Õpetus ja Lepingud

8. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Oliver Cowderyle Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta aprillikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 36–37). Mormoni Raamatu tõlkimise ajal soovis Oliver, kes jätkas teenimist kirjutajana, kirjutades prohveti etteütlemise järgi, saada endale tõlkimise andi. Issand vastas tema anumisele selle ilmutuse andmisega.

1–5 Ilmutus tuleb Püha Vaimu väel. 6–12 Jumala saladuste tundmine ja muistsete ülestähenduste tõlkimise vägi tulevad usu kaudu.

1 aOliver Cowdery, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, et nii tõesti, kui Issand elab, kes on sinu Jumal ja sinu Lunastaja, just nii kindlalt saad sa bteadmisi kõikidest asjadest, mille kohta sa cküsid usus, siira südamega, uskudes, et sa saad teadmist vanadest uurendatud dülestähendustest, mis on iidsed, mis sisaldavad neid osi minu pühakirjast, millest on räägitud minu Vaimu eilmutuse kaudu.

2 Jah, vaata, ma aräägin sulle sinu meeles ja sinu bsüdames cPüha Vaimu kaudu, kes tuleb sinu peale ja elab sinu südames.

3 Nüüd, vaata, see on ilmutuse vaim; vaata, see on vaim, kelle abil Mooses tõi Iisraeli lapsed läbi aPunase mere mööda kuiva maad.

4 Seepärast, see on sinu and; rakenda seda ja sa oled õnnistatud, sest see päästab sind sinu vaenlaste käest, samas, kui see nii ei oleks, surmaksid nad sinu ja saadaksid su hinge hävingusse.

5 Oh, pea meeles neid asõnu ja pea kinni minu käskudest. Pea meeles, see on sinu and.

6 Nüüd, see ei ole kogu sinu and; sest sul on veel teine and, mis on Aaroni and; vaata, see on rääkinud sulle palju asju;

7 vaata, pole muud väge peale Jumala väe, mis suudaks lasta sel Aaroni annil olla sinuga.

8 Seepärast, ära kahtle, sest see on Jumala and; ja sa hoiad seda oma käes ja saad tegema imepäraseid asju; ja ükski vägi ei suuda seda sinu käest ära võtta, sest see on Jumala töö.

9 Ja seepärast, mida iganes sa palud, et ma sinule räägiksin selle kaudu, seda ma annan sulle ja sa saad selle kohta teadmist.

10 Pea meeles, et ilma ausuta ei suuda sa teha midagi; seepärast palu usus. Ära suhtu hoolimatult nendesse asjadesse; ära bpalu seda, mida sa ei peaks.

11 Palu, et sa võiksid teada Jumala saladusi ja et sa võiksid atõlkida ja saada teadmist kõikidest nendest muistsetest ülestähendustest, mis on olnud peidetud, mis on pühad; ja vastavalt sinu usule tehakse sulle.

12 Vaata, mina olen see, kes on seda rääkinud; ja mina olen see, kes rääkis sulle algusest peale. Aamen.