Õpetus ja Lepingud

78. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 255–257). Issand andis Joseph Smithile juhised varaaida rajamiseks vaeste jaoks. Alati ei ole olnud soovitav, et maailmale oleksid teada nende inimeste isikud, kelle poole Issand ilmutustes pöördus; sellepärast viidati selle ja mõne järgneva ilmutuse avaldamisel vendadele teiste nimedega kui nende enda omad. Kui kadus tungiv vajadus nimede varjamiseks, lisati sulgudes nende õiged nimed. Kuna tänapäeval pole elulist vajadust varjunimesid kasutada, on selles väljaandes kasutusel ainult pärisnimed nagu originaalkäsikirjadeski.

1–4 Pühadel tuleb organiseerida ja rajada varaait. 5–12 Oma varade targasti kasutamine viib päästele. 13–14 Kirikul tuleb olla sõltumatu maistest jõududest. 15–16 Miikael (Aadam) teenib Püha (Kristuse) juhatuse all. 17–22 Õnnistatud on ustavad, sest nemad pärivad kõik asjad.

1 Issand rääkis Joseph Smith nooremale, öeldes: Võtke mind kuulda, ütleb Issand, teie Jumal, kes te olete pühitsetud minu kiriku aülempreesterlusse, kes olete kokku kogunenud;

2 ja kuulake selle anõuannet, kes on teid basetanud kõrgest, kes räägib teie kõrva tarkuse sõnu, et teile võiks tulla pääste selles asjas, mille te olete minu ette toonud, ütleb Issand Jumal.

3 Sest tõesti, ma ütlen teile: Aeg on tulnud ja on nüüd peagi käes; ja vaata, ja ennäe – peab olema, et on olemas minu inimeste aorganisatsioon, mis korraldab ja määrab kindlaks bvaraaida asjad minu rahva cvaeste jaoks nii siin paigas kui ka dSiioni maal –

4 alaliseks ja igavesti kestvaks korralduseks ja korraks minu kirikus, et viia edasi seda asja, millele te olete pühendunud, inimese päästeks ja teie Isa auks, kes on taevas;

5 et te võiksite olla avõrdselt ühte seotud taevastes asjades, jah, ja maistes asjades samuti, et saada taevaseid asju.

6 Sest kui te ei ole võrdsed maistes asjades, ei saa te olla võrdsed taevaste asjade saamises;

7 sest kui te tahate, et ma annan teile koha aselestilises maailmas, peate te end ette bvalmistama, ctehes asju, mida ma olen teil käskinud ja teilt nõudnud.

8 Ja nüüd, tõesti, nõnda ütleb Issand: On otstarbekas, et teie, kes te olete ühinenud selles aühenduses, teete kõik asjad minu bhiilguseks

9 ehk teiste sõnadega: istugu minu teenija Newel K. Whitney ja minu teenija Joseph Smith noorem ja minu teenija Sidney Rigdon maha nõu pidama pühadega, kes on Siionis;

10 vastasel juhul püüab aSaatan pöörata nende südamed ära tõest, et nad saaksid pimestatud ja ei mõistaks asju, mis nende jaoks on ette valmistatud.

11 Mispärast, ma annan teile käsu valmistada end ette ja organiseeruda kohustumise ehk igavikulise alepinguga, mida ei või murda.

12 Ja see, kes seda murrab, kaotab oma ameti ja positsiooni kirikus ja ta antagu üle Saatana alöökide kätte kuni lunastuse päevani.

13 Vaata, see on ettevalmistus, millega ma teid ette valmistan, ning alus ja eeskuju, mille ma teile annan, millega te võite täita käsud, mis teile antud on;

14 et minu hoolekande läbi, vaatamata aviletsusele, mis teie peale langeb, võiks kirik seista sõltumatuna kõigi teiste selestilisest maailmast allpool olevate loodute kohal,

15 et te võiksite jõuda üles akrooni juurde, mis on teile valmistatud, ja teid tehtaks bvalitsejateks paljude kuningriikide üle, ütleb Issand Jumal, Siioni Püha, kes on rajanud cAadam-ondi-Ahmani alused,

16 kes on määranud aMiikaeli teile vürstiks ja teinud kindlaks tema jalad ja asetanud tema kõrgele ning andnud talle pääste võtmed Püha nõuannete ja juhatuse all, kes on ilma päevade alguseta ja elu otsata.

17 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: Te olete väetid lapsukesed ja te ei ole veel aru saanud, kui suured õnnistused on Isal tema enda kätes ja teie jaoks valmistatud;

18 ja te ei suuda ataluda kõiki asju praegu; ometi, olge rõõmsad, sest mina bjuhin teid edasi. Kuningriik on teie ja selle õnnistused on teie ning cigaviku aarded on teie.

19 Ja see, kes võtab kõik asjad vastu atänuga, tehakse hiilgavaks ja selle maa asjad lisatakse temale, isegi bsajakordselt, jah, rohkemgi veel.

20 Mispärast, tehke, mis ma olen teil käskinud, ütleb teie Lunastaja, nimelt Poeg aAhman, kes valmistab ette kõik asjad, enne kui ta teid bvõtab;

21 sest teie olete Esmasündinu akirik ja ta bvõtab teid üles pilve sees ja määrab igale inimesele tema osa.

22 Ja see, kes on ustav ja atark bmajapidaja, pärib ckõik. Aamen.