribo sa Israel ug magpahiuli sa tanan nga mga butang.

  10  P. Unsa nga takna nga ang mga butang nga gipamulong niini nga kapitulo pagatumanon? T. Sila pagatumanon diha sa ikaunom ka libo ka mga tuig, o sa pagbukas sa ikaunom nga silyo.

  11  P. Unsaon nato sa pagsabut sa pagsilyo, sa usa ka gatus ug kap-atan ug upat kalibo, gikan sa tanan nga mga tribo sa Israel—napulog duha ka libo gikan sa matag tribo? T. Kita angay nga mosabut nga kadto kinsa gisilyohan mga halangdon nga mga pari, gi-orden ngadto sa balaan nga kapunongan sa Dios, sa pagpangalagad sa walay katapusan nga ebanghelyo; kay sila mao sila kinsa gi-orden gikan sa matag mga nasud, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, pinaagi sa mga anghel kinsa gihatagan og gahum diha sa mga nasud sa yuta, sa pagdala kutob sa mouban ngadto sa simbahan sa Unang Natawo.

  12  P. Unsaon nato sa pagsabut sa pagtingog sa mga trumpeta, gihisgutan sa ikawalo nga kapitulo sa Pinadayag? T. Kita angay nga mosabut nga ingon nga ang Ginoo nagbuhat sa kalibutan sa unom ka mga adlaw, ug sa ikapito ka adlaw siya mitapos sa iyang mga buhat, ug nagbalaan niini, ug usab naghulma sa tawo gikan sa abug sa yuta, bisan pa niana, sa sinugdanan sa ikapito ka libo ka mga tuig ang Ginoo nga Dios magbalaan sa yuta, ug mohingpit sa kaluwasan sa tawo, ug mohukom sa tanan nga mga butang, ug motubos sa tanan nga mga butang, gawas niana nga siya wala mobutang sa iyang gahum, sa diha nga siya nakasilyo sa tanan nga mga butang, ngadto sa katapusan sa tanan nga mga butang; ug ang pagtingog sa mga trumpeta sa pito ka mga anghel mao ang pag-andam ug pagtapos sa iyang buhat, sa sinugdanan sa ikapito ka libo ka mga tuig—ang pag-andam sa agianan sa dili pa ang panahon sa iyang pag-anhi.

  13  P. Kanus-a ang mga butang pagatumanon, nga nahisulat diha sa ikasiyam nga kapitulo sa Pinadayag? T. Sila pagatumanon human sa pagbukas sa ikapito nga silyo, sa dili pa moanhi si Kristo.

  14  P. Unsaon nato sa pagsabut sa gamay nga basahon nga gikaon ni Juan, nga gihisgutan diha sa ikanapulo nga kapitulo sa Pinadayag? T. Kita angay nga mosabut nga kini usa ka misyon, ug usa ka ordinansa, alang kaniya sa pagtigum sa mga tribo sa Israel; tan-awa, kini mao si Elias, kinsa sumala sa nahisulat, kinahanglan moabut ug mopahiuli sa tanan nga mga butang.

  15  P. Unsa ang masabtan sa duha ka mga saksi, diha sa napulog usa nga kapitulo sa Pinadayag? T. Sila mao ang duha ka mga propeta nga pasanayon ngadto sa nasud sa mga Judeo diha sa katapusan nga mga adlaw, sa panahon sa pagpahiuli, ug sa pagpanagna ngadto sa mga Judeo human sila mapundok ug makatukod sa dakbayan sa Jerusalem diha sa yuta sa ilang mga amahan.